Amos
Onelittleangel > > Amos  >
(27 Verses | Page 1 / 1)
Westminster Leningrad Codex.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Westminster Leningrad Codex.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


5.1
‫ 1  ׃5   שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל ‬

Ecoutez cette parole, que je profère sur vous, - une lamentation, - maison d'Israël: (⁎)

Écoutez cette parole, Cette complainte que je prononce sur vous, Maison d'Israël! (Ⅰ)

Écoutez cette parole, une complainte que j’élève sur vous, maison d’Israël! (Ⅲ)

Audite verbum istud,/ quod ego levo super vos planctum :/ domus Israël cecidit,/ et non adjiciet ut resurgat./ (Ⅳ)

ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου του̃τον ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ' ὑμα̃ς θρη̃νον οἰ̃κος Ισραηλ (Ⅵ)

5.2
‫ 2  ׃5   נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה ‬

Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la vierge d'Israël ! Elle est renversée sur sa terre, personne ne la relèvera. (⁎)

Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, La vierge d'Israël; Elle est couchée par terre, Nul ne la relève. (Ⅰ)

Elle est tombée, elle ne se relèvera pas, la vierge d’Israël; elle est étendue sur sa terre, il n’y a personne qui la relève. (Ⅲ)

Virgo Israël projecta est in terram suam,/ non est qui suscitet eam./ (Ⅳ)

ἔπεσεν οὐκέτι μὴ προσθη̨̃ του̃ ἀναστη̃ναι παρθένος του̃ Ισραηλ ἔσφαλεν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς αὐτη̃ς οὐκ ἔστιν ὁ ἀναστήσων αὐτήν (Ⅵ)

5.3
‫ 3  ׃5   כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל ס‬

Car ainsi parle Yahweh : La ville qui se mettait en campagne avec mille guerriers en gardera cent ; celle qui se mettait en campagne avec cent en gardera dix, pour la maison d'Israël. (⁎)

Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: La ville qui mettait en campagne mille hommes N'en conservera que cent, Et celle qui mettait en campagne cent hommes N'en conservera que dix, pour la maison d'Israël. (Ⅰ)

Car ainsi dit le Seigneur, l’Éternel: La ville qui allait en campagne avec mille, en aura cent de reste; et celle qui allait en campagne avec cent, en aura dix de reste, pour la maison d’Israël. (Ⅲ)

Quia hæc dicit Dominus Deus :/ Urbs de qua egrediebantur mille,/ relinquentur in ea centum ;/ et de qua egrediebantur centum,/ relinquentur in ea decem in domo Israël./ (Ⅳ)

διότι τάδε λέγει κύριος κύριος ἡ πόλις ἐξ ἡ̃ς ἐξεπορεύοντο χίλιοι ὑπολειφθήσονται ἑκατόν καὶ ἐξ ἡ̃ς ἐξεπορεύοντο ἑκατόν ὑπολειφθήσονται δέκα τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ (Ⅵ)

5.4
‫ 4  ׃5   כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו ‬

Car ainsi parle Yahweh à la maison d'Israël Cherchez-moi et vivez ! (⁎)

Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël: Cherchez-moi, et vous vivrez! (Ⅰ)

Car ainsi dit l’Éternel à la maison d’Israël: Cherchez-moi, et vous vivrez; (Ⅲ)

Quia hæc dicit Dominus domui Israël :/ Quærite me, et vivetis./ (Ⅳ)

διότι τάδε λέγει κύριος πρὸς τὸν οἰ̃κον Ισραηλ ἐκζητήσατέ με καὶ ζήσεσθε (Ⅵ)

5.5
‫ 5  ׃5   ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון ‬

Ne cherchez pas Béthel, ne venez pas à Galgala, ne passez pas à Bersabée ! Car Galgala sera emmené captif, et Béthel deviendra néant. (⁎)

