2 Chroniques
Onelittleangel > > 2 Chroniques  >
(19 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher


10.1
καὶ ἠ̃λθεν Ροβοαμ εἰς Συχεμ ὅτι εἰς Συχεμ ἤρχετο πα̃ς Ισραηλ βασιλευ̃σαι αὐτόν

Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. (⁎)

Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. (Ⅰ)

Et Roboam alla à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. (Ⅲ)

Profectus est autem Roboam in Sichem : illuc enim cunctus Israël convenerat ut constituerent eum regem. (Ⅳ)

‫ 1  ׃10  וילך רחבעם שכמה כי שכם באו כל ישראל להמליך אתו ‬ (Ⅴ)

10.2
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ καὶ αὐτὸς ἐν Αἰγύπτω̨ ὡς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου Σαλωμων του̃ βασιλέως καὶ κατώ̨κησεν Ιεροβοαμ ἐν Αἰγύπτω̨ καὶ ἀπέστρεψεν Ιεροβοαμ ἐξ Αἰγύπτου

Jéroboam, fils de Nabat, ayant appris ce qui se passait, -- il était encore en Egypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, -- revint d'Egypte, et on l'envoya chercher. (⁎)

Lorsque Jéroboam, fils de Nebath, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. (Ⅰ)

Et quand Jéroboam, fils de Nebath, qui était en Égypte, où il s’était enfui de devant le roi Salomon, l’apprit, il arriva que Jéroboam revint d’Égypte. (Ⅲ)

Quod cum audisset Jeroboam filius Nabat, qui erat in Ægypto (fugerat quippe illuc ante Salomonem), statim reversus est. (Ⅳ)

‫ 2  ׃10  ויהי כשמע ירבעם בן נבט והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישב ירבעם ממצרים ‬ (Ⅴ)

10.3
καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτόν καὶ ἠ̃λθεν Ιεροβοαμ καὶ πα̃σα ἡ ἐκκλησία Ισραηλ πρὸς Ροβοαμ λέγοντες

Alors Jéroboam et tout Israël vinrent et parlèrent à Roboam en ces termes: (⁎)

On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi: (Ⅰ)

Et on envoya et on l’appela; et Jéroboam et tout Israël vinrent et parlèrent à Roboam, disant: (Ⅲ)

Vocaveruntque eum, et venit cum universo Israël : et locuti sunt ad Roboam, dicentes : (Ⅳ)

‫ 3  ׃10  וישלחו ויקראו לו ויבא ירבעם וכל ישראל וידברו אל רחבעם לאמר ‬ (Ⅴ)

10.4
ὁ πατήρ σου ἐσκλήρυνεν τὸν ζυγὸν ἡμω̃ν καὶ νυ̃ν ἄφες ἀπὸ τη̃ς δουλείας του̃ πατρός σου τη̃ς σκληρα̃ς καὶ ἀπὸ του̃ ζυγου̃ αὐτου̃ του̃ βαρέος οὑ̃ ἔδωκεν ἐφ' ἡμα̃ς καὶ δουλεύσομέν σοι

"Ton père a rendu notre joug dur; maintenant, allège la dure servitude que nous a imposée ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous; et nous te servirons." (⁎)

Ton père a rendu notre joug dur; maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. (Ⅰ)

Ton père a rendu notre joug dur; et maintenant, allège le dur service de ton père et son joug pesant qu’il a mis sur nous, et nous te servirons. (Ⅲ)

Pater tuus durissimo jugo nos pressit : tu leviora impera patre tuo, qui nobis imposuit gravem servitutem, et paululum de onere subleva, ut serviamus tibi. (Ⅳ)

‫ 4  ׃10  אביך הקשה את עלנו ועתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך ‬ (Ⅴ)

10.5
καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς πορεύεσθε ἕως τριω̃ν ἡμερω̃ν καὶ ἔρχεσθε πρός με καὶ ἀπη̃λθεν ὁ λαός

Il leur dit: "Revenez vers moi dans trois jours." Et le peuple s'en alla. (⁎)

Il leur dit: Revenez vers moi dans trois jours. Et le peuple s'en alla. (Ⅰ)

Et il leur dit: Encore trois jours, et revenez vers moi. Et le peuple s’en alla. (Ⅲ)

Qui ait : Post tres dies revertimini ad me. Cumque abiisset populus, (Ⅳ)

‫ 5  ׃10  ויאמר אלהם עוד שלשת ימים ושובו אלי וילך העם ס‬ (Ⅴ)

