Romans
> Romans  >
21 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


12. 1  
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
- Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. (Ⅱ)
- Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν ⸂εὐάρεστον τῷ θεῷ⸃, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· (Ⅲ)
- Obsecro itaque vos fratres per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum. (Ⅳ)
12. 2  
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
- Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Ⅱ)
- καὶ μὴ ⸀συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ ⸀μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ ⸀νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. (Ⅲ)
- Et nolite conformari huic sæculo, sed reformamini in novitate sensus vestri : ut probetis quæ sit voluntas Dei bona, et beneplacens, et perfecta. (Ⅳ)
12. 3  
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
- Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. (Ⅱ)
- Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. (Ⅲ)
- Dico enim per gratiam quæ data est mihi, omnibus qui sunt inter vos, non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem : et unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei. (Ⅳ)
12. 4  
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
- Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, (Ⅱ)
- καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι ⸂πολλὰ μέλη⸃ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, (Ⅲ)
- Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent : (Ⅳ)
12. 5  
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
- ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. (Ⅱ)
- οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ⸀τὸ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη. (Ⅲ)
- ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra. (Ⅳ)
12. 6  
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
- Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi; (Ⅱ)
- ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, (Ⅲ)
- Habentes autem donationes secundum gratiam, quæ data est nobis, differentes : sive prophetiam secundum rationem fidei, (Ⅳ)
12. 7  
Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
- que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, (Ⅱ)
- εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, (Ⅲ)
- sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina, (Ⅳ)
12. 8  
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
- et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. (Ⅱ)
- εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. (Ⅲ)
- qui exhortatur in exhortando, qui tribuit in simplicitate, qui præest in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate.\ (Ⅳ)
12. 9  
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
- Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. (Ⅱ)
- Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ· (Ⅲ)
- Dilectio sine simulatione : odientes malum, adhærentes bono : (Ⅳ)
12. 10  
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
- Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; par honneur, usez de prévenances réciproques. (Ⅱ)
- τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, (Ⅲ)
- caritate fraternitatis invicem diligentes : honore invicem prævenientes : (Ⅳ)
12. 11  
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
- Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. (Ⅱ)
- τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες, (Ⅲ)
- sollicitudine non pigri : spiritu ferventes : Domino servientes : (Ⅳ)
12. 12  
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
- Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. (Ⅱ)
- τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, (Ⅲ)
- spe gaudentes : in tribulatione patientes : orationi instantes : (Ⅳ)
12. 13  
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
- Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. (Ⅱ)
- ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. (Ⅲ)
- necessitatibus sanctorum communicantes : hospitalitatem sectantes. (Ⅳ)
12. 14  
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
- Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. (Ⅱ)
- εὐλογεῖτε τοὺς ⸀διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε. (Ⅲ)
- Benedicite persequentibus vos : benedicite, et nolite maledicere. (Ⅳ)
12. 15  
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
- Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. (Ⅱ)
- χαίρειν μετὰ ⸀χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων. (Ⅲ)
- Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus : (Ⅳ)
12. 16  
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
- Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. (Ⅱ)
- τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς. (Ⅲ)
- idipsum invicem sentientes : non alta sapientes, sed humilibus consentientes. Nolite esse prudentes apud vosmetipsos : (Ⅳ)
12. 17  
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
- Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. (Ⅱ)
- μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· (Ⅲ)
- nulli malum pro malo reddentes : providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus. (Ⅳ)
12. 18  
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
- S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. (Ⅱ)
- εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες· (Ⅲ)
- Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes : (Ⅳ)
12. 19  
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
- Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. (Ⅱ)
- μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ· Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος. (Ⅲ)
- non vosmetipsos defendentes carissimi, sed date locum iræ. Scriptum est enim : Mihi vindicta : ego retribuam, dicit Dominus. (Ⅳ)
12. 20  
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
- Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. (Ⅱ)
- ⸂ἀλλὰ ἐὰν⸃ πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. (Ⅲ)
- Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum : si sitit, potum da illi : hoc enim faciens, carbones ignis congeres super caput ejus. (Ⅳ)
12. 21  
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
- Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. (Ⅱ)
- μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. (Ⅲ)
- Noli vinci a malo, sed vince in bono malum. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 12
| | | | | | | | | | | 12| | | | |
>>