Ne cherchez pas Béthel, N'allez pas à Guilgal, Ne passez pas à Beer Schéba. Car Guilgal sera captif, Et Béthel anéanti. (Ⅰ)

et ne cherchez pas Béthel, et n’allez pas à Guilgal, et ne passez pas à Beër-Shéba; car Guilgal ira certainement en captivité, et Béthel sera réduite à rien. (Ⅲ)

Et nolite quærere Bethel,/ et in Galgalam nolite intrare,/ et in Bersabee non transibitis,/ quia Galgala captiva ducetur,/ et Bethel erit inutilis./ (Ⅳ)

καὶ μὴ ἐκζητει̃τε Βαιθηλ καὶ εἰς Γαλγαλα μὴ εἰσπορεύεσθε καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ του̃ ὅρκου μὴ διαβαίνετε ὅτι Γαλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευθήσεται καὶ Βαιθηλ ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα (Ⅵ)

5.6
‫ 6  ׃5   דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל ‬

Cherchez Yahweh et vivez, de peur qu'il ne fonde, comme un feu, sur la maison de Joseph, et ne la dévore, sans que Béthel ait personne pour éteindre. (⁎)

Cherchez l'Éternel, et vous vivrez! Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, Et que ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre, (Ⅰ)

Cherchez l’Éternel, et vous vivrez, de peur qu’il n’envahisse comme le feu la maison de Joseph, et ne la dévore, et qu’il n’y ait personne à Béthel qui éteigne. (Ⅲ)

Quærite Dominum, et vivite/ (ne forte comburatur ut ignis domus Joseph, et devorabit,/ et non erit qui extinguat Bethel :/ (Ⅳ)

ἐκζητήσατε τὸν κύριον καὶ ζήσατε ὅπως μὴ ἀναλάμψη̨ ὡς πυ̃ρ ὁ οἰ̃κος Ιωσηφ καὶ καταφάγεται αὐτόν καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ (Ⅵ)

5.7
‫ 7  ׃5   ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו ‬

Ils changent le droit en absinthe, et jettent à terre la justice ! (⁎)

O vous qui changez le droit en absinthe, Et qui foulez à terre la justice! (Ⅰ)

Vous qui changez en absinthe le droit, et qui couchez par terre la justice, (Ⅲ)

qui convertitis in absinthium judicium,/ et justitiam in terra relinquitis) :/ (Ⅳ)

κύριος ὁ ποιω̃ν εἰς ὕψος κρίμα καὶ δικαιοσύνην εἰς γη̃ν ἔθηκεν (Ⅵ)

5.8
‫ 8  ׃5   עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו ס‬

Il a fait les Pléiades et Orion; il change en aurore les ténèbres, et le jour en une nuit obscure ; il appelle les eaux de la mer, et les répand sur le face de la terre ; Yahweh est son nom. (⁎)

Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il obscurcit le jour pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre: L'Éternel est son nom. (Ⅰ)

cherchez-le, lui qui a fait les Pléïades et Orion; qui change en matin l’ombre de la mort, et transforme le jour en ténèbres de la nuit; qui appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de la terre: l’Éternel est son nom. (Ⅲ)

facientem Arcturum et Orionem,/ et convertentem in mane tenebras,/ et diem in noctem mutantem ;/ qui vocat aquas maris,/ et effundit eas super faciem terræ ;/ Dominus nomen est ejus :/ (Ⅳ)

ποιω̃ν πάντα καὶ μετασκευάζων καὶ ἐκτρέπων εἰς τὸ πρωὶ σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τη̃ς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ προσώπου τη̃ς γη̃ς κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτω̨̃ (Ⅵ)

5.9
‫ 9  ׃5   המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא ‬

Il fait éclater la ruine sur le puissant, et la ruine fond sur la ville forte. (⁎)

Il fait lever la ruine sur les puissants, Et la ruine vient sur les forteresses. (Ⅰ)

