Leviticus
> Leviticus  >
38 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


7. 1  
Likewise this is the law of the trespass offering: it is most holy.
- Voici la loi du sacrifice de culpabilité: c'est une chose très sainte. (Ⅱ)
- καὶ οὑ̃τος ὁ νόμος του̃ κριου̃ του̃ περὶ τη̃ς πλημμελείας ἅγια ἁγίων ἐστίν (Ⅲ)
- Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, Sancta sanctorum est : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃7   וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא ‬ (Ⅴ)
7. 2  
In the place where they kill the burnt offering shall they kill the trespass offering: and the blood thereof shall he sprinkle round about upon the altar.
- C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. (Ⅱ)
- ἐν τόπω̨ οὑ̃ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα σφάξουσιν τὸν κριὸν τη̃ς πλημμελείας ἔναντι κυρίου καὶ τὸ αἱ̃μα προσχεει̃ ἐπὶ τὴν βάσιν του̃ θυσιαστηρίου κύκλω̨ (Ⅲ)
- idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto : sanguis ejus per gyrum altaris fundetur. (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃7   במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב ‬ (Ⅴ)
7. 3  
And he shall offer of it all the fat thereof; the rump, and the fat that covereth the inwards,
- On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, (Ⅱ)
- καὶ πα̃ν τὸ στέαρ αὐτου̃ προσοίσει ἀπ' αὐτου̃ καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ πα̃ν τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πα̃ν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τω̃ν ἐνδοσθίων (Ⅲ)
- Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia : (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃7   ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה את הקרב ‬ (Ⅴ)
7. 4  
And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul that is above the liver, with the kidneys, it shall he take away:
- les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. (Ⅱ)
- καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ' αὐτω̃ν τὸ ἐπὶ τω̃ν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ του̃ ἥπατος σὺν τοι̃ς νεφροι̃ς περιελει̃ αὐτά (Ⅲ)
- duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est, reticulumque jecoris cum renunculis. (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃7   ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה ‬ (Ⅴ)
7. 5  
And the priest shall burn them upon the altar for an offering made by fire unto the LORD: it is a trespass offering.
- Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. (Ⅱ)
- καὶ ἀνοίσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα τω̨̃ κυρίω̨ περὶ πλημμελείας ἐστίν (Ⅲ)
- Et adolebit ea sacerdos super altare : incensum est Domini pro delicto. (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃7   והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא ‬ (Ⅴ)
7. 6  
Every male among the priests shall eat thereof: it shall be eaten in the holy place: it is most holy.
- Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera; il le mangera dans un lieu saint: c'est une chose très sainte. (Ⅱ)
- πα̃ς ἄρσην ἐκ τω̃ν ἱερέων ἔδεται αὐτά ἐν τόπω̨ ἁγίω̨ ἔδονται αὐτά ἅγια ἁγίων ἐστίν (Ⅲ)
- Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est. (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃7   כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא ‬ (Ⅴ)
7. 7  
As the sin offering is, so is the trespass offering: there is one law for them: the priest that maketh atonement therewith shall have it.
- Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation; la loi est la même pour ces deux sacrifices: la victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. (Ⅱ)
- ὥσπερ τὸ περὶ τη̃ς ἁμαρτίας οὕτω καὶ τὸ τη̃ς πλημμελείας νόμος εἱ̃ς αὐτω̃ν ὁ ἱερεύς ὅστις ἐξιλάσεται ἐν αὐτω̨̃ αὐτω̨̃ ἔσται (Ⅲ)
- Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto : utriusque hostiæ lex una erit : ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit. (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃7   כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה ‬ (Ⅴ)
7. 8  
And the priest that offereth any man's burnt offering, even the priest shall have to himself the skin of the burnt offering which he hath offered.
- Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. (Ⅱ)
- καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ προσάγων ὁλοκαύτωμα ἀνθρώπου τὸ δέρμα τη̃ς ὁλοκαυτώσεως ἡ̃ς αὐτὸς προσφέρει αὐτω̨̃ ἔσται (Ⅲ)
- Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus. (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃7   והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה ‬ (Ⅴ)
7. 9  
And all the meat offering that is baked in the oven, and all that is dressed in the frying pan, and in the pan, shall be the priest's that offereth it.
