Job
> Job  >
23 Verses | Page 1 / 1
(Hebrew Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


27. 1  
‫ 1  ׃27  ויסף איוב שאת משלו ויאמר ‬
- Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: (Ⅱ)
- Moreover Job continued his parable, and said, (Ⅲ)
- ἔτι δὲ προσθεὶς Ιωβ εἰ̃πεν τω̨̃ προοιμίω̨ (Ⅳ)
- Addidit quoque Job, assumens parabolam suam, et dixit : (Ⅴ)
27. 2  
‫ 2  ׃27  חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי ‬
- Dieu qui me refuse justice est vivant! Le Tout Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant! (Ⅱ)
- As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul; (Ⅲ)
- ζη̨̃ κύριος ὃς οὕτω με κέκρικεν καὶ ὁ παντοκράτωρ ὁ πικράνας μου τὴν ψυχήν (Ⅳ)
- Vivit Deus, qui abstulit judicium meum,/ et Omnipotens, qui ad amaritudinem adduxit animam meam./ (Ⅴ)
27. 3  
‫ 3  ׃27  כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי ‬
- Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, (Ⅱ)
- All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils; (Ⅲ)
- ἠ̃ μὴν ἔτι τη̃ς πνοη̃ς μου ἐνούσης πνευ̃μα δὲ θει̃ον τὸ περιόν μοι ἐν ῥισίν (Ⅳ)
- Quia donec superest halitus in me,/ et spiritus Dei in naribus meis,/ (Ⅴ)
27. 4  
‫ 4  ׃27  אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה ‬
- Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, Ma langue ne dira rien de faux. (Ⅱ)
- My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. (Ⅲ)
- μὴ λαλήσειν τὰ χείλη μου ἄνομα οὐδὲ ἡ ψυχή μου μελετήσει ἄδικα (Ⅳ)
- non loquentur labia mea iniquitatem,/ nec lingua mea meditabitur mendacium./ (Ⅴ)
27. 5  
‫ 5  ׃27  חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני ‬
- Loin de moi la pensée de vous donner raison! Jusqu'à mon dernier soupir je défendrai mon innocence; (Ⅱ)
- God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me. (Ⅲ)
- μή μοι εἴη δικαίους ὑμα̃ς ἀποφη̃ναι ἕως ἂν ἀποθάνω οὐ γὰρ ἀπαλλάξω μου τὴν ἀκακίαν (Ⅳ)
- Absit a me ut justos vos esse judicem :/ donec deficiam, non recedam ab innocentia mea./ (Ⅴ)
27. 6  
‫ 6  ׃27  בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי ‬
- Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas; Mon coeur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. (Ⅱ)
- My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live. (Ⅲ)
- δικαιοσύνη̨ δὲ προσέχων οὐ μὴ προω̃μαι οὐ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτω̨̃ ἄτοπα πράξας (Ⅳ)
- Justificationem meam, quam cœpi tenere, non deseram :/ neque enim reprehendit me cor meum in omni vita mea./ (Ⅴ)
27. 7  
‫ 7  ׃27  יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול ‬
- Que mon ennemi soit comme le méchant, Et mon adversaire comme l'impie! (Ⅱ)
- Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous. (Ⅲ)
- οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ εἴησαν οἱ ἐχθροί μου ὥσπερ ἡ καταστροφὴ τω̃ν ἀσεβω̃ν καὶ οἱ ἐπ' ἐμὲ ἐπανιστανόμενοι ὥσπερ ἡ ἀπώλεια τω̃ν παρανόμων (Ⅳ)
- Sit ut impius, inimicus meus,/ et adversarius meus quasi iniquus./ (Ⅴ)
27. 8  
‫ 8  ׃27  כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו ‬
- Quelle espérance reste-t-il à l'impie, Quand Dieu coupe le fil de sa vie, Quand il lui retire son âme? (Ⅱ)
- For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul? (Ⅲ)