Il fait lever subitement la destruction sur le fort, et la destruction vient sur la forteresse. (Ⅲ)

qui subridet vastitatem super robustum,/ et depopulationem super potentem affert./ (Ⅳ)

ὁ διαιρω̃ν συντριμμὸν ἐπ' ἰσχὺν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων (Ⅵ)

5.10
‫ 10 ׃5   שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו ‬

Ils haïssent à la Porte celui qui censure; et celui qui parle avec intégrité, ils l'ont en horreur. (⁎)

Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. (Ⅰ)

Ils haïssent celui qui reprend à la porte, et ont en abomination celui qui parle avec intégrité. (Ⅲ)

Odio habuerunt corripientem in porta,/ et loquentem perfecte abominati sunt./ (Ⅳ)

ἐμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα καὶ λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο (Ⅵ)

5.11
‫ 11 ׃5   לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם ‬

C'est pourquoi, parce que vous foulez aux pieds le pauvre, et que vous prélevez sur lui un tribut de blé; vous avez bâti des maisons en pierres de taille, et vous n'y habiterez pas, vous avez planté des vignes excellentes, et vous n'en boirez pas le vin. (⁎)

Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, Et que vous avez pris de lui du blé en présent, Vous avez bâti des maisons en pierres de taille, Mais vous ne les habiterez pas; Vous avez planté d'excellentes vignes, Mais vous n'en boirez pas le vin. (Ⅰ)

C’est pourquoi, parce que vous foulez aux pieds le pauvre, et que vous prenez de lui des charges de blé: vous avez bâti des maisons de pierres de taille, mais vous n’y habiterez pas; vous avez planté des vignes excellentes, et vous n’en boirez pas le vin; (Ⅲ)

Idcirco, pro eo quod diripiebatis pauperem,/ et prædam electam tollebatis ab eo,/ domos quadro lapide ædificabitis,/ et non habitabitis in eis ;/ vineas plantabis amantissimas,/ et non bibetis vinum earum./ (Ⅳ)

διὰ του̃το ἀνθ' ὡ̃ν κατεκονδυλίζετε πτωχοὺς καὶ δω̃ρα ἐκλεκτὰ ἐδέξασθε παρ' αὐτω̃ν οἴκους ξυστοὺς ὠ̨κοδομήσατε καὶ οὐ μὴ κατοικήσητε ἐν αὐτοι̃ς ἀμπελω̃νας ἐπιθυμητοὺς ἐφυτεύσατε καὶ οὐ μὴ πίητε τὸν οἰ̃νον ἐξ αὐτω̃ν (Ⅵ)

5.12
‫ 12 ׃5   כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו ‬

Car je sais que nombreux sont vos crimes, que grands sont vos péchés, vous qui opprimez le juste, qui prenez des présents, et qui faites fléchir le droit des pauvres à la Porte. (⁎)

Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, Vos péchés se sont multipliés; Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, Et vous violez à la porte le droit des pauvres. (Ⅰ)

car je connais vos nombreuses transgressions et vos grands péchés: ils oppriment le juste, prennent des présents, et font fléchir à la porte le droit des pauvres. (Ⅲ)

Quia cognovi multa scelera vestra,/ et fortia peccata vestra :/ hostes justi, accipientes munus,/ et pauperes deprimentes in porta./ (Ⅳ)

ὅτι ἔγνων πολλὰς ἀσεβείας ὑμω̃ν καὶ ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμω̃ν καταπατου̃ντες δίκαιον λαμβάνοντες ἀλλάγματα καὶ πένητας ἐν πύλαις ἐκκλίνοντες (Ⅵ)

5.13
‫ 13 ׃5   לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא ‬

C'est pourquoi l'homme sage, en ce temps-ci, se tait ; car c'est un temps mauvais. (⁎)

Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait; Car ces temps sont mauvais. (Ⅰ)

C’est pourquoi, en ce temps-ci, le sage gardera le silence, car c’est un temps mauvais. (Ⅲ)

