1 Corinthians
> 1 Corinthians  >
40 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


14. 1  
Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
- Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. (Ⅱ)
- Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. (Ⅲ)
- Sectamini caritatem, æmulamini spiritualia : magis autem ut prophetetis. (Ⅳ)
14. 2  
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
- En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. (Ⅱ)
- ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ⸀ἀλλὰ θεῷ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια· (Ⅲ)
- Qui enim loquitur lingua, non hominibus loquitur, sed Deo : nemo enim audit. Spiritu autem loquitur mysteria. (Ⅳ)
14. 3  
But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
- Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. (Ⅱ)
- ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν. (Ⅲ)
- Nam qui prophetat, hominibus loquitur ad ædificationem, et exhortationem, et consolationem. (Ⅳ)
14. 4  
He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
- Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l'Église. (Ⅱ)
- ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ· ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. (Ⅲ)
- Qui loquitur lingua, semetipsum ædificat : qui autem prophetat, ecclesiam Dei ædificat. (Ⅳ)
14. 5  
I would that ye all spake with tongues but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.
- Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. (Ⅱ)
- θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων ⸀δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ ⸀διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. (Ⅲ)
- Volo autem omnes vos loqui linguis : magis autem prophetare. Nam major est qui prophetat, quam qui loquitur linguis ; nisi forte interpretetur ut ecclesia ædificationem accipiat. (Ⅳ)
14. 6  
Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
- Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? (Ⅱ)
- ⸀Νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ; (Ⅲ)
- Nunc autem, fratres, si venero ad vos linguis loquens : quid vobis prodero, nisi vobis loquar aut in revelatione, aut in scientia, aut in prophetia, aut in doctrina ? (Ⅳ)
14. 7  
And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
- Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? (Ⅱ)
- ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ ⸀δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον; (Ⅲ)
- Tamen quæ sine anima sunt vocem dantia, sive tibia, sive cithara ; nisi distinctionem sonituum dederint, quomodo scietur id quod canitur, aut quod citharizatur ? (Ⅳ)
14. 8  
For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
- Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? (Ⅱ)
- καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον ⸂φωνὴν σάλπιγξ⸃ δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον; (Ⅲ)
- Etenim si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum ? (Ⅳ)
14. 9  
So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
- De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. (Ⅱ)
- οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. (Ⅲ)
- Ita et vos per linguam nisi manifestum sermonem dederitis : quomodo scietur id quod dicitur ? eritis enim in aëra loquentes. (Ⅳ)
14. 10  
There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
- Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible; (Ⅱ)
- τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν ⸀εἰσιν ἐν κόσμῳ, καὶ ⸀οὐδὲν ἄφωνον· (Ⅲ)
- Tam multa, ut puta genera linguarum sunt in hoc mundo : et nihil sine voce est. (Ⅳ)
14. 11  
Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
- si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. (Ⅱ)
- ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. (Ⅲ)
- Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei, cui loquor, barbarus : et qui loquitur, mihi barbarus. (Ⅳ)
14. 12  
Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
- De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. (Ⅱ)
- οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. (Ⅲ)
- Sic et vos, quoniam æmulatores estis spirituum, ad ædificationem ecclesiæ quærite ut abundetis. (Ⅳ)
14. 13  
Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
- C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. (Ⅱ)
- ⸀Διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. (Ⅲ)
- Et ideo qui loquitur lingua, oret ut interpretetur. (Ⅳ)
14. 14  
For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
- Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. (Ⅱ)
- ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν. (Ⅲ)
- Nam si orem lingua, spiritus meus orat, mens autem mea sine fructu est. (Ⅳ)
14. 15  
What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
- Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. (Ⅱ)
- τί οὖν ἐστιν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ· (Ⅲ)
- Quid ergo est ? Orabo spiritu, orabo et mente : psallam spiritu, psallam et mente. (Ⅳ)
14. 16  
Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
- Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen! à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? (Ⅱ)
- ἐπεὶ ἐὰν ⸀εὐλογῇς ⸀πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν· (Ⅲ)
- Ceterum si benedixeris spiritu, qui supplet locum idiotæ, quomodo dicet : Amen, super tuam benedictionem ? quoniam quid dicas, nescit. (Ⅳ)
14. 17  
For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
- Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâces, mais l'autre n'est pas édifié. (Ⅱ)
- σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. (Ⅲ)
- Nam tu quidem bene gratias agis, sed alter non ædificatur. (Ⅳ)
14. 18  
I thank my God, I speak with tongues more than ye all:
- Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous; (Ⅱ)
- εὐχαριστῶ τῷ ⸀θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον ⸀γλώσσαις ⸀λαλῶ· (Ⅲ)
- Gratias ago Deo meo, quod omnium vestrum lingua loquor. (Ⅳ)
14. 19  
Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
- mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. (Ⅱ)
- ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους ⸂τῷ νοΐ⸃ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. (Ⅲ)
- Sed in ecclesia volo quinque verba sensu meo loqui, ut et alios instruam : quam decem millia verborum in lingua. (Ⅳ)
14. 20  
Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
- Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement; mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. (Ⅱ)
- Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. (Ⅲ)
- Fratres, nolite pueri effici sensibus, sed malitia parvuli estote : sensibus autem perfecti estote. (Ⅳ)
14. 21  
In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
- Il est écrit dans la loi: C'est par des hommes d'une autre langue Et par des lèvres d'étrangers Que je parlerai à ce peuple, Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. (Ⅱ)
- ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ⸀ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος. (Ⅲ)
- In lege scriptum est : Quoniam in aliis linguis et labiis aliis loquar populo huic : et nec sic exaudient me, dicit Dominus. (Ⅳ)
14. 22  
Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
- Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. (Ⅱ)
- ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. (Ⅲ)
- Itaque linguæ in signum sunt non fidelibus, sed infidelibus : prophetiæ autem non infidelibus, sed fidelibus. (Ⅳ)
14. 23  
If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?
- Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langues, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? (Ⅱ)
- ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες ⸂λαλῶσιν γλώσσαις⸃, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; (Ⅲ)
- Si ergo conveniat universa ecclesia in unum, et omnes linguis loquantur, intrent autem idiotæ, aut infideles : nonne dicent quod insanitis ? (Ⅳ)
14. 24  
But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
- Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, (Ⅲ)
- Si autem omnes prophetent, intret autem quis infidelis, vel idiota, convincitur ab omnibus, dijudicatur ab omnibus : (Ⅳ)
14. 25  
And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.
- les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. (Ⅱ)
- ⸀τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ⸂Ὄντως ὁ θεὸς⸃ ἐν ὑμῖν ἐστιν. (Ⅲ)
- occulta cordis ejus manifesta fiunt : et ita cadens in faciem adorabit Deum, pronuntians quod vere Deus in vobis sit.\ (Ⅳ)
14. 26  
How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.
- Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. (Ⅱ)
- Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ⸀ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ⸂ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν⸃ ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. (Ⅲ)
- Quid ergo est, fratres ? Cum convenitis, unusquisque vestrum psalmum habet, doctrinam habet, apocalypsim habet, linguam habet, interpretationem habet : omnia ad ædificationem fiant. (Ⅳ)
14. 27  
If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.
- En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète; (Ⅱ)
- εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω· (Ⅲ)
- Sive lingua quis loquitur, secundum duos, aut ut multum tres, et per partes, et unus interpretatur. (Ⅳ)
14. 28  
But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.
- s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ⸀διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ. (Ⅲ)
- Si autem non fuerit interpres, taceat in ecclesia : sibi autem loquatur, et Deo. (Ⅳ)
14. 29  
Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
- Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; (Ⅱ)
- προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν· (Ⅲ)
- Prophetæ autem duo, aut tres dicant, et ceteri dijudicent. (Ⅳ)
14. 30  
If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
- et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω. (Ⅲ)
- Quod si alii revelatum fuerit sedenti, prior taceat. (Ⅳ)
14. 31  
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
- Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. (Ⅱ)
- δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται (Ⅲ)
- Potestis enim omnes per singulos prophetare : ut omnes discant, et omnes exhortentur : (Ⅳ)
14. 32  
And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
- Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes; (Ⅱ)
- (καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται, (Ⅲ)
- et spiritus prophetarum prophetis subjecti sunt. (Ⅳ)
14. 33  
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
- car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Églises des saints, (Ⅱ)
- οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης), ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. (Ⅲ)
- Non enim est dissensionis Deus, sed pacis : sicut et in omnibus ecclesiis sanctorum doceo. (Ⅳ)
14. 34  
Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience as also saith the law.
- que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. (Ⅱ)
- Αἱ ⸀γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ⸀ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ⸀ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει. (Ⅲ)
- Mulieres in ecclesiis taceant, non enim permittitur eis loqui, sed subditas esse, sicut et lex dicit. (Ⅳ)
14. 35  
And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.
- Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison; car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. (Ⅱ)
- εἰ δέ τι ⸀μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ ⸂λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ⸃. (Ⅲ)
- Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent. Turpe est enim mulieri loqui in ecclesia. (Ⅳ)
14. 36  
What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
- Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? (Ⅱ)
- ἢ ἀφ’ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν; (Ⅲ)
- An a vobis verbum Dei processit ? aut in vos solos pervenit ? (Ⅳ)
14. 37  
If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
- Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. (Ⅱ)
- Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ⸀ἐστὶν· (Ⅲ)
- Si quis videtur propheta esse, aut spiritualis, cognoscat quæ scribo vobis, quia Domini sunt mandata. (Ⅳ)
14. 38  
But if any man be ignorant, let him be ignorant.
- Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. (Ⅱ)
- εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ⸀ἀγνοεῖται. (Ⅲ)
- Si quis autem ignorat, ignorabitur. (Ⅳ)
14. 39  
Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
- Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langues. (Ⅱ)
- ὥστε, ἀδελφοί ⸀μου, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν ⸂μὴ κωλύετε γλώσσαις⸃· (Ⅲ)
- Itaque fratres æmulamini prophetare : et loqui linguis nolite prohibere. (Ⅳ)
14. 40  
Let all things be done decently and in order.
- Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. (Ⅱ)
- πάντα ⸀δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω. (Ⅲ)
- Omnia autem honeste, et secundum ordinem fiant. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 14
| | | | | | | | | | | | | 14| | |
>>