Zechariah
> Zechariah  >
9 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


13. 1  
In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness.
- En ce jour-là, une source sera ouverte Pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, Pour le péché et pour l'impureté. (Ⅱ)
- ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔσται πα̃ς τόπος διανοιγόμενος ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Δαυιδ (Ⅲ)
- In die illa erit fons patens domui David et habitantibus Jerusalem,/ in ablutionem peccatoris et menstruatæ./ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃13  ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם לחטאת ולנדה ‬ (Ⅴ)
13. 2  
And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered: and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.
- En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, J'exterminerai du pays les noms des idoles, Afin qu'on ne s'en souvienne plus; J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. (Ⅱ)
- καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ λέγει κύριος ἐξολεθρεύσω τὰ ὀνόματα τω̃ν εἰδώλων ἀπὸ τη̃ς γη̃ς καὶ οὐκέτι ἔσται αὐτω̃ν μνεία καὶ τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ τὸ πνευ̃μα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρω̃ ἀπὸ τη̃ς γη̃ς (Ⅲ)
- Et erit in die illa, dicit Dominus exercituum :/ disperdam nomina idolorum de terra,/ et non memorabuntur ultra :/ et pseudoprophetas, et spiritum immundum auferam de terra./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃13  והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ ‬ (Ⅴ)
13. 3  
And it shall come to pass, that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live; for thou speakest lies in the name of the LORD: and his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth.
- Si quelqu'un prophétise encore, Son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront: Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel! Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront Quand il prophétisera. (Ⅱ)
- καὶ ἔσται ἐὰν προφητεύση̨ ἄνθρωπος ἔτι καὶ ἐρει̃ πρὸς αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτου̃ καὶ ἡ μήτηρ αὐτου̃ οἱ γεννήσαντες αὐτόν οὐ ζήση̨ ὅτι ψευδη̃ ἐλάλησας ἐπ' ὀνόματι κυρίου καὶ συμποδιου̃σιν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτου̃ καὶ ἡ μήτηρ αὐτου̃ οἱ γεννήσαντες αὐτὸν ἐν τω̨̃ προφητεύειν αὐτόν (Ⅲ)
- Et erit : cum prophetaverit quispiam ultra,/ dicent ei pater ejus et mater ejus, qui genuerunt eum :/ Non vives, quia mendacium locutus es in nomine Domini :/ et configent eum pater ejus et mater ejus, genitores ejus,/ cum prophetaverit./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃13  והיה כי ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו ‬ (Ⅴ)
13. 4  
And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he hath prophesied; neither shall they wear a rough garment to deceive:
- En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions Quand ils prophétiseront, Et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. (Ⅱ)
- καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καταισχυνθήσονται οἱ προφη̃ται ἕκαστος ἐκ τη̃ς ὁράσεως αὐτου̃ ἐν τω̨̃ προφητεύειν αὐτόν καὶ ἐνδύσονται δέρριν τριχίνην ἀνθ' ὡ̃ν ἐψεύσαντο (Ⅲ)
- Et erit : in die illa confundentur prophetæ,/ unusquisque ex visione sua cum prophetaverit :/ nec operientur pallio saccino, ut mentiantur :/ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃13  והיה ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזינו בהנבאתו ולא ילבשו אדרת שער למען כחש ‬ (Ⅴ)
13. 5  
But he shall say, I am no prophet, I am an husbandman; for man taught me to keep cattle from my youth.
- Chacun d'eux dira: Je ne suis pas prophète, Je suis laboureur, Car on m'a acheté dès ma jeunesse. (Ⅱ)
- καὶ ἐρει̃ οὔκ εἰμι προφήτης ἐγώ διότι ἄνθρωπος ἐργαζόμενος τὴν γη̃ν ἐγώ εἰμι ὅτι ἄνθρωπος ἐγέννησέν με ἐκ νεότητός μου (Ⅲ)
- sed dicet : Non sum propheta :/ homo agricola ego sum,/ quoniam Adam exemplum meum ab adolescentia mea./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃13  ואמר לא נביא אנכי איש עבד אדמה אנכי כי אדם הקנני מנעורי ‬ (Ⅴ)
13. 6  
And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends.
- Et si on lui demande: D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra: C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. (Ⅱ)
- καὶ ἐρω̃ πρὸς αὐτόν τί αἱ πληγαὶ αὑ̃ται ἀνὰ μέσον τω̃ν χειρω̃ν σου καὶ ἐρει̃ ἃς ἐπλήγην ἐν τω̨̃ οἴκω̨ τω̨̃ ἀγαπητω̨̃ μου (Ⅲ)
- Et dicetur ei : Quid sunt plagæ istæ in medio manuum tuarum ?/ Et dicet : His plagatus sum in domo eorum qui diligebant me.]\ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃13  ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הכיתי בית מאהבי ס‬ (Ⅴ)
13. 7  
Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the LORD of hosts: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered: and I will turn mine hand upon the little ones.
- Épée, lève-toi sur mon pasteur Et sur l'homme qui est mon compagnon! Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent! Et je tournerai ma main vers les faibles. (Ⅱ)
- ῥομφαία ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου καὶ ἐπ' ἄνδρα πολίτην μου λέγει κύριος παντοκράτωρ πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα καὶ ἐπάξω τὴν χει̃ρά μου ἐπὶ τοὺς ποιμένας (Ⅲ)
- Framea, suscitare super pastorem meum, et super virum cohærentem mihi, dicit Dominus exercituum : percute pastorem, et dispergentur oves : et convertam manum meam ad parvulos. (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃13  חרב עורי על רעי ועל גבר עמיתי נאם יהוה צבאות הך את הרעה ותפוצין הצאן והשבתי ידי על הצערים ‬ (Ⅴ)
13. 8  
And it shall come to pass, that in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein.
- Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront exterminés, périront, Et l'autre tiers restera. (Ⅱ)
- καὶ ἔσται ἐν πάση̨ τη̨̃ γη̨̃ λέγει κύριος τὰ δύο μέρη ἐξολεθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται ἐν αὐτη̨̃ (Ⅲ)
- Et erunt in omni terra, dicit Dominus : partes duæ in ea dispergentur, et deficient : et tertia pars relinquetur in ea. (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃13  והיה בכל הארץ נאם יהוה פי שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה ‬ (Ⅴ)
13. 9  
And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried: they shall call on my name, and I will hear them: I will say, It is my people: and they shall say, The LORD is my God.
- Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme on purifie l'argent, Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai; Je dirai: C'est mon peuple! Et il dira: L'Éternel est mon Dieu! (Ⅱ)
- καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς ὡς πυρου̃ται τὸ ἀργύριον καὶ δοκιμω̃ αὐτούς ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον αὐτὸς ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτω̨̃ καὶ ἐρω̃ λαός μου οὑ̃τός ἐστιν καὶ αὐτὸς ἐρει̃ κύριος ὁ θεός μου (Ⅲ)
- Et ducam tertiam partem per ignem, et uram eos sicut uritur argentum, et probabo eos sicut probatur aurum. Ipse vocabit nomen meum, et ego exaudiam eum. Dicam : Populus meus es : et ipse dicet : Dominus Deus meus. (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃13  והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי ס‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 13
| | | | | | | | | | | | 13| |
>>