Ideo prudens in tempore illo tacebit,/ quia tempus malum est./ (Ⅳ)

διὰ του̃το ὁ συνίων ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ σιωπήσεται ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν (Ⅵ)

5.14
‫ 14 ׃5   דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם ‬

Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi Yahweh, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. (⁎)

Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, Comme vous le dites. (Ⅰ)

Recherchez le bien, et non le mal, afin que vous viviez; et ainsi l’Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous le dites. (Ⅲ)

Quærite bonum, et non malum, ut vivatis ;/ et erit Dominus Deus exercituum vobiscum, sicut dixistis./ (Ⅳ)

ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ μὴ τὸ πονηρόν ὅπως ζήσητε καὶ ἔσται οὕτως μεθ' ὑμω̃ν κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὃν τρόπον εἴπατε (Ⅵ)

5.15
‫ 15 ׃5   שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף ס‬

Haïssez le mal et aimez le bien, et restaurez le droit à la Porte peut-être Yahweh, le Dieu des armées, aura-t-il pitié du reste de Joseph ! (⁎)

Haïssez le mal et aimez le bien, Faites régner à la porte la justice; Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié Des restes de Joseph. (Ⅰ)

Haïssez le mal, et aimez le bien, et établissez dans la porte le juste jugement; peut-être l’Éternel, le Dieu des armées, usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph. (Ⅲ)

Odite malum et diligite bonum,/ et constituite in porta judicium :/ si forte misereatur Dominus Deus exercituum reliquiis Joseph./ (Ⅳ)

μεμισήκαμεν τὰ πονηρὰ καὶ ἠγαπήκαμεν τὰ καλά καὶ ἀποκαταστήσατε ἐν πύλαις κρίμα ὅπως ἐλεήση̨ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ τοὺς περιλοίπους του̃ Ιωσηφ (Ⅵ)

5.16
‫ 16 ׃5   לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי ‬

C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, le Dieu des armées, le Seigneur : Dans toutes les places, on se lamentera ; dans toutes les rues on dira : Hélas ! hélas ! On appellera le laboureur au deuil, et aux lamentations, avec ceux qui savent gémir. (⁎)

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur; Dans toutes les places on se lamentera, Dans toutes les rues on dira: Hélas! hélas! On appellera le laboureur au deuil, Et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. (Ⅰ)

C’est pourquoi, ainsi dit l’Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur: Dans toutes les places, la lamentation! et dans toutes les rues, on dira: Hélas, hélas! Et on appellera le laboureur au deuil, et à la lamentation ceux qui s’entendent aux chants de douleur. (Ⅲ)

Propterea hæc dicit Dominus Deus exercituum, dominator :/ In omnibus plateis planctus ;/ et in cunctis quæ foris sunt, dicetur : Væ, væ !/ et vocabunt agricolam ad luctum,/ et ad planctum eos qui sciunt plangere./ (Ⅳ)

διὰ του̃το τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἐν πάσαις πλατείαις κοπετός καὶ ἐν πάσαις ὁδοι̃ς ῥηθήσεται οὐαὶ οὐαί κληθήσεται γεωργὸς εἰς πένθος καὶ κοπετὸν καὶ εἰς εἰδότας θρη̃νον (Ⅵ)

5.17
‫ 17 ׃5   ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה ס‬

Dans toutes les vignes on se lamentera ; car je passerai au milieu de toi, dit Yahweh. (⁎)

Dans toutes les vignes on se lamentera, Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. (Ⅰ)

Et dans toutes les vignes, la lamentation! car je passerai au milieu de toi, dit l’Éternel. (Ⅲ)

Et in omnibus vineis erit planctus,/ quia pertransibo in medio tui,/ dicit Dominus.]\ (Ⅳ)

καὶ ἐν πάσαις ὁδοι̃ς κοπετός διότι διελεύσομαι διὰ μέσου σου εἰ̃πεν κύριος (Ⅵ)