- καὶ τίς γάρ ἐστιν ἐλπὶς ἀσεβει̃ ὅτι ἐπέχει πεποιθὼς ἐπὶ κύριον ἀ̃ρα σωθήσεται (Ⅳ)
- Quæ est enim spes hypocritæ, si avare rapiat,/ et non liberet Deus animam ejus ?/ (Ⅴ)
27. 9  
‫ 9  ׃27  הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה ‬
- Est-ce que Dieu écoute ses cris, Quand l'angoisse vient l'assaillir? (Ⅱ)
- Will God hear his cry when trouble cometh upon him? (Ⅲ)
- ἠ̃ τὴν δέησιν αὐτου̃ εἰσακούσεται κύριος ἢ ἐπελθούσης αὐτω̨̃ ἀνάγκης (Ⅳ)
- Numquid Deus audiet clamorem ejus,/ cum venerit super eum angustia ?/ (Ⅴ)
27. 10  
‫ 10 ׃27  אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת ‬
- Fait-il du Tout Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? (Ⅱ)
- Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God? (Ⅲ)
- μὴ ἔχει τινὰ παρρησίαν ἔναντι αὐτου̃ ἢ ὡς ἐπικαλεσαμένου αὐτου̃ εἰσακούσεται αὐτου̃ (Ⅳ)
- aut poterit in Omnipotente delectari,/ et invocare Deum omni tempore ?/ (Ⅴ)
27. 11  
‫ 11 ׃27  אורה אתכם ביד אל אשר עם שדי לא אכחד ‬
- Je vous enseignerai les voies de Dieu, Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout Puissant. (Ⅱ)
- I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal. (Ⅲ)
- ἀλλὰ δὴ ἀναγγελω̃ ὑμι̃ν τί ἐστιν ἐν χειρὶ κυρίου ἅ ἐστιν παρὰ παντοκράτορι οὐ ψεύσομαι (Ⅳ)
- Docebo vos per manum Dei quæ Omnipotens habeat,/ nec abscondam./ (Ⅴ)
27. 12  
‫ 12 ׃27  הן אתם כלכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו ‬
- Mais vous les connaissez, et vous êtes d'accord; Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées? (Ⅱ)
- Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain? (Ⅲ)
- ἰδοὺ δὴ πάντες οἴδατε ὅτι κενὰ κενοι̃ς ἐπιβάλλετε (Ⅳ)
- Ecce vos omnes nostis :/ et quid sine causa vana loquimini ?/ (Ⅴ)
27. 13  
‫ 13 ׃27  זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו ‬
- Voici la part que Dieu réserve au méchant, L'héritage que le Tout Puissant destine à l'impie. (Ⅱ)
- This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty. (Ⅲ)
- αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβου̃ς παρὰ κυρίου κτη̃μα δὲ δυναστω̃ν ἐλεύσεται παρὰ παντοκράτορος ἐπ' αὐτούς (Ⅳ)
- Hæc est pars hominis impii apud Deum,/ et hæreditas violentorum, quam ob Omnipotente suscipient./ (Ⅴ)
27. 14  
‫ 14 ׃27  אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם ‬
- S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, Et ses rejetons manquent de pain; (Ⅱ)
- If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread. (Ⅲ)
- ἐὰν δὲ πολλοὶ γένωνται οἱ υἱοὶ αὐτου̃ εἰς σφαγὴν ἔσονται ἐὰν δὲ καὶ ἀνδρωθω̃σιν προσαιτήσουσιν (Ⅳ)
- Si multiplicati fuerint filii ejus, in gladio erunt,/ et nepotes ejus non saturabuntur pane :/ (Ⅴ)
27. 15  
‫ 15 ׃27  *שרידו **שרידיו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה ‬
- Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, Et leurs veuves ne les pleurent pas. (Ⅱ)
- Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep. (Ⅲ)
- οἱ δὲ περιόντες αὐτου̃ ἐν θανάτω̨ τελευτήσουσιν χήρας δὲ αὐτω̃ν οὐθεὶς ἐλεήσει (Ⅳ)
- qui reliqui fuerint ex eo sepelientur in interitu,/ et viduæ illius non plorabunt./ (Ⅴ)
27. 16  
‫ 16 ׃27  אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש ‬
- S'il amasse l'argent comme la poussière, S'il entasse les vêtements comme la boue, (Ⅱ)
- Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay; (Ⅲ)
- ἐὰν συναγάγη̨ ὥσπερ γη̃ν ἀργύριον ἴσα δὲ πηλω̨̃ ἑτοιμάση̨ χρυσίον (Ⅳ)
- Si comportaverit quasi terram argentum,/ et sicut lutum præparaverit vestimenta :/ (Ⅴ)
27. 17  
‫ 17 ׃27  יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק ‬
- C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt, C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. (Ⅱ)
- He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver. (Ⅲ)
- ταυ̃τα πάντα δίκαιοι περιποιήσονται τὰ δὲ χρήματα αὐτου̃ ἀληθινοὶ καθέξουσιν (Ⅳ)
- præparabit quidem, sed justus vestietur illis,/ et argentum innocens dividet./ (Ⅴ)
27. 18  
‫ 18 ׃27  בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר ‬
- Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, Comme la cabane que fait un gardien. (Ⅱ)
- He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh. (Ⅲ)
- ἀπέβη δὲ ὁ οἰ̃κος αὐτου̃ ὥσπερ ση̃τες καὶ ὥσπερ ἀράχνη (Ⅳ)
- Ædificavit sicut tinea domum suam,/ et sicut custos fecit umbraculum./ (Ⅴ)
27. 19  
‫ 19 ׃27  עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו ‬
- Il se couche riche, et il meurt dépouillé; Il ouvre les yeux, et tout a disparu. (Ⅱ)
- The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not. (Ⅲ)
- πλούσιος κοιμηθεὶς καὶ οὐ προσθήσει ὀφθαλμοὺς αὐτου̃ διήνοιξεν καὶ οὐκ ἔστιν (Ⅳ)
- Dives, cum dormierit, nihil secum auferet :/ aperiet oculos suos, et nihil inveniet./ (Ⅴ)
27. 20  
‫ 20 ׃27  תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה ‬
- Les terreurs le surprennent comme des eaux; Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. (Ⅱ)
- Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night. (Ⅲ)
- συνήντησαν αὐτω̨̃ ὥσπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι νυκτὶ δὲ ὑφείλατο αὐτὸν γνόφος (Ⅳ)
- Apprehendet eum quasi aqua inopia :/ nocte opprimet eum tempestas./ (Ⅴ)
27. 21  
‫ 21 ׃27  ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו ‬
- Le vent d'orient l'emporte, et il s'en va; Il l'arrache violemment de sa demeure. (Ⅱ)
- The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place. (Ⅲ)
- ἀναλήμψεται αὐτὸν καύσων καὶ ἀπελεύσεται καὶ λικμήσει αὐτὸν ἐκ του̃ τόπου αὐτου̃ (Ⅳ)
- Tollet eum ventus urens, et auferet,/ et velut turbo rapiet eum de loco suo./ (Ⅴ)
27. 22  
‫ 22 ׃27  וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח ‬
- Dieu lance sans pitié des traits contre lui, Et le méchant voudrait fuir pour les éviter. (Ⅱ)
- For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand. (Ⅲ)
- καὶ ἐπιρρίψει ἐπ' αὐτὸν καὶ οὐ φείσεται ἐκ χειρὸς αὐτου̃ φυγη̨̃ φεύξεται (Ⅳ)
- Et mittet super eum, et non parcet :/ de manu ejus fugiens fugiet./ (Ⅴ)
27. 23  
‫ 23 ׃27  ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו ‬
- On bat des mains à sa chute, Et on le siffle à son départ. (Ⅱ)
- Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place. (Ⅲ)
- κροτήσει ἐπ' αὐτου̃ χει̃ρας αὐτου̃ καὶ συριει̃ αὐτὸν ἐκ του̃ τόπου αὐτου̃ (Ⅳ)
- Stringet super eum manus suas,/ et sibilabit super illum, intuens locum ejus.] (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 27
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27| | | | | | | | | | | | | | | |
>>