- Toute offrande cuite au four, préparée sur le gril ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. (Ⅱ)
- καὶ πα̃σα θυσία ἥτις ποιηθήσεται ἐν τω̨̃ κλιβάνω̨ καὶ πα̃σα ἥτις ποιηθήσεται ἐπ' ἐσχάρας ἢ ἐπὶ τηγάνου του̃ ἱερέως του̃ προσφέροντος αὐτήν αὐτω̨̃ ἔσται (Ⅲ)
- Et omne sacrificium similæ, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur, ejus erit sacerdotis a quo offertur : (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃7   וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה ‬ (Ⅴ)
7. 10  
And every meat offering, mingled with oil, and dry, shall all the sons of Aaron have, one as much as another.
- Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. (Ⅱ)
- καὶ πα̃σα θυσία ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίω̨ καὶ μὴ ἀναπεποιημένη πα̃σι τοι̃ς υἱοι̃ς Ααρων ἔσται ἑκάστω̨ τὸ ἴσον (Ⅲ)
- sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.\ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃7   וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו פ‬ (Ⅴ)
7. 11  
And this is the law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer unto the LORD.
- Voici la loi du sacrifice d'actions de grâces, qu'on offrira à l'Éternel. (Ⅱ)
- οὑ̃τος ὁ νόμος θυσίας σωτηρίου ἣν προσοίσουσιν κυρίω̨ (Ⅲ)
- Hæc est lex hostiæ pacificorum quæ offertur Domino. (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃7   וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה ‬ (Ⅴ)
7. 12  
If he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mingled with oil, of fine flour, fried.
- Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice d'actions de grâces, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleur de farine frite et pétris à l'huile. (Ⅱ)
- ἐὰν μὲν περὶ αἰνέσεως προσφέρη̨ αὐτήν καὶ προσοίσει ἐπὶ τη̃ς θυσίας τη̃ς αἰνέσεως ἄρτους ἐκ σεμιδάλεως ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίω̨ λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίω̨ καὶ σεμίδαλιν πεφυραμένην ἐν ἐλαίω̨ (Ⅲ)
- Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas : (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃7   אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן ‬ (Ⅴ)
7. 13  
Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offerings.
- A ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'actions de grâces. (Ⅱ)
- ἐπ' ἄρτοις ζυμίταις προσοίσει τὰ δω̃ρα αὐτου̃ ἐπὶ θυσία̨ αἰνέσεως σωτηρίου (Ⅲ)
- panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis : (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃7   על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו ‬ (Ⅴ)
7. 14  
And of it he shall offer one out of the whole oblation for an heave offering unto the LORD, and it shall be the priest's that sprinkleth the blood of the peace offerings.
- On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande; elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'actions de grâces. (Ⅱ)
- καὶ προσάξει ἓν ἀπὸ πάντων τω̃ν δώρων αὐτου̃ ἀφαίρεμα κυρίω̨ τω̨̃ ἱερει̃ τω̨̃ προσχέοντι τὸ αἱ̃μα του̃ σωτηρίου αὐτω̨̃ ἔσται (Ⅲ)
- ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem, (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃7   והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה ‬ (Ⅴ)
7. 15  
And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten the same day that it is offered; he shall not leave any of it until the morning.
- La chair du sacrifice de reconnaissance et d'actions de grâces sera mangée le jour où il est offert; on n'en laissera rien jusqu'au matin. (Ⅱ)
- καὶ τὰ κρέα θυσίας αἰνέσεως σωτηρίου αὐτω̨̃ ἔσται καὶ ἐν ἡ̨̃ ἡμέρα̨ δωρει̃ται βρωθήσεται οὐ καταλείψουσιν ἀπ' αὐτου̃ εἰς τὸ πρωί (Ⅲ)
- cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane. (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃7   ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר ‬ (Ⅴ)
7. 16  
But if the sacrifice of his offering be a vow, or a voluntary offering, it shall be eaten the same day that he offereth his sacrifice: and on the morrow also the remainder of it shall be eaten:
- Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un voeu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. (Ⅱ)
- κἂν εὐχή ἢ ἑκούσιον θυσιάζη̨ τὸ δω̃ρον αὐτου̃ ἡ̨̃ ἂν ἡμέρα̨ προσαγάγη̨ τὴν θυσίαν αὐτου̃ βρωθήσεται καὶ τη̨̃ αὔριον (Ⅲ)
- Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die : sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est : (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃7   ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל ‬ (Ⅴ)
7. 17  
But the remainder of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burnt with fire.
- Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. (Ⅱ)
- καὶ τὸ καταλειφθὲν ἀπὸ τω̃ν κρεω̃ν τη̃ς θυσίας ἕως ἡμέρας τρίτης ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται (Ⅲ)
- quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet. (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃7   והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף ‬ (Ⅴ)
7. 18  
And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings be eaten at all on the third day, it shall not be accepted, neither shall it be imputed unto him that offereth it: it shall be an abomination, and the soul that eateth of it shall bear his iniquity.
- Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'actions de grâces le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé; il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert; ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ φαγὼν φάγη̨ ἀπὸ τω̃ν κρεω̃ν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ οὐ δεχθήσεται αὐτω̨̃ τω̨̃ προσφέροντι αὐτό οὐ λογισθήσεται αὐτω̨̃ μίασμά ἐστιν ἡ δὲ ψυχή ἥτις ἐὰν φάγη̨ ἀπ' αὐτου̃ τὴν ἁμαρτίαν λήμψεται (Ⅲ)
- Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti : quin potius quæcumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit. (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃7   ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא ‬ (Ⅴ)
7. 19  
And the flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten; it shall be burnt with fire: and as for the flesh, all that be clean shall eat thereof.
- La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée: elle sera brûlée au feu. (Ⅱ)
- καὶ κρέα ὅσα ἂν ἅψηται παντὸς ἀκαθάρτου οὐ βρωθήσεται ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται πα̃ς καθαρὸς φάγεται κρέα (Ⅲ)
- Caro, quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni : qui fuerit mundus, vescetur ex ea. (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃7   והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר ‬ (Ⅴ)
7. 20  
But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings, that pertain unto the LORD, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people.
- Tout homme pur peut manger de la chair; mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice d'actions de grâces qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. (Ⅱ)
- ἡ δὲ ψυχή ἥτις ἐὰν φάγη̨ ἀπὸ τω̃ν κρεω̃ν τη̃ς θυσίας του̃ σωτηρίου ὅ ἐστιν κυρίου καὶ ἡ ἀκαθαρσία αὐτου̃ ἐπ' αὐτου̃ ἀπολει̃ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ του̃ λαου̃ αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum, quæ oblata est Domino, peribit de populis suis. (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃7   והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה ‬ (Ⅴ)
7. 21  
Moreover the soul that shall touch any unclean thing, as the uncleanness of man, or any unclean beast, or any abominable unclean thing, and eat of the flesh of the sacrifice of peace offerings, which pertain unto the LORD, even that soul shall be cut off from his people.
- Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'actions de grâces qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. (Ⅱ)
- καὶ ψυχή ἣ ἂν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου ἢ ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου ἢ τω̃ν τετραπόδων τω̃ν ἀκαθάρτων ἢ παντὸς βδελύγματος ἀκαθάρτου καὶ φάγη̨ ἀπὸ τω̃ν κρεω̃ν τη̃ς θυσίας του̃ σωτηρίου ὅ ἐστιν κυρίου ἀπολει̃ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ του̃ λαου̃ αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel jumenti, sive omnis rei quæ polluere potest, et comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de populis suis.\ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃7   ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההוא מעמיה פ‬ (Ⅴ)
7. 22  
And the LORD spake unto Moses, saying,
- L'Éternel parla à Moïse, et dit: (Ⅱ)
- καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων (Ⅲ)
- Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens : (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃7   וידבר יהוה אל משה לאמר ‬ (Ⅴ)
7. 23  
Speak unto the children of Israel, saying, Ye shall eat no manner of fat, of ox, or of sheep, or of goat.
- Parle aux enfants d'Israël, et dis: Vous ne mangerez point de graisse de boeuf, d'agneau ni de chèvre. (Ⅱ)
- λάλησον τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ λέγων πα̃ν στέαρ βοω̃ν καὶ προβάτων καὶ αἰγω̃ν οὐκ ἔδεσθε (Ⅲ)
- Loquere filiis Israël : Adipem ovis, et bovis, et capræ non comedetis. (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃7   דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו ‬ (Ⅴ)
7. 24  
And the fat of the beast that dieth of itself, and the fat of that which is torn with beasts, may be used in any other use: but ye shall in no wise eat of it.
