Job
> Job  >
23 Verses | Page 1 / 1
(Louis Segond)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


27. 1  
Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit:
- Moreover Job continued his parable, and said, (Ⅱ)
- ἔτι δὲ προσθεὶς Ιωβ εἰ̃πεν τω̨̃ προοιμίω̨ (Ⅲ)
- Addidit quoque Job, assumens parabolam suam, et dixit : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃27  ויסף איוב שאת משלו ויאמר ‬ (Ⅴ)
27. 2  
Dieu qui me refuse justice est vivant! Le Tout Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant!
- As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul; (Ⅱ)
- ζη̨̃ κύριος ὃς οὕτω με κέκρικεν καὶ ὁ παντοκράτωρ ὁ πικράνας μου τὴν ψυχήν (Ⅲ)
- Vivit Deus, qui abstulit judicium meum,/ et Omnipotens, qui ad amaritudinem adduxit animam meam./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃27  חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי ‬ (Ⅴ)
27. 3  
Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines,
- All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils; (Ⅱ)
- ἠ̃ μὴν ἔτι τη̃ς πνοη̃ς μου ἐνούσης πνευ̃μα δὲ θει̃ον τὸ περιόν μοι ἐν ῥισίν (Ⅲ)
- Quia donec superest halitus in me,/ et spiritus Dei in naribus meis,/ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃27  כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי ‬ (Ⅴ)
27. 4  
Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, Ma langue ne dira rien de faux.
- My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. (Ⅱ)
- μὴ λαλήσειν τὰ χείλη μου ἄνομα οὐδὲ ἡ ψυχή μου μελετήσει ἄδικα (Ⅲ)
- non loquentur labia mea iniquitatem,/ nec lingua mea meditabitur mendacium./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃27  אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה ‬ (Ⅴ)
27. 5  
Loin de moi la pensée de vous donner raison! Jusqu'à mon dernier soupir je défendrai mon innocence;
- God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me. (Ⅱ)
- μή μοι εἴη δικαίους ὑμα̃ς ἀποφη̃ναι ἕως ἂν ἀποθάνω οὐ γὰρ ἀπαλλάξω μου τὴν ἀκακίαν (Ⅲ)
- Absit a me ut justos vos esse judicem :/ donec deficiam, non recedam ab innocentia mea./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃27  חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני ‬ (Ⅴ)
27. 6  
Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas; Mon coeur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours.
- My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live. (Ⅱ)
- δικαιοσύνη̨ δὲ προσέχων οὐ μὴ προω̃μαι οὐ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτω̨̃ ἄτοπα πράξας (Ⅲ)
- Justificationem meam, quam cœpi tenere, non deseram :/ neque enim reprehendit me cor meum in omni vita mea./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃27  בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי ‬ (Ⅴ)
27. 7  
Que mon ennemi soit comme le méchant, Et mon adversaire comme l'impie!
- Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous. (Ⅱ)
- οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ εἴησαν οἱ ἐχθροί μου ὥσπερ ἡ καταστροφὴ τω̃ν ἀσεβω̃ν καὶ οἱ ἐπ' ἐμὲ ἐπανιστανόμενοι ὥσπερ ἡ ἀπώλεια τω̃ν παρανόμων (Ⅲ)
- Sit ut impius, inimicus meus,/ et adversarius meus quasi iniquus./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃27  יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול ‬ (Ⅴ)
27. 8  
Quelle espérance reste-t-il à l'impie, Quand Dieu coupe le fil de sa vie, Quand il lui retire son âme?
- For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul? (Ⅱ)
- καὶ τίς γάρ ἐστιν ἐλπὶς ἀσεβει̃ ὅτι ἐπέχει πεποιθὼς ἐπὶ κύριον ἀ̃ρα σωθήσεται (Ⅲ)
- Quæ est enim spes hypocritæ, si avare rapiat,/ et non liberet Deus animam ejus ?/ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃27  כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו ‬ (Ⅴ)
27. 9  
Est-ce que Dieu écoute ses cris, Quand l'angoisse vient l'assaillir?
- Will God hear his cry when trouble cometh upon him? (Ⅱ)
- ἠ̃ τὴν δέησιν αὐτου̃ εἰσακούσεται κύριος ἢ ἐπελθούσης αὐτω̨̃ ἀνάγκης (Ⅲ)
- Numquid Deus audiet clamorem ejus,/ cum venerit super eum angustia ?/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃27  הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה ‬ (Ⅴ)
27. 10  
Fait-il du Tout Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu?
- Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God? (Ⅱ)
- μὴ ἔχει τινὰ παρρησίαν ἔναντι αὐτου̃ ἢ ὡς ἐπικαλεσαμένου αὐτου̃ εἰσακούσεται αὐτου̃ (Ⅲ)
- aut poterit in Omnipotente delectari,/ et invocare Deum omni tempore ?/ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃27  אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת ‬ (Ⅴ)
27. 11  
Je vous enseignerai les voies de Dieu, Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout Puissant.
- I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal. (Ⅱ)
- ἀλλὰ δὴ ἀναγγελω̃ ὑμι̃ν τί ἐστιν ἐν χειρὶ κυρίου ἅ ἐστιν παρὰ παντοκράτορι οὐ ψεύσομαι (Ⅲ)
- Docebo vos per manum Dei quæ Omnipotens habeat,/ nec abscondam./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃27  אורה אתכם ביד אל אשר עם שדי לא אכחד ‬ (Ⅴ)
27. 12  
Mais vous les connaissez, et vous êtes d'accord; Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées?
- Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain? (Ⅱ)
- ἰδοὺ δὴ πάντες οἴδατε ὅτι κενὰ κενοι̃ς ἐπιβάλλετε (Ⅲ)
- Ecce vos omnes nostis :/ et quid sine causa vana loquimini ?/ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃27  הן אתם כלכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו ‬ (Ⅴ)
27. 13  
Voici la part que Dieu réserve au méchant, L'héritage que le Tout Puissant destine à l'impie.
- This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty. (Ⅱ)
- αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβου̃ς παρὰ κυρίου κτη̃μα δὲ δυναστω̃ν ἐλεύσεται παρὰ παντοκράτορος ἐπ' αὐτούς (Ⅲ)
- Hæc est pars hominis impii apud Deum,/ et hæreditas violentorum, quam ob Omnipotente suscipient./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃27  זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו ‬ (Ⅴ)
27. 14  
S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, Et ses rejetons manquent de pain;
- If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ πολλοὶ γένωνται οἱ υἱοὶ αὐτου̃ εἰς σφαγὴν ἔσονται ἐὰν δὲ καὶ ἀνδρωθω̃σιν προσαιτήσουσιν (Ⅲ)
- Si multiplicati fuerint filii ejus, in gladio erunt,/ et nepotes ejus non saturabuntur pane :/ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃27  אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם ‬ (Ⅴ)
27. 15  
Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, Et leurs veuves ne les pleurent pas.
- Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep. (Ⅱ)
- οἱ δὲ περιόντες αὐτου̃ ἐν θανάτω̨ τελευτήσουσιν χήρας δὲ αὐτω̃ν οὐθεὶς ἐλεήσει (Ⅲ)
- qui reliqui fuerint ex eo sepelientur in interitu,/ et viduæ illius non plorabunt./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃27  *שרידו **שרידיו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה ‬ (Ⅴ)
27. 16  
S'il amasse l'argent comme la poussière, S'il entasse les vêtements comme la boue,
- Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay; (Ⅱ)
- ἐὰν συναγάγη̨ ὥσπερ γη̃ν ἀργύριον ἴσα δὲ πηλω̨̃ ἑτοιμάση̨ χρυσίον (Ⅲ)
- Si comportaverit quasi terram argentum,/ et sicut lutum præparaverit vestimenta :/ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃27  אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש ‬ (Ⅴ)
27. 17  
C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt, C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage.
- He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver. (Ⅱ)
- ταυ̃τα πάντα δίκαιοι περιποιήσονται τὰ δὲ χρήματα αὐτου̃ ἀληθινοὶ καθέξουσιν (Ⅲ)
- præparabit quidem, sed justus vestietur illis,/ et argentum innocens dividet./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃27  יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק ‬ (Ⅴ)
27. 18  
Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, Comme la cabane que fait un gardien.
- He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh. (Ⅱ)
- ἀπέβη δὲ ὁ οἰ̃κος αὐτου̃ ὥσπερ ση̃τες καὶ ὥσπερ ἀράχνη (Ⅲ)
- Ædificavit sicut tinea domum suam,/ et sicut custos fecit umbraculum./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃27  בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר ‬ (Ⅴ)
27. 19  
Il se couche riche, et il meurt dépouillé; Il ouvre les yeux, et tout a disparu.
- The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not. (Ⅱ)
- πλούσιος κοιμηθεὶς καὶ οὐ προσθήσει ὀφθαλμοὺς αὐτου̃ διήνοιξεν καὶ οὐκ ἔστιν (Ⅲ)
- Dives, cum dormierit, nihil secum auferet :/ aperiet oculos suos, et nihil inveniet./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃27  עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו ‬ (Ⅴ)
27. 20  
Les terreurs le surprennent comme des eaux; Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit.
- Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night. (Ⅱ)
- συνήντησαν αὐτω̨̃ ὥσπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι νυκτὶ δὲ ὑφείλατο αὐτὸν γνόφος (Ⅲ)
- Apprehendet eum quasi aqua inopia :/ nocte opprimet eum tempestas./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃27  תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה ‬ (Ⅴ)
27. 21  
Le vent d'orient l'emporte, et il s'en va; Il l'arrache violemment de sa demeure.
- The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place. (Ⅱ)
- ἀναλήμψεται αὐτὸν καύσων καὶ ἀπελεύσεται καὶ λικμήσει αὐτὸν ἐκ του̃ τόπου αὐτου̃ (Ⅲ)
- Tollet eum ventus urens, et auferet,/ et velut turbo rapiet eum de loco suo./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃27  ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו ‬ (Ⅴ)
27. 22  
Dieu lance sans pitié des traits contre lui, Et le méchant voudrait fuir pour les éviter.
- For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand. (Ⅱ)
- καὶ ἐπιρρίψει ἐπ' αὐτὸν καὶ οὐ φείσεται ἐκ χειρὸς αὐτου̃ φυγη̨̃ φεύξεται (Ⅲ)
- Et mittet super eum, et non parcet :/ de manu ejus fugiens fugiet./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃27  וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח ‬ (Ⅴ)
27. 23  
On bat des mains à sa chute, Et on le siffle à son départ.
- Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place. (Ⅱ)
- κροτήσει ἐπ' αὐτου̃ χει̃ρας αὐτου̃ καὶ συριει̃ αὐτὸν ἐκ του̃ τόπου αὐτου̃ (Ⅲ)
- Stringet super eum manus suas,/ et sibilabit super illum, intuens locum ejus.] (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃27  ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 27
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27| | | | | | | | | | | | | | | |
>>