10.6
καὶ συνήγαγεν ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ τοὺς πρεσβυτέρους τοὺς ἑστηκότας ἐναντίον Σαλωμων του̃ πατρὸς αὐτου̃ ἐν τω̨̃ ζη̃ν αὐτὸν λέγων πω̃ς ὑμει̃ς βουλεύεσθε του̃ ἀποκριθη̃ναι τω̨̃ λαω̨̃ τούτω̨ λόγον

Le roi Roboam consulta les vieillards qui s'étaient tenus auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, en disant : "Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple?" (⁎)

Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit: Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? (Ⅰ)

Et le roi Roboam tint conseil avec les vieillards qui s’étaient tenus devant Salomon, son père, lorsqu’il vivait, disant: Comment conseillez-vous de répondre à ce peuple? (Ⅲ)

iniit consilium cum senibus qui steterant coram patre ejus Salomone dum adhuc viveret, dicens : Quid datis consilii ut respondeam populo ? (Ⅳ)

‫ 6  ׃10  ויועץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עמדים לפני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר ‬ (Ⅴ)

10.7
καὶ ἐλάλησαν αὐτω̨̃ λέγοντες ἐὰν ἐν τη̨̃ σήμερον γένη̨ εἰς ἀγαθὸν τω̨̃ λαω̨̃ τούτω̨ καὶ εὐδοκήση̨ς καὶ λαλήση̨ς αὐτοι̃ς λόγους ἀγαθούς καὶ ἔσονταί σοι παι̃δες πάσας τὰς ἡμέρας

Ils lui parlèrent en disant: "Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois avec faveur et si tu leur adresses des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs." (⁎)

Et voici ce qu'ils lui dirent: Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. (Ⅰ)

Et ils lui parlèrent, disant: Si tu es bon envers ce peuple, et si tu es affable envers eux, et si tu leur dis de bonnes paroles, ils seront tes serviteurs à toujours. (Ⅲ)

Qui dixerunt ei : Si placueris populo huic, et leniveris eos verbis clementibus, servient tibi omni tempore. (Ⅳ)

‫ 7  ׃10  וידברו אליו לאמר אם תהיה לטוב להעם הזה ורציתם ודברת אלהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים ‬ (Ⅴ)

10.8
καὶ κατέλιπεν τὴν βουλὴν τω̃ν πρεσβυτέρων οἳ συνεβουλεύσαντο αὐτω̨̃ καὶ συνεβουλεύσατο μετὰ τω̃ν παιδαρίων τω̃ν συνεκτραφέντων μετ' αὐτου̃ τω̃ν ἑστηκότων ἐναντίον αὐτου̃

Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient devant lui. (⁎)

Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. (Ⅰ)

Mais il laissa le conseil des vieillards, qu’ils lui avaient donné, et tint conseil avec les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui se tenaient devant lui; (Ⅲ)

At ille reliquit consilium senum, et cum juvenibus tractare copit, qui cum eo nutriti fuerant, et erant in comitatu illius. (Ⅳ)

‫ 8  ׃10  ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את הילדים אשר גדלו אתו העמדים לפניו ‬ (Ⅴ)

10.9
καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς τί ὑμει̃ς βουλεύεσθε καὶ ἀποκριθήσομαι λόγον τω̨̃ λαω̨̃ τούτω̨ οἳ ἐλάλησαν πρός με λέγοντες ἄνες ἀπὸ του̃ ζυγου̃ οὑ̃ ἔδωκεν ὁ πατήρ σου ἐφ' ἡμα̃ς

Il leur dit : "Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage: Allège le joug que nous a imposé ton père?" (⁎)

Il leur dit: Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage: Allège le joug que nous a imposé ton père? (Ⅰ)

et il leur dit: Que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple, qui m’a parlé, disant: Allège le joug que ton père a mis sur nous? (Ⅲ)

Dixitque ad eos : Quid vobis videtur ? vel respondere quid debeo populo huic, qui dixit mihi : Subleva jugum quod imposuit nobis pater tuus ? (Ⅳ)

‫ 9  ׃10  ויאמר אלהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן העל אשר נתן אביך עלינו ‬ (Ⅴ)

10.10
καὶ ἐλάλησαν αὐτω̨̃ τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ' αὐτου̃ οὕτως λαλήσεις τω̨̃ λαω̨̃ τω̨̃ λαλήσαντι πρὸς σὲ λέγων ὁ πατήρ σου ἐβάρυνεν τὸν ζυγὸν ἡμω̃ν καὶ σὺ ἄφες ἀφ' ἡμω̃ν οὕτως ἐρει̃ς ὁ μικρὸς δάκτυλός μου παχύτερος τη̃ς ὀσφύος του̃ πατρός μου

Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui lui répondirent en disant: "Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage : Ton père a rendu notre joug pesant ; toi, allège-le-nous ! Tu leur parleras ainsi : (⁎)

Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui: Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage: Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-nous! tu leur parleras ainsi: Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. (Ⅰ)

Et les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, lui parlèrent, disant: Tu diras ainsi au peuple qui t’a parlé, disant: Ton père a rendu pesant notre joug; toi, allège-le de dessus nous; — tu leur diras ainsi: Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père; (Ⅲ)

At illi responderunt ut juvenes, et nutriti cum eo in deliciis, atque dixerunt : Sic loqueris populo qui dixit tibi : Pater tuus aggravavit jugum nostrum, tu subleva : et sic respondebis ei : Minimus digitus meus grossior est lumbis patris mei. (Ⅳ)

‫ 10 ׃10  וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה תאמר לעם אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי ‬ (Ⅴ)

10.11
καὶ νυ̃ν ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμα̃ς ζυγω̨̃ βαρει̃ καὶ ἐγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν ζυγὸν ὑμω̃ν ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμα̃ς ἐν μάστιγξιν καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμα̃ς ἐν σκορπίοις

Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Eh bien! mon père vous a chargés d'un joug pesant, et moi je rendrai votre joug plus pesant encore; mon père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions." (⁎)

Maintenant, mon père vous a chargés d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant; mon père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. (Ⅰ)

et maintenant, mon père a chargé sur vous un joug pesant, et moi j’ajouterai à votre joug; mon père vous a corrigés avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. (Ⅲ)

Pater meus imposuit vobis grave jugum, et ego majus pondus apponam ; pater meus cecidit vos flagellis, ego vero cædam vos scorpionibus. (Ⅳ)

‫ 11 ׃10  ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים ס‬ (Ⅴ)

10.12
καὶ ἠ̃λθεν Ιεροβοαμ καὶ πα̃ς ὁ λαὸς πρὸς Ροβοαμ τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ ὡς ἐλάλησεν ὁ βασιλεὺς λέγων ἐπιστρέψατε πρός με τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨

Jéroboam et tout le peuple vinrent auprès de Roboam le troisième jour, selon que le roi avait dit : "Revenez vers moi dans trois jours." (⁎)

Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi: Revenez vers moi dans trois jours. (Ⅰ)

Et Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Roboam le troisième jour, comme le roi avait dit, en disant: Revenez vers moi le troisième jour. (Ⅲ)

Venit ergo Jeroboam et universus populus ad Roboam die tertio, sicut præceperat eis. (Ⅳ)

‫ 12 ׃10  ויבא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלשי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלשי ‬ (Ⅴ)

10.13
καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς σκληρά καὶ ἐγκατέλιπεν ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ τὴν βουλὴν τω̃ν πρεσβυτέρων

Le roi leur répondit durement. Laissant le conseil des vieillards, (⁎)

Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards, (Ⅰ)

Et le roi leur répondit avec dureté; et le roi Roboam laissa le conseil des vieillards; (Ⅲ)

Responditque rex dura, derelicto consilio seniorum : (Ⅳ)

‫ 13 ׃10  ויענם המלך קשה ויעזב המלך רחבעם את עצת הזקנים ‬ (Ⅴ)

10.14
καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τω̃ν νεωτέρων λέγων ὁ πατήρ μου ἐβάρυνεν τὸν ζυγὸν ὑμω̃ν καὶ ἐγὼ προσθήσω ἐπ' αὐτόν ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμα̃ς ἐν μάστιγξιν καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμα̃ς ἐν σκορπίοις

le roi Roboam leur parla selon le conseil des jeunes gens, en ces termes: "Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant encore; mon père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions." (⁎)

et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens: Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant; mon père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. (Ⅰ)

et il leur parla selon le conseil des jeunes gens, disant: Mon père a rendu pesant votre joug, et moi j’y ajouterai; mon père vous a corrigés avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. (Ⅲ)

locutusque est juxta juvenum voluntatem : Pater meus grave vobis imposuit jugum, quod ego gravius faciam ; pater meus cecidit vos flagellis, ego vero cædam vos scorpionibus. (Ⅳ)

‫ 14 ׃10  וידבר אלהם כעצת הילדים לאמר אכביד את עלכם ואני אסיף עליו אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים ‬ (Ⅴ)

10.15
καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς του̃ λαου̃ ὅτι ἠ̃ν μεταστροφὴ παρὰ του̃ θεου̃ λέγων ἀνέστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτου̃ ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Αχια του̃ Σηλωνίτου περὶ Ιεροβοαμ υἱου̃ Ναβατ

Le roi n'écouta donc pas le peuple, car tel était le procédé de Dieu pour accomplir la parole que Yahweh avait dite par Ahias de Silo à Jéroboam, fils de Nabat. (⁎)