- La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque; mais vous ne la mangerez point. (Ⅱ)
- καὶ στέαρ θνησιμαίων καὶ θηριάλωτον ποιηθήσεται εἰς πα̃ν ἔργον καὶ εἰς βρω̃σιν οὐ βρωθήσεται (Ⅲ)
- Adipem cadaveris morticini, et ejus animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus. (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃7   וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו ‬ (Ⅴ)
7. 25  
For whosoever eateth the fat of the beast, of which men offer an offering made by fire unto the LORD, even the soul that eateth it shall be cut off from his people.
- Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. (Ⅱ)
- πα̃ς ὁ ἔσθων στέαρ ἀπὸ τω̃ν κτηνω̃ν ὡ̃ν προσάξει αὐτω̃ν κάρπωμα κυρίω̨ ἀπολει̃ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ του̃ λαου̃ αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo. (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃7   כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה ‬ (Ⅴ)
7. 26  
Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.
- Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseau, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. (Ⅱ)
- πα̃ν αἱ̃μα οὐκ ἔδεσθε ἐν πάση̨ τη̨̃ κατοικία̨ ὑμω̃ν ἀπό τε τω̃ν πετεινω̃ν καὶ ἀπὸ τω̃ν κτηνω̃ν (Ⅲ)
- Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus. (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃7   וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה ‬ (Ⅴ)
7. 27  
Whatsoever soul it be that eateth any manner of blood, even that soul shall be cut off from his people.
- Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. (Ⅱ)
- πα̃σα ψυχή ἣ ἄν φάγη̨ αἱ̃μα ἀπολει̃ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ του̃ λαου̃ αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.\ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃7   כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה פ‬ (Ⅴ)
7. 28  
And the LORD spake unto Moses, saying,
- L'Éternel parla à Moïse, et dit: (Ⅱ)
- καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων (Ⅲ)
- Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens : (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃7   וידבר יהוה אל משה לאמר ‬ (Ⅴ)
7. 29  
Speak unto the children of Israel, saying, He that offereth the sacrifice of his peace offerings unto the LORD shall bring his oblation unto the LORD of the sacrifice of his peace offerings.
- Parle aux enfants d'Israël, et dis: Celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'actions de grâces apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'actions de grâces. (Ⅱ)
- καὶ τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ λαλήσεις λέγων ὁ προσφέρων θυσίαν σωτηρίου κυρίω̨ οἴσει τὸ δω̃ρον αὐτου̃ κυρίω̨ ἀπὸ τη̃ς θυσίας του̃ σωτηρίου (Ⅲ)
- Loquere filiis Israël, dicens : Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta ejus. (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃7   דבר אל בני ישראל לאמר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו ‬ (Ⅴ)
7. 30  
His own hands shall bring the offerings of the LORD made by fire, the fat with the breast, it shall he bring, that the breast may be waved for a wave offering before the LORD.
- Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel; il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. (Ⅱ)
- αἱ χει̃ρες αὐτου̃ προσοίσουσιν τὰ καρπώματα κυρίω̨ τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ του̃ στηθυνίου καὶ τὸν λοβὸν του̃ ἥπατος προσοίσει αὐτὰ ὥστε ἐπιθει̃ναι δόμα ἔναντι κυρίου (Ⅲ)
- Tenebit manibus adipem hostiæ, et pectusculum : cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti, (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃7   ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה ‬ (Ⅴ)
7. 31  
And the priest shall burn the fat upon the altar: but the breast shall be Aaron's and his sons'.
- Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. (Ⅱ)
- καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ στέαρ ἐπὶ του̃ θυσιαστηρίου καὶ ἔσται τὸ στηθύνιον Ααρων καὶ τοι̃ς υἱοι̃ς αὐτου̃ (Ⅲ)
- qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron et filiorum ejus. (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃7   והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו ‬ (Ⅴ)
7. 32  
And the right shoulder shall ye give unto the priest for an heave offering of the sacrifices of your peace offerings.
- Dans vos sacrifices d'actions de grâces, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite, en la présentant par élévation. (Ⅱ)
- καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν δώσετε ἀφαίρεμα τω̨̃ ἱερει̃ ἀπὸ τω̃ν θυσιω̃ν του̃ σωτηρίου ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis. (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃7   ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם ‬ (Ⅴ)
7. 33  
He among the sons of Aaron, that offereth the blood of the peace offerings, and the fat, shall have the right shoulder for his part.
- Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'actions de grâces aura l'épaule droite pour sa part. (Ⅱ)
- ὁ προσφέρων τὸ αἱ̃μα του̃ σωτηρίου καὶ τὸ στέαρ ἀπὸ τω̃ν υἱω̃ν Ααρων αὐτω̨̃ ἔσται ὁ βραχίων ὁ δεξιὸς ἐν μερίδι (Ⅲ)
- Qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua. (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃7   המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה ‬ (Ⅴ)
7. 34  
For the wave breast and the heave shoulder have I taken of the children of Israel from off the sacrifices of their peace offerings, and have given them unto Aaron the priest and unto his sons by a statute for ever from among the children of Israel.
- Car je prends sur les sacrifices d'actions de grâces offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation, et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. (Ⅱ)
- τὸ γὰρ στηθύνιον του̃ ἐπιθέματος καὶ τὸν βραχίονα του̃ ἀφαιρέματος εἴληφα παρὰ τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἀπὸ τω̃ν θυσιω̃ν του̃ σωτηρίου ὑμω̃ν καὶ ἔδωκα αὐτὰ Ααρων τω̨̃ ἱερει̃ καὶ τοι̃ς υἱοι̃ς αὐτου̃ νόμιμον αἰώνιον παρὰ τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ (Ⅲ)
- Pectusculum enim elevationis, et armum separationis, tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua, ab omni populo Israël. (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃7   כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל ‬ (Ⅴ)
7. 35  
This is the portion of the anointing of Aaron, and of the anointing of his sons, out of the offerings of the LORD made by fire, in the day when he presented them to minister unto the LORD in the priest's office;
- C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. (Ⅱ)
- αὕτη ἡ χρι̃σις Ααρων καὶ ἡ χρι̃σις τω̃ν υἱω̃ν αὐτου̃ ἀπὸ τω̃ν καρπωμάτων κυρίου ἐν ἡ̨̃ ἡμέρα̨ προσηγάγετο αὐτοὺς του̃ ἱερατεύειν τω̨̃ κυρίω̨ (Ⅲ)
- Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus in cæremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur, (Ⅳ)
- ‫ 35 ׃7   זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה ‬ (Ⅴ)
7. 36  
Which the LORD commanded to be given them of the children of Israel, in the day that he anointed them, by a statute for ever throughout their generations.
- C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction; ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. (Ⅱ)
- καθὰ ἐνετείλατο κύριος δου̃ναι αὐτοι̃ς ἡ̨̃ ἡμέρα̨ ἔχρισεν αὐτούς παρὰ τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτω̃ν (Ⅲ)
- et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israël religione perpetua in generationibus suis. (Ⅳ)
- ‫ 36 ׃7   אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם ‬ (Ⅴ)
7. 37  
This is the law of the burnt offering, of the meat offering, and of the sin offering, and of the trespass offering, and of the consecrations, and of the sacrifice of the peace offerings;
- Telle est la loi de l'holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration, et du sacrifice d'actions de grâces. (Ⅱ)
- οὑ̃τος ὁ νόμος τω̃ν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας καὶ περὶ ἁμαρτίας καὶ τη̃ς πλημμελείας καὶ τη̃ς τελειώσεως καὶ τη̃ς θυσίας του̃ σωτηρίου (Ⅲ)
- Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis, (Ⅳ)
- ‫ 37 ׃7   זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים ‬ (Ⅴ)
7. 38  
Which the LORD commanded Moses in mount Sinai, in the day that he commanded the children of Israel to offer their oblations unto the LORD, in the wilderness of Sinai.
- L'Éternel la prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï. (Ⅱ)
- ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τω̨̃ Μωυση̨̃ ἐν τω̨̃ ὄρει Σινα ἡ̨̃ ἡμέρα̨ ἐνετείλατο τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ προσφέρειν τὰ δω̃ρα αὐτω̃ν ἔναντι κυρίου ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ Σινα (Ⅲ)
- quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandabit filiis Israël ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai. (Ⅳ)
- ‫ 38 ׃7   אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 7
| | | | | | 7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>