Romans
> Romans  >
23 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


6. 1  
What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
- Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? (Ⅱ)
- Τί οὖν ἐροῦμεν; ⸀ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; (Ⅲ)
- Quid ergo dicemus ? permanebimus in peccato ut gratia abundet ? (Ⅳ)
6. 2  
God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?
- Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? (Ⅱ)
- μὴ γένοιτο· οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; (Ⅲ)
- Absit. Qui enim mortui sumus peccato, quomodo adhuc vivemus in illo ? (Ⅳ)
6. 3  
Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?
- Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? (Ⅱ)
- ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; (Ⅲ)
- an ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ipsius baptizati sumus ? (Ⅳ)
6. 4  
Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
- Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. (Ⅱ)
- συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. (Ⅲ)
- Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem : ut quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitæ ambulemus. (Ⅳ)
6. 5  
For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:
- En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, (Ⅱ)
- Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα· (Ⅲ)
- Si enim complantati facti sumus similitudini mortis ejus : simul et resurrectionis erimus. (Ⅳ)
6. 6  
Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.
- sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; (Ⅱ)
- τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ, (Ⅲ)
- Hoc scientes, quia vetus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati, et ultra non serviamus peccato. (Ⅳ)
6. 7  
For he that is dead is freed from sin.
- car celui qui est mort est libre du péché. (Ⅱ)
- ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. (Ⅲ)
- Qui enim mortuus est, justificatus est a peccato. (Ⅳ)
6. 8  
Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:
- Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, (Ⅱ)
- εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ· (Ⅲ)
- Si autem mortui sumus cum Christo, credimus quia simul etiam vivemus cum Christo, (Ⅳ)
6. 9  
Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him.
- sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. (Ⅱ)
- εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει· (Ⅲ)
- scientes quod Christus resurgens ex mortuis jam non moritur : mors illi ultra non dominabitur. (Ⅳ)
6. 10  
For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God.
- Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. (Ⅱ)
- ὃ γὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ· ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ θεῷ. (Ⅲ)
- Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel : quod autem vivit, vivit Deo. (Ⅳ)
6. 11  
Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
- Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. (Ⅱ)
- οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς ⸂εἶναι νεκροὺς μὲν⸃ τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ ⸀Ἰησοῦ. (Ⅲ)
- Ita et vos existimate vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo, in Christo Jesu Domino nostro.\ (Ⅳ)
6. 12  
Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.
- Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. (Ⅱ)
- Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ⸀ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, (Ⅲ)
- Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore ut obediatis concupiscentiis ejus. (Ⅳ)
6. 13  
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.
- Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. (Ⅱ)
- μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ ⸀ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ. (Ⅲ)
- Sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato : sed exhibete vos Deo, tamquam ex mortuis viventes : et membra vestra arma justitiæ Deo. (Ⅳ)
6. 14  
For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.
- Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. (Ⅱ)
- ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν. (Ⅲ)
- Peccatum enim vobis non dominabitur : non enim sub lege estis, sed sub gratia. (Ⅳ)
6. 15  
What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.
- Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! (Ⅱ)
- Τί οὖν; ⸀ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν; μὴ γένοιτο· (Ⅲ)
- Quid ergo ? peccabimus, quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia ? Absit. (Ⅳ)
6. 16  
Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?
- Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? (Ⅱ)
- οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην; (Ⅲ)
- Nescitis quoniam cui exhibetis vos servos ad obediendum, servi estis ejus, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitiam ? (Ⅳ)
6. 17  
But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.
- Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. (Ⅱ)
- χάρις δὲ τῷ θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, (Ⅲ)
- Gratias autem Deo quod fuistis servi peccati, obedistis autem ex corde in eam formam doctrinæ, in quam traditi estis. (Ⅳ)
6. 18  
Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.
- Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. - (Ⅱ)
- ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ· (Ⅲ)
- Liberati autem a peccato, servi facti estis justitiæ. (Ⅳ)
6. 19  
I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.
- Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. (Ⅱ)
- ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν· ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. (Ⅲ)
- Humanum dico, propter infirmitatem carnis vestræ : sicut enim exhibuistis membra vestra servire immunditiæ, et iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibete membra vestra servire justitiæ in sanctificationem. (Ⅳ)
6. 20  
For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.
- Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. (Ⅱ)
- Ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. (Ⅲ)
- Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis justitiæ. (Ⅳ)
6. 21  
What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.
- Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. (Ⅱ)
- τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος· (Ⅲ)
- Quem ergo fructum habuistis tunc in illis, in quibus nunc erubescitis ? nam finis illorum mors est. (Ⅳ)
6. 22  
But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.
- Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. (Ⅱ)
- νυνὶ δέ, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. (Ⅲ)
- Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam æternam. (Ⅳ)
6. 23  
For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
- Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. (Ⅱ)
- τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. (Ⅲ)
- Stipendia enim peccati, mors. Gratia autem Dei, vita æterna, in Christo Jesu Domino nostro. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 6
| | | | | 6| | | | | | | | | | |
>>