Ainsi le roi n'écouta point le peuple; car cela fut dirigé par Dieu, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nebath. (Ⅰ)

Et le roi n’écouta pas le peuple, car cela était amené par Dieu, afin que l’Éternel accomplît sa parole, qu’il avait dite par Akhija, le Silonite, à Jéroboam, fils de Nebath. (Ⅲ)

Et non acquievit populi precibus : erat enim voluntatis Dei ut compleretur sermo ejus quem locutus fuerat per manum Ahiæ Silonitis ad Jeroboam filium Nabat. (Ⅳ)

‫ 15 ׃10  ולא שמע המלך אל העם כי היתה נסבה מעם האלהים למען הקים יהוה את דברו אשר דבר ביד אחיהו השלוני אל ירבעם בן נבט ‬ (Ⅴ)

10.16
καὶ παντὸς Ισραηλ ὅτι οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς αὐτω̃ν καὶ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς πρὸς τὸν βασιλέα λέγων τίς ἡμι̃ν μερὶς ἐν Δαυιδ καὶ κληρονομία ἐν υἱω̨̃ Ιεσσαι εἰς τὰ σκηνώματά σου Ισραηλ νυ̃ν βλέπε τὸν οἰ̃κόν σου Δαυιδ καὶ ἐπορεύθη πα̃ς Ισραηλ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτου̃

Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi en ces termes: "Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaï. Chacun à ses tentes, Israël. Quant à toi, pourvois à ta maison, David !" Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. (⁎)

Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaï! A tes tentes, Israël! Maintenant, pourvois à ta maison, David! Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. (Ⅰ)

Et tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. Et le peuple répondit au roi, disant: Quelle part avons-nous en David? Et nous n’avons pas d’héritage dans le fils d’Isaï. Chacun à ses tentes, Israël! Maintenant, David, regarde à ta maison! Et tout Israël s’en alla à ses tentes. (Ⅲ)

Populus autem universus rege duriora dicente, sic locutus est ad eum : Non est nobis pars in David, neque hæreditas in filio Isai. Revertere in tabernacula tua, Israël ; tu autem pasce domum tuam David. Et abiit Israël in tabernacula sua. (Ⅳ)

‫ 16 ׃10  וכל ישראל כי לא שמע המלך להם וישיבו העם את המלך לאמר מה לנו חלק בדויד ולא נחלה בבן ישי איש לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דויד וילך כל ישראל לאהליו ס‬ (Ⅴ)

10.17
καὶ ἄνδρες Ισραηλ οἱ κατοικου̃ντες ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐπ' αὐτω̃ν Ροβοαμ

Ce fut seulement sur les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda que régna Roboam. (⁎)

Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. (Ⅰ)

Mais, quant aux fils d’Israël qui habitaient dans les villes de Juda, Roboam régna sur eux. (Ⅲ)

Super filios autem Israël qui habitabant in civitatibus Juda, regnavit Roboam. (Ⅳ)

‫ 17 ׃10  ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם ‬ (Ⅴ)

10.18
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ τὸν Αδωνιραμ τὸν ἐπὶ του̃ φόρου καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λίθοις καὶ ἀπέθανεν καὶ ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ ἔσπευσεν του̃ ἀναβη̃ναι εἰς τὸ ἅρμα του̃ φυγει̃ν εἰς Ιερουσαλημ

Alors le roi Roboam envoya Aduram, qui était préposé aux impôts; mais Adoram fut lapidé par tout Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. (⁎)

Alors le roi Roboam envoya Hadoram, qui était préposé aux impôts. Mais Hadoram fut lapidé par les enfants d'Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char, pour s'enfuir à Jérusalem. (Ⅰ)

Et le roi Roboam envoya Hadoram, qui était préposé sur les levées; et les fils d’Israël le lapidèrent avec des pierres, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s’enfuir à Jérusalem. (Ⅲ)

Misitque rex Roboam Aduram, qui præerat tributis, et lapidaverunt eum filii Israël, et mortuus est : porro rex Roboam currum festinavit ascendere, et fugit in Jerusalem. (Ⅳ)

‫ 18 ׃10  וישלח המלך רחבעם את הדרם אשר על המס וירגמו בו בני ישראל אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם ס‬ (Ⅴ)

10.19
καὶ ἠθέτησεν Ισραηλ ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Δαυιδ ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης

C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ce jour. (⁎)

C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. (Ⅰ)

Et Israël se rebella contre la maison de David, jusqu’à ce jour. (Ⅲ)

Recessitque Israël a domo David, usque ad diem hanc. (Ⅳ)

‫ 19 ׃10  ויפשעו ישראל בבית דויד עד היום הזה ס‬ (Ⅴ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | 10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