Romans
> Romans  >
36 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


11. 1  
I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
- Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. (Ⅱ)
- Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν. (Ⅲ)
- Dico ergo : Numquid Deus repulit populum suum ? Absit. Nam et ego Israëlita sum ex semine Abraham, de tribu Benjamin : (Ⅳ)
11. 2  
God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel saying,
- Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël: (Ⅱ)
- οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ ⸀Ἰσραήλ; (Ⅲ)
- non repulit Deus plebem suam, quam præscivit. An nescitis in Elia quid dicit Scriptura ? quemadmodum interpellat Deum adversum Israël : (Ⅳ)
11. 3  
Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
- Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels; je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie? (Ⅱ)
- Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, ⸀τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου. (Ⅲ)
- Domine, prophetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt : et ego relictus sum solus, et quærunt animam meam. (Ⅳ)
11. 4  
But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
- Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé sept mille hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. (Ⅱ)
- ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. (Ⅲ)
- Sed quid dicit illi divinum responsum ? Reliqui mihi septem millia virorum, qui non curvaverunt genua ante Baal. (Ⅳ)
11. 5  
Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
- De même aussi dans le temps présent il y un reste, selon l'élection de la grâce. (Ⅱ)
- οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν· (Ⅲ)
- Sic ergo et in hoc tempore reliquiæ secundum electionem gratiæ salvæ factæ sunt. (Ⅳ)
11. 6  
And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace: otherwise work is no more work.
- Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les oeuvres; autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les oeuvres, ce n'est plus une grâce; autrement l'oeuvre n'est plus une oeuvre. (Ⅱ)
- εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται ⸀χάρις. (Ⅲ)
- Si autem gratia, jam non ex operibus : alioquin gratia jam non est gratia. (Ⅳ)
11. 7  
What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded.
- Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, (Ⅱ)
- τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν, (Ⅲ)
- Quid ergo ? Quod quærebat Israël, hoc non est consecutus : electio autem consecuta est : ceteri vero excæcati sunt : (Ⅳ)
11. 8  
(According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear;) unto this day.
- selon qu'il est écrit: Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, Des yeux pour ne point voir, Et des oreilles pour ne point entendre, Jusqu'à ce jour. Et David dit: (Ⅱ)
- ⸀καθὼς γέγραπται· Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. (Ⅲ)
- sicut scriptum est : Dedit illis Deus spiritum compunctionis : oculos ut non videant, et aures ut non audiant, usque in hodiernum diem. (Ⅳ)
11. 9  
And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a recompence unto them:
- Que leur table soit pour eux un piège, Un filet, une occasion de chute, et une rétribution! (Ⅱ)
- καὶ Δαυὶδ λέγει· Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, (Ⅲ)
- Et David dicit : Fiat mensa eorum in laqueum, et in captionem, et in scandalum, et in retributionem illis. (Ⅳ)
11. 10  
Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway.
- Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, Et tiens leur dos continuellement courbé! (Ⅱ)
- σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον. (Ⅲ)
- Obscurentur oculi eorum ne videant : et dorsum eorum semper incurva.\ (Ⅳ)
11. 11  
I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.
- Je dis donc: Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là! Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. (Ⅱ)
- Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. (Ⅲ)
- Dico ergo : Numquid sic offenderunt ut caderent ? Absit. Sed illorum delicto, salus est gentibus ut illos æmulentur. (Ⅳ)
11. 12  
Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness?
- Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. (Ⅱ)
- εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν. (Ⅲ)
- Quod si delictum illorum divitiæ sunt mundi, et diminutio eorum divitiæ gentium : quanto magis plenitudo eorum ? (Ⅳ)
11. 13  
For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office:
- Je vous le dis à vous, païens: en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, (Ⅱ)
- Ὑμῖν ⸀δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ’ ὅσον μὲν ⸀οὖν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω, (Ⅲ)
- Vobis enim dico gentibus : Quamdiu quidem ego sum gentium Apostolus, ministerium meum honorificabo, (Ⅳ)
11. 14  
If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.
- afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. (Ⅱ)
- εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. (Ⅲ)
- si quomodo ad æmulandum provocem carnem meam, et salvos faciam aliquos ex illis. (Ⅳ)
11. 15  
For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?
- Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? (Ⅱ)
- εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν; (Ⅲ)
- Si enim amissio eorum, reconciliatio est mundi : quæ assumptio, nisi vita ex mortuis ? (Ⅳ)
11. 16  
For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.
- Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. (Ⅱ)
- εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. (Ⅲ)
- Quod si delibatio sancta est, et massa : et si radix sancta, et rami. (Ⅳ)
11. 17  
And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;
- Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, (Ⅱ)
- Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ⸀ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, (Ⅲ)
- Quod si aliqui ex ramis fracti sunt, tu autem cum oleaster esses, insertus es in illis, et socius radicis, et pinguedinis olivæ factus es, (Ⅳ)
11. 18  
Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.
- ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. (Ⅱ)
- μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ. (Ⅲ)
- noli gloriari adversus ramos. Quod si gloriaris : non tu radicem portas, sed radix te. (Ⅳ)
11. 19  
Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in.
- Tu diras donc: Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. (Ⅱ)
- ἐρεῖς οὖν· Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ. (Ⅲ)
- Dices ergo : Fracti sunt rami ut ego inserar. (Ⅳ)
11. 20  
Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear:
- Cela est vrai; elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains; (Ⅱ)
- καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ⸂ὑψηλὰ φρόνει⸃, ἀλλὰ φοβοῦ· (Ⅲ)
- Bene : propter incredulitatem fracti sunt. Tu autem fide stas : noli altum sapere, sed time. (Ⅳ)
11. 21  
For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.
- car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. (Ⅱ)
- εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, ⸀οὐδὲ σοῦ φείσεται. (Ⅲ)
- Si enim Deus naturalibus ramis non pepercit : ne forte nec tibi parcat. (Ⅳ)
11. 22  
Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.
- Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté; autrement, tu seras aussi retranché. (Ⅱ)
- ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ⸀ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ ⸂χρηστότης θεοῦ⸃, ἐὰν ⸀ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. (Ⅲ)
- Vide ergo bonitatem, et severitatem Dei : in eos quidem qui ceciderunt, severitatem : in te autem bonitatem Dei, si permanseris in bonitate, alioquin et tu excideris. (Ⅳ)
11. 23  
And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again.
- Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entés; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau. (Ⅱ)
- κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ⸀ἐπιμένωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ⸂ἐστιν ὁ θεὸς⸃ πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς. (Ⅲ)
- Sed et illi, si non permanserint in incredulitate, inserentur : potens est enim Deus iterum inserere illos. (Ⅳ)
11. 24  
For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?
- Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. (Ⅱ)
- εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ. (Ⅲ)
- Nam si tu ex naturali excisus es oleastro, et contra naturam insertus es in bonam olivam : quanto magis ii qui secundum naturam inserentur suæ olivæ ?\ (Ⅳ)
11. 25  
For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.
- Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. (Ⅱ)
- Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ⸀ἦτε ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, (Ⅲ)
- Nolo enim vos ignorare, fratres, mysterium hoc (ut non sitis vobis ipsis sapientes), quia cæcitas ex parte contigit in Israël, donec plenitudo gentium intraret, (Ⅳ)
11. 26  
And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:
- Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés; (Ⅱ)
- καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται· Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ⸀ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ. (Ⅲ)
- et sic omnis Israël salvus fieret, sicut scriptum est : Veniet ex Sion, qui eripiat, et avertat impietatem a Jacob. (Ⅳ)
11. 27  
For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.
- Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés. (Ⅱ)
- καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ’ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. (Ⅲ)
- Et hoc illis a me testamentum : cum abstulero peccata eorum. (Ⅳ)
11. 28  
As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the father's sakes.
- En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. (Ⅱ)
- κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι’ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας· (Ⅲ)
- Secundum Evangelium quidem, inimici propter vos : secundum electionem autem, carissimi propter patres. (Ⅳ)
11. 29  
For the gifts and calling of God are without repentance.
- Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. (Ⅱ)
- ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ. (Ⅲ)
- Sine pœnitentia enim sunt dona et vocatio Dei. (Ⅳ)
11. 30  
For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:
- De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, (Ⅱ)
- ὥσπερ ⸀γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ, (Ⅲ)
- Sicut enim aliquando et vos non credidistis Deo, nunc autem misericordiam consecuti estis propter incredulitatem illorum : (Ⅳ)
11. 31  
Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.
- de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. (Ⅱ)
- οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ⸀νῦν ἐλεηθῶσιν· (Ⅲ)
- ita et isti nunc non crediderunt in vestram misericordiam : ut et ipsi misericordiam consequantur. (Ⅳ)
11. 32  
For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all.
- Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. (Ⅱ)
- συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. (Ⅲ)
- Conclusit enim Deus omnia in incredulitate, ut omnium misereatur.\ (Ⅳ)
11. 33  
O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
- O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! Car (Ⅱ)
- Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. (Ⅲ)
- O altitudo divitiarum sapientiæ, et scientiæ Dei : quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles viæ ejus ! (Ⅳ)
11. 34  
For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counsellor?
- Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller? (Ⅱ)
- Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; (Ⅲ)
- Quis enim cognovit sensum Domini ? aut quis consiliarius ejus fuit ? (Ⅳ)
11. 35  
Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
- Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? (Ⅱ)
- ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; (Ⅲ)
- aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei ? (Ⅳ)
11. 36  
For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.
- C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen! (Ⅱ)
- ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. (Ⅲ)
- Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia : ipsi gloria in sæcula. Amen. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 11
| | | | | | | | | | 11| | | | | |
>>