1 Corinthians
> 1 Corinthians  >
23 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


3. 1  
And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.
- Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. (Ⅱ)
- Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ⸂λαλῆσαι ὑμῖν⸃ ὡς πνευματικοῖς ἀλλ’ ὡς ⸀σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. (Ⅲ)
- Et ego, fratres, non potui vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus. Tamquam parvulis in Christo, (Ⅳ)
3. 2  
I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able.
- Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. (Ⅱ)
- γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, ⸀οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. ἀλλ’ ⸀οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, (Ⅲ)
- lac vobis potum dedi, non escam : nondum enim poteratis : sed nec nunc quidem potestis : adhuc enim carnales estis. (Ⅳ)
3. 3  
For ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men?
- En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? (Ⅱ)
- ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ⸀ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; (Ⅲ)
- Cum enim sit inter vos zelus, et contentio : nonne carnales estis, et secundum hominem ambulatis ? (Ⅳ)
3. 4  
For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal?
- Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes? (Ⅱ)
- ὅταν γὰρ λέγῃ τις· Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ· Ἐγὼ Ἀπολλῶ, ⸂οὐκ ἄνθρωποί⸃ ἐστε; (Ⅲ)
- Cum enim quis dicat : Ego quidem sum Pauli ; alius autem : Ego Apollo : nonne homines estis ?\ Quid igitur est Apollo ? quid vero Paulus ? (Ⅳ)
3. 5  
Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?
- Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. (Ⅱ)
- ⸀Τί οὖν ἐστιν ⸂Ἀπολλῶς; τί δέ ἐστιν Παῦλος⸃; ⸀διάκονοι δι’ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. (Ⅲ)
- ministri ejus, cui credidistis, et unicuique sicut Dominus dedit. (Ⅳ)
3. 6  
I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.
- J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, (Ⅱ)
- ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλῶς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ θεὸς ηὔξανεν· (Ⅲ)
- Ego plantavi, Apollo rigavit : sed Deus incrementum dedit. (Ⅳ)
3. 7  
So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase.
- en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. (Ⅱ)
- ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ’ ὁ αὐξάνων θεός. (Ⅲ)
- Itaque neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat : sed qui incrementum dat, Deus. (Ⅳ)
3. 8  
Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour.
- Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. (Ⅱ)
- ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον, (Ⅲ)
- Qui autem plantat, et qui rigat, unum sunt. Unusquisque autem propriam mercedem accipiet, secundum suum laborem. (Ⅳ)
3. 9  
For we are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building.
- Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. (Ⅱ)
- θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. (Ⅲ)
- Dei enim sumus adjutores : Dei agricultura estis, Dei ædificatio estis. (Ⅳ)
3. 10  
According to the grace of God which is given unto me, as a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon.
- Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. (Ⅱ)
- Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ⸀ἔθηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· (Ⅲ)
- Secundum gratiam Dei, quæ data est mihi, ut sapiens architectus fundamentum posui : alius autem superædificat. Unusquisque autem videat quomodo superædificet. (Ⅳ)
3. 11  
For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.
- Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. (Ⅱ)
- θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός· (Ⅲ)
- Fundamentum enim aliud nemo potest ponere præter id quod positum est, quod est Christus Jesus. (Ⅳ)
3. 12  
Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble;
- Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée; (Ⅱ)
- εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν ⸀θεμέλιον ⸂χρυσόν, ἄργυρον⸃, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, (Ⅲ)
- Si quis autem superædificat super fundamentum hoc, aurum, argentum, lapides pretiosos, ligna, fœnum, stipulam, (Ⅳ)
3. 13  
Every man's work shall be made manifest: for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire; and the fire shall try every man's work of what sort it is.
- car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. (Ⅱ)
- ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ ⸀αὐτὸ δοκιμάσει. (Ⅲ)
- uniuscujusque opus manifestum erit : dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur : et uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit. (Ⅳ)
3. 14  
If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward.
- Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. (Ⅱ)
- εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται· (Ⅲ)
- Si cujus opus manserit quod superædificavit, mercedem accipiet. (Ⅳ)
3. 15  
If any man's work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be saved; yet so as by fire.
- Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. (Ⅱ)
- εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. (Ⅲ)
- Si cujus opus arserit, detrimentum patietur : ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. (Ⅳ)
3. 16  
Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
- Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? (Ⅱ)
- Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ⸂οἰκεῖ ἐν ὑμῖν⸃; (Ⅲ)
- Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis ? (Ⅳ)
3. 17  
If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.
- Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. (Ⅱ)
- εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. (Ⅲ)
- Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos.\ (Ⅳ)
3. 18  
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.
- Que nul ne s'abuse lui-même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. (Ⅱ)
- Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός, (Ⅲ)
- Nemo se seducat : si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc sæculo, stultus fiat ut sit sapiens. (Ⅳ)
3. 19  
For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.
- Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse. (Ⅱ)
- ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν· γέγραπται γάρ· Ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν· (Ⅲ)
- Sapientia enim hujus mundi, stultitia est apud Deum. Scriptum est enim : Comprehendam sapientes in astutia eorum. (Ⅳ)
3. 20  
And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.
- Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines. (Ⅱ)
- καὶ πάλιν· Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν μάταιοι. (Ⅲ)
- Et iterum : Dominus novit cogitationes sapientium quoniam vanæ sunt. (Ⅳ)
3. 21  
Therefore let no man glory in men. For all things are your's;
- Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous, (Ⅱ)
- ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, (Ⅲ)
- Nemo itaque glorietur in hominibus. (Ⅳ)
3. 22  
Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are your's;
- soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. (Ⅱ)
- εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ⸀ὑμῶν, (Ⅲ)
- Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors, sive præsentia, sive futura : omnia enim vestra sunt : (Ⅳ)
3. 23  
And ye are Christ's; and Christ is God's.
- Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. (Ⅱ)
- ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ. (Ⅲ)
- vos autem Christi : Christus autem Dei. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 3
| | 3| | | | | | | | | | | | | |
>>