5.18
‫ 18 ׃5   הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור ‬

Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahweh ! Que sera-t-il pour vous, le jour de Yahweh? Il sera ténèbres, et non lumière. (⁎)

Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel! Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. (Ⅰ)

Malheur à vous qui désirez le jour de l’Éternel! A quoi vous servira le jour de l’Éternel? Il sera ténèbres, et non lumière, (Ⅲ)

Væ desiderantibus diem Domini !/ ad quid eam vobis ?/ Dies Domini ista, tenebræ, et non lux./ (Ⅳ)

οὐαὶ οἱ ἐπιθυμου̃ντες τὴν ἡμέραν κυρίου ἵνα τί αὕτη ὑμι̃ν ἡ ἡμέρα του̃ κυρίου καὶ αὐτή ἐστιν σκότος καὶ οὐ φω̃ς (Ⅵ)

5.19
‫ 19 ׃5   כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש ‬

Comme un homme qui s'enfuit devant le lion, et l'ours vient à sa rencontre ; il entre dans sa maison, appuie sa main sur le mur, et le serpent le mord !... (⁎)

Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion Et que rencontre un ours, Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, Et que mord un serpent. (Ⅰ)

comme si un homme s’enfuyait de devant un lion, et qu’un ours le rencontrât; ou qu’il entrât dans la maison et appuyât sa main contre le mur, et qu’un serpent le mordît. (Ⅲ)

Quomodo si fugiat vir a facie leonis,/ et occurrat ei ursus ;/ et ingrediatur domum, et innitatur manu sua super parietem,/ et mordeat eum coluber./ (Ⅳ)

ὃν τρόπον ὅταν φύγη̨ ἄνθρωπος ἐκ προσώπου του̃ λέοντος καὶ ἐμπέση̨ αὐτω̨̃ ἡ ἄρκος καὶ εἰσπηδήση̨ εἰς τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ καὶ ἀπερείσηται τὰς χει̃ρας αὐτου̃ ἐπὶ τὸν τοι̃χον καὶ δάκη̨ αὐτὸν ὁ ὄφις (Ⅵ)

5.20
‫ 20 ׃5   הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו ‬

N'est-il pas ténèbres, le jour de Yahweh, et non lumière, obscurité, sans aucun éclat? (⁎)

Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? (Ⅰ)

Le jour de l’Éternel n’est-il pas ténèbres, et non lumière? et profonde obscurité, et non splendeur? (Ⅲ)

Numquid non tenebræ dies Domini, et non lux ;/ et caligo, et non splendor in ea ?/ (Ⅳ)

οὐχὶ σκότος ἡ ἡμέρα του̃ κυρίου καὶ οὐ φω̃ς καὶ γνόφος οὐκ ἔχων φέγγος αὐτη̨̃ (Ⅵ)

5.21
‫ 21 ׃5   שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם ‬

Je hais, je dédaigne vos fêtes, je n'ai aucun goût à vos assemblées. (⁎)

Je hais, je méprise vos fêtes, Je ne puis sentir vos assemblées. (Ⅰ)

Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne flairerai pas de bonne odeur dans vos assemblées solennelles; (Ⅲ)

Odi, et projeci festivitates vestras,/ et non capiam odorem cotuum vestrorum./ (Ⅳ)

μεμίσηκα ἀπω̃σμαι ἑορτὰς ὑμω̃ν καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθω̃ ἐν ται̃ς πανηγύρεσιν ὑμω̃ν (Ⅵ)

5.22
‫ 22 ׃5   כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט ‬

Si vous m'offrez vos holocaustes et vos oblations, je n'y prends pas plaisir, et vos sacrifices de veaux engraissés, je ne les regarde pas. (⁎)

Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, Je n'y prends aucun plaisir; Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en actions de grâces, Je ne les regarde pas. (Ⅰ)

si vous m’offrez des holocaustes et vos offrandes de gâteau, je ne les agréerai pas, et je ne regarderai pas le sacrifice de prospérités de vos bêtes grasses. (Ⅲ)

