Romans
> Romans  >
29 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


2. 1  
Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
- O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. (Ⅱ)
- Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων· (Ⅲ)
- Propter quod inexcusabilis es, o homo omnis qui judicas. In quo enim judicas alterum, teipsum condemnas : eadem enim agis quæ judicas. (Ⅳ)
2. 2  
But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
- Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. (Ⅱ)
- οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. (Ⅲ)
- Scimus enim quoniam judicium Dei est secundum veritatem in eos qui talia agunt. (Ⅳ)
2. 3  
And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
- Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? (Ⅱ)
- λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ; (Ⅲ)
- Existimas autem hoc, o homo, qui judicas eos qui talia agunt, et facis ea, quia tu effugies judicium Dei ? (Ⅳ)
2. 4  
Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
- Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? (Ⅱ)
- ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; (Ⅲ)
- an divitias bonitatis ejus, et patientiæ, et longanimitatis contemnis ? ignoras quoniam benignitas Dei ad pœnitentiam te adducit ? (Ⅳ)
2. 5  
But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
- Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, (Ⅱ)
- κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ⸀ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ, (Ⅲ)
- Secundum autem duritiam tuam, et impœnitens cor, thesaurizas tibi iram in die iræ, et revelationis justi judicii Dei, (Ⅳ)
2. 6  
Who will render to every man according to his deeds:
- qui rendra à chacun selon ses oeuvres; (Ⅱ)
- ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· (Ⅲ)
- qui reddet unicuique secundum opera ejus : (Ⅳ)
2. 7  
To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
- réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité; (Ⅱ)
- τοῖς μὲν καθ’ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον· (Ⅲ)
- iis quidem qui secundum patientiam boni operis, gloriam, et honorem, et incorruptionem quærunt, vitam æternam : (Ⅳ)
2. 8  
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
- mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. (Ⅱ)
- τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ⸀ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ ⸂ὀργὴ καὶ θυμός⸃, (Ⅲ)
- iis autem qui sunt ex contentione, et qui non acquiescunt veritati, credunt autem iniquitati, ira et indignatio. (Ⅳ)
2. 9  
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
- Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! (Ⅱ)
- θλῖψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος· (Ⅲ)
- Tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum, Judæi primum, et Græci : (Ⅳ)
2. 10  
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
- Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec! (Ⅱ)
- δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· (Ⅲ)
- gloria autem, et honor, et pax omni operanti bonum, Judæo primum, et Græco : (Ⅳ)
2. 11  
For there is no respect of persons with God.
- Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes. (Ⅱ)
- οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ. (Ⅲ)
- non enim est acceptio personarum apud Deum.\ (Ⅳ)
2. 12  
For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
- Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. (Ⅱ)
- Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται· (Ⅲ)
- Quicumque enim sine lege peccaverunt, sine lege peribunt : et quicumque in lege peccaverunt, per legem judicabuntur. (Ⅳ)
2. 13  
(For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
- Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. (Ⅱ)
- οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ ⸀νόμου δίκαιοι παρὰ ⸀τῷ θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταὶ ⸁νόμου δικαιωθήσονται. (Ⅲ)
- Non enim auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur. (Ⅳ)
2. 14  
For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
- Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes; (Ⅱ)
- ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ⸀ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος· (Ⅲ)
- Cum autem gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt, ejusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex : (Ⅳ)
2. 15  
Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
- ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. (Ⅱ)
- οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων, (Ⅲ)
- qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum, et inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentibus, (Ⅳ)
2. 16  
In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
- C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes. (Ⅱ)
- ἐν ⸂ἡμέρᾳ ὅτε⸃ ⸀κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃. (Ⅲ)
- in die, cum judicabit Deus occulta hominum, secundum Evangelium meum per Jesum Christum.\ (Ⅳ)
2. 17  
Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
- Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, (Ⅱ)
- ⸂Εἰ δὲ⸃ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ ἐπαναπαύῃ ⸀νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῷ (Ⅲ)
- Si autem tu Judæus cognominaris, et requiescis in lege, et gloriaris in Deo, (Ⅳ)
2. 18  
And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
- qui connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi; (Ⅱ)
- καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, (Ⅲ)
- et nosti voluntatem ejus, et probas utiliora, instructus per legem, (Ⅳ)
2. 19  
And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
- toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, (Ⅱ)
- πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, (Ⅲ)
- confidis teipsum esse ducem cæcorum, lumen eorum qui in tenebris sunt, (Ⅳ)
2. 20  
An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
- le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité; (Ⅱ)
- παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ— (Ⅲ)
- eruditorem insipientium, magistrum infantium, habentem formam scientiæ, et veritatis in lege. (Ⅳ)
2. 21  
Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
- toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes! (Ⅱ)
- ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις; (Ⅲ)
- Qui ergo alium doces, teipsum non doces : qui prædicas non furandum, furaris : (Ⅳ)
2. 22  
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
- Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges! (Ⅱ)
- ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς; (Ⅲ)
- qui dicis non mœchandum, mœcharis : qui abominaris idola, sacrilegium facis : (Ⅳ)
2. 23  
Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
- Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi! (Ⅱ)
- ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις; (Ⅲ)
- qui in lege gloriaris, per prævaricationem legis Deum inhonoras. (Ⅳ)
2. 24  
For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
- Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. (Ⅱ)
- τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται. (Ⅲ)
- (Nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes, sicut scriptum est.)\ (Ⅳ)
2. 25  
For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
- La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi; mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. (Ⅱ)
- Περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. (Ⅲ)
- Circumcisio quidem prodest, si legem observes : si autem prævaricator legis sis, circumcisio tua præputium facta est. (Ⅳ)
2. 26  
Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
- Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? (Ⅱ)
- ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, ⸀οὐχ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται; (Ⅲ)
- Si igitur præputium justitias legis custodiat, nonne præputium illius in circumcisionem reputabitur ? (Ⅳ)
2. 27  
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
- L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? (Ⅱ)
- καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου. (Ⅲ)
- et judicabit id quod ex natura est præputium, legem consummans, te, qui per litteram et circumcisionem prævaricator legis es ? (Ⅳ)
2. 28  
For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
- Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. (Ⅱ)
- οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή· (Ⅲ)
- Non enim qui in manifesto, Judæus est : neque quæ in manifesto, in carne, est circumcisio : (Ⅳ)
2. 29  
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
- Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du coeur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. (Ⅱ)
- ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐκ τοῦ θεοῦ. (Ⅲ)
- sed qui in abscondito, Judæus est : et circumcisio cordis in spiritu, non littera : cujus laus non ex hominibus, sed ex Deo est. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 2
| 2| | | | | | | | | | | | | | |
>>