Romans
> Romans  >
21 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


10. 1  
Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved.
- Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. (Ⅱ)
- Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ ⸀δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ ⸀αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. (Ⅲ)
- Fratres, voluntas quidem cordis mei, et obsecratio ad Deum, fit pro illis in salutem. (Ⅳ)
10. 2  
For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge.
- Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: (Ⅱ)
- μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν· ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν, (Ⅲ)
- Testimonium enim perhibeo illis quod æmulationem Dei habent, sed non secundum scientiam. (Ⅳ)
10. 3  
For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.
- ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; (Ⅱ)
- ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ⸀ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν· (Ⅲ)
- Ignorantes enim justitiam Dei, et suam quærentes statuere, justitiæ Dei non sunt subjecti. (Ⅳ)
10. 4  
For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.
- car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. (Ⅱ)
- τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. (Ⅲ)
- Finis enim legis, Christus, ad justitiam omni credenti.\ (Ⅳ)
10. 5  
For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things shall live by them.
- En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi: L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. (Ⅱ)
- Μωϋσῆς γὰρ γράφει ⸂ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ ⸀τοῦ νόμου⸃ ὁ ⸀ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν ⸀αὐτῇ. (Ⅲ)
- Moyses enim scripsit, quoniam justitiam, quæ ex lege est, qui fecerit homo, vivet in ea. (Ⅳ)
10. 6  
But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? (that is, to bring Christ down from above:)
- Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? c'est en faire descendre Christ; (Ⅱ)
- ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει· Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου· Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν· (Ⅲ)
- Quæ autem ex fide est justitia, sic dicit : Ne dixeris in corde tuo : Quis ascendet in cælum ? id est, Christum deducere : (Ⅳ)
10. 7  
Or, Who shall descend into the deep? (that is, to bring up Christ again from the dead.)
- ou: Qui descendra dans l'abîme? c'est faire remonter Christ d'entre les morts. (Ⅱ)
- ἤ· Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. (Ⅲ)
- aut, Quis descendet in abyssum ? hoc est, Christum a mortuis revocare. (Ⅳ)
10. 8  
But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach;
- Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. (Ⅱ)
- ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. (Ⅲ)
- Sed quid dicit Scriptura ? Prope est verbum in ore tuo, et in corde tuo : hoc est verbum fidei, quod prædicamus. (Ⅳ)
10. 9  
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
- Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. (Ⅱ)
- ὅτι ἐὰν ⸀ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί ⸀σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· (Ⅲ)
- Quia si confitearis in ore tuo Dominum Jesum, et in corde tuo credideris quod Deus illum suscitavit a mortuis, salvus eris. (Ⅳ)
10. 10  
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.
- Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: (Ⅱ)
- καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν· (Ⅲ)
- Corde enim creditur ad justitiam : ore autem confessio fit ad salutem. (Ⅳ)
10. 11  
For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
- Quiconque croit en lui ne sera point confus. (Ⅱ)
- λέγει γὰρ ἡ γραφή· Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. (Ⅲ)
- Dicit enim Scriptura : Omnis qui credit in illum, non confundetur. (Ⅳ)
10. 12  
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
- Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. (Ⅱ)
- οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν· (Ⅲ)
- Non enim est distinctio Judæi et Græci : nam idem Dominus omnium, dives in omnes qui invocant illum. (Ⅳ)
10. 13  
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
- Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Ⅱ)
- Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται. (Ⅲ)
- Omnis enim quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit.\ (Ⅳ)
10. 14  
How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?
- Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? (Ⅱ)
- Πῶς οὖν ⸀ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ ⸀πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ⸀ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος; (Ⅲ)
- Quomodo ergo invocabunt, in quem non crediderunt ? aut quomodo credent ei, quem non audierunt ? quomodo autem audient sine prædicante ? (Ⅳ)
10. 15  
And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!
- Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! (Ⅱ)
- πῶς δὲ ⸀κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; ⸀καθὼς γέγραπται· Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν ⸀εὐαγγελιζομένων ⸀τὰ ἀγαθά. (Ⅲ)
- quomodo vero prædicabunt nisi mittantur ? sicut scriptum est : Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona ! (Ⅳ)
10. 16  
But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report?
- Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? (Ⅱ)
- ἀλλ’ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ· Ἠσαΐας γὰρ λέγει· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; (Ⅲ)
- Sed non omnes obediunt Evangelio. Isaias enim dicit : Domine, quis credidit auditui nostro ? (Ⅳ)
10. 17  
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
- Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. (Ⅱ)
- ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος ⸀Χριστοῦ. (Ⅲ)
- Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi. (Ⅳ)
10. 18  
But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world.
- Mais je dis: N'ont-ils pas entendu? Au contraire! Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. (Ⅱ)
- Ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε· Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. (Ⅲ)
- Sed dico : Numquid non audierunt ? Et quidem in omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terræ verba eorum. (Ⅳ)
10. 19  
But I say, Did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you.
- Mais je dis: Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit: J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. (Ⅱ)
- ἀλλὰ λέγω, μὴ ⸂Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω⸃; πρῶτος Μωϋσῆς λέγει· Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπ’ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. (Ⅲ)
- Sed dico : Numquid Israël non cognovit ? Primus Moyses dicit : Ego ad æmulationem vos adducam in non gentem : in gentem insipientem, in iram vos mittam. (Ⅳ)
10. 20  
But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me.
- Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. (Ⅱ)
- Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· Εὑρέθην ⸀ἐν τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ⸀ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. (Ⅲ)
- Isaias autem audet, et dicit : Inventus sum a non quærentibus me : palam apparui iis qui me non interrogabant. (Ⅳ)
10. 21  
But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people.
- Mais au sujet d'Israël, il dit: J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle Et contredisant. (Ⅱ)
- πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει· Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. (Ⅲ)
- Ad Israël autem dicit : Tota die expandi manus meas ad populum non credentem, et contradicentem. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 10
| | | | | | | | | 10| | | | | | |
>>