Quod si obtuleritis mihi holocautomata, et munera vestra,/ non suscipiam ;/ et vota pinguium vestrorum non respiciam./ (Ⅳ)

διότι καὶ ἐὰν ἐνέγκητέ μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ὑμω̃ν οὐ προσδέξομαι αὐτά καὶ σωτηρίου ἐπιφανείας ὑμω̃ν οὐκ ἐπιβλέψομαι (Ⅵ)

5.23
‫ 23 ׃5   הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע ‬

Eloigne de moi le bruit de tes cantiques ; que je n'entende pas le son de tes harpes ! (⁎)

Éloigne de moi le bruit de tes cantiques; Je n'écoute pas le son de tes luths. (Ⅰ)

Ôte de devant moi le bruit de tes cantiques; et la musique de tes luths, je ne l’écouterai pas. (Ⅲ)

Aufer a me tumultum carminum tuorum ;/ et cantica lyræ tuæ non audiam./ (Ⅳ)

μετάστησον ἀπ' ἐμου̃ ἠ̃χον ὠ̨δω̃ν σου καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκούσομαι (Ⅵ)

5.24
‫ 24 ׃5   ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן ‬

Mais que le jugement coule comme l'eau, et la justice comme un torrent qui ne tarit pas ! (⁎)

Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. (Ⅰ)

Mais que le jugement roule comme des eaux, et la justice comme un fleuve qui ne tarit pas! (Ⅲ)

Et revelabitur quasi aqua judicium,/ et justitia quasi torrens fortis./ (Ⅳ)

καὶ κυλισθήσεται ὡς ὕδωρ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάρρους ἄβατος (Ⅵ)

5.25
‫ 25 ׃5   הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל ‬

Des sacrifices et des oblations n'en avez-vous offert, dans le désert pendant quarante ans, maison d'Israël? (⁎)

M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes Pendant les quarante années du désert, maison d'Israël?... (Ⅰ)

M’avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert, pendant quarante ans, maison d’Israël? (Ⅲ)

Numquid hostias et sacrificium obtulistis mihi/ in deserto quadraginta annis, domus Israël ? (Ⅳ)

μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ τεσσαράκοντα ἔτη οἰ̃κος Ισραηλ (Ⅵ)

5.26
‫ 26 ׃5   ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם ‬

Vous avez porté la tente de votre roi, et Kijoum, vos idoles, l'étoile de votre dieu, que vous vous êtes fabriqué. (⁎)

Emportez donc la tente de votre roi, Le piédestal de vos idoles, L'étoile de votre Dieu Que vous vous êtes fabriqué! (Ⅰ)

Mais vous avez porté le tabernacle de votre Moloc, et le Kiun de vos images, l’étoile de votre dieu, que vous vous êtes fait; (Ⅲ)

et portastis tabernaculum Moloch vestro,/ et imaginem idolorum vestrorum, sidus dei vestri,/ quæ fecistis vobis./ (Ⅳ)

καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν του̃ Μολοχ καὶ τὸ ἄστρον του̃ θεου̃ ὑμω̃ν Ραιφαν τοὺς τύπους αὐτω̃ν οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοι̃ς (Ⅵ)

5.27
‫ 27 ׃5   והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי צבאות שמו פ‬

Je vous déporterai par delà Damas, dit Yahweh ; Dieu des armées est son nom. (⁎)

Et je vous emmènerai captifs au delà de Damas, Dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. (Ⅰ)

et je vous transporterai au-delà de Damas, dit l’Éternel; son nom est le Dieu des armées. (Ⅲ)

Et migrare vos faciam trans Damascum, dicit Dominus :/ Deus exercituum nomen ejus.] (Ⅳ)

καὶ μετοικιω̃ ὑμα̃ς ἐπέκεινα Δαμασκου̃ λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτω̨̃ (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | 5| | | | |

Menu livre ↑