Romans
> Romans  >
27 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


16. 1  
I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:
- Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de l'Église de Cenchrées, (Ⅱ)
- Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν ⸀καὶ διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, (Ⅲ)
- Commendo autem vobis Phœben sororem nostram, quæ est in ministerio ecclesiæ, quæ est in Cenchris : (Ⅳ)
16. 2  
That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.
- afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. (Ⅱ)
- ἵνα ⸂αὐτὴν προσδέξησθε⸃ ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ⸂ἐμοῦ αὐτοῦ⸃. (Ⅲ)
- ut eam suscipiatis in Domino digne sanctis : et assistatis ei in quocumque negotio vestri indiguerit : etenim ipsa quoque astitit multis, et mihi ipsi. (Ⅳ)
16. 3  
Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:
- Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'oeuvre en Jésus Christ, (Ⅱ)
- Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, (Ⅲ)
- Salutate Priscam et Aquilam, adjutores meos in Christo Jesu (Ⅳ)
16. 4  
Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.
- qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie; ce n'est pas moi seul qui leur rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens. (Ⅱ)
- οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, (Ⅲ)
- (qui pro anima mea suas cervices supposuerunt : quibus non solus ego gratias ago, sed et cunctæ ecclesiæ gentium), (Ⅳ)
16. 5  
Likewise greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
- Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. (Ⅱ)
- καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς ⸀Ἀσίας εἰς Χριστόν. (Ⅲ)
- et domesticam ecclesiam eorum. Salutate Epænetum dilectum mihi, qui est primitivus Asiæ in Christo. (Ⅳ)
16. 6  
Greet Mary, who bestowed much labour on us.
- Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε ⸀Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ⸀ὑμᾶς. (Ⅲ)
- Salutate Mariam, quæ multum laboravit in vobis. (Ⅳ)
16. 7  
Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellow-prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.
- Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ ⸀Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ ⸀γέγοναν ἐν Χριστῷ. (Ⅲ)
- Salutate Andronicum et Juniam, cognatos, et concaptivos meos : qui sunt nobiles in Apostolis, qui et ante me fuerunt in Christo. (Ⅳ)
16. 8  
Greet Amplias my beloved in the Lord.
- Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε ⸀Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ. (Ⅲ)
- Salutate Ampliatum dilectissimum mihi in Domino. (Ⅳ)
16. 9  
Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.
- Saluez Urbain, notre compagnon d'oeuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. (Ⅲ)
- Salutate Urbanum adjutorem nostrum in Christo Jesu, et Stachyn dilectum meum. (Ⅳ)
16. 10  
Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household.
- Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου. (Ⅲ)
- Salutate Apellen probum in Christo. (Ⅳ)
16. 11  
Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.
- Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν ⸀συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ. (Ⅲ)
- Salutate eos qui sunt ex Aristoboli domo. Salutate Herodionem cognatum meum. Salutate eos qui sunt ex Narcisi domo, qui sunt in Domino. (Ⅳ)
16. 12  
Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.
- Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ. (Ⅲ)
- Salutate Tryphænam et Tryphosam, quæ laborant in Domino. Salutate Persidem carissimam, quæ multum laboravit in Domino. (Ⅳ)
16. 13  
Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.
- Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. (Ⅲ)
- Salutate Rufum electum in Domino, et matrem ejus, et meam. (Ⅳ)
16. 14  
Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.
- Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, ⸂Ἑρμῆν, Πατροβᾶν, Ἑρμᾶν⸃ καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. (Ⅲ)
- Salutate Asyncritum, Phlegontem, Hermam, Patrobam, Hermen, et qui cum eis sunt, fratres. (Ⅳ)
16. 15  
Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.
- Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa soeur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. (Ⅱ)
- ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. (Ⅲ)
- Salutate Philologum et Juliam, Nereum, et sororem ejus, et Olympiadem, et omnes qui cum eis sunt, sanctos. (Ⅳ)
16. 16  
Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.
- Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Églises de Christ vous saluent. (Ⅱ)
- Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι ⸀πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ. (Ⅲ)
- Salutate invicem in osculo sancto. Salutant vos omnes ecclesiæ Christi. (Ⅳ)
16. 17  
Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
- Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. (Ⅱ)
- Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ⸀ἐκκλίνετε ἀπ’ αὐτῶν· (Ⅲ)
- Rogo autem vos fratres, ut observetis eos qui dissensiones et offendicula, præter doctrinam, quam vos didicistis, faciunt, et declinate ab illis. (Ⅳ)
16. 18  
For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.
- Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les coeurs des simples. (Ⅱ)
- οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ⸀ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. (Ⅲ)
- Hujuscemodi enim Christo Domino nostro non serviunt, sed suo ventri : et per dulces sermones et benedictiones seducunt corda innocentium. (Ⅳ)
16. 19  
For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
- Pour vous, votre obéissance est connue de tous; je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. (Ⅱ)
- ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ⸂ἐφ’ ὑμῖν οὖν χαίρω⸃, θέλω δὲ ὑμᾶς ⸀σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. (Ⅲ)
- Vestra enim obedientia in omnem locum divulgata est. Gaudeo igitur in vobis. Sed volo vos sapientes esse in bono, et simplices in malo. (Ⅳ)
16. 20  
And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
- Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous! (Ⅱ)
- ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ⸀Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν. (Ⅲ)
- Deus autem pacis conterat Satanam sub pedibus vestris velociter. Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum. (Ⅳ)
16. 21  
Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.
- Timothée, mon compagnon d'oeuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. (Ⅱ)
- ⸀Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου. (Ⅲ)
- Salutat vos Timotheus adjutor meus, et Lucius, et Jason, et Sosipater cognati mei. (Ⅳ)
16. 22  
I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.
- Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. (Ⅱ)
- ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ. (Ⅲ)
- Saluto vos ego Tertius, qui scripsi epistolam, in Domino. (Ⅳ)
16. 23  
Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.
- Gaïus, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. (Ⅱ)
- ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ⸂ὅλης τῆς ἐκκλησίας⸃. ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός. (Ⅲ)
- Salutat vos Cajus hospes meus, et universa ecclesia. Salutat vos Erastus arcarius civitatis, et Quartus, frater. (Ⅳ)
16. 24  
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
- Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous! Amen! (Ⅱ)
- ⸂Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.⸃ ⸀Ἀμήν. (Ⅲ)
- Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen.\ (Ⅳ)
16. 25  
Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,
- A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, (Ⅱ)
- Ei autem, qui potens est vos confirmare juxta Evangelium meum, et prædicationem Jesu Christi, secundum revelationem mysterii temporibus æternis taciti (Ⅳ)
16. 26  
But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:
- mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, (Ⅱ)
- (quod nunc patefactum est per Scripturas prophetarum secundum præceptum æterni Dei, ad obeditionem fidei), in cunctis gentibus cogniti, (Ⅳ)
16. 27  
To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen.
- à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ! Amen! (Ⅱ)
- soli sapienti Deo, per Jesum Christum, cui honor et gloria in sæcula sæculorum. Amen. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 16
| | | | | | | | | | | | | | | 16|
>>