Proverbes
Onelittleangel > > Proverbes  >
(33 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


1.1
Parabolæ Salomonis, filii David, regis Israël,/

Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël: (⁎)

Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, (Ⅰ)

Proverbes de Salomon, fils de David, roi d’Israël, (Ⅲ)

‫ 1  ׃1   משלי שלמה בן דוד מלך ישראל ‬ (Ⅴ)

παροιμίαι Σαλωμω̃ντος υἱου̃ Δαυιδ ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ (Ⅵ)

1.2
ad sciendam sapientiam et disciplinam ;/

pour connaître la sagesse et l'instruction; pour comprendre les discours sensés; (⁎)

Pour connaître la sagesse et l'instruction, Pour comprendre les paroles de l'intelligence; (Ⅰ)

pour connaître la sagesse et l’instruction, pour discerner les paroles d’intelligence; (Ⅲ)

‫ 2  ׃1   לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה ‬ (Ⅴ)

γνω̃ναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοη̃σαί τε λόγους φρονήσεως (Ⅵ)

1.3
ad intelligenda verba prudentiæ,/ et suscipiendam eruditionem doctrinæ,/ justitiam, et judicium, et æquitatem :/

pour acquérir une instruction éclairée, la justice, l'équité et la droiture; (⁎)

Pour recevoir des leçons de bon sens, De justice, d'équité et de droiture; (Ⅰ)

pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement, et la droiture; (Ⅲ)

‫ 3  ׃1   לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים ‬ (Ⅴ)

δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοη̃σαί τε δικαιοσύνην ἀληθη̃ καὶ κρίμα κατευθύνειν (Ⅵ)

1.4
ut detur parvulis astutia,/ adolescenti scientia et intellectus./

pour donner aux simples le discernement; au jeune homme la connaissance et la réflexion. (⁎)

Pour donner aux simples du discernement, Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. (Ⅰ)

pour donner aux simples de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. (Ⅲ)

‫ 4  ׃1   לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה ‬ (Ⅴ)

ἵνα δω̨̃ ἀκάκοις πανουργίαν παιδὶ δὲ νέω̨ αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιαν (Ⅵ)

1.5
Audiens sapiens, sapientior erit,/ et intelligens gubernacula possidebit./

Que le sage écoute, et il gagnera en savoir; l'homme intelligent connaîtra les conseils prudents, (⁎)

Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, Et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté, (Ⅰ)

Le sage écoutera, et croîtra en science, et l’intelligent acquerra du sens (Ⅲ)

‫ 5  ׃1   ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה ‬ (Ⅴ)

τω̃νδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται (Ⅵ)

1.6
Animadvertet parabolam et interpretationem,/ verba sapientum et ænigmata eorum./

il comprendra les proverbes et les sens mystérieux, les maximes des sages et leurs énigmes. (⁎)

Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, Des paroles des sages et de leurs sentences. (Ⅰ)

pour comprendre un proverbe et une allégorie, les paroles des sages et leurs énigmes. (Ⅲ)

‫ 6  ׃1   להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם ‬ (Ⅴ)

νοήσει τε παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφω̃ν καὶ αἰνίγματα (Ⅵ)

1.7
Timor Domini principium sapientiæ ;/ sapientiam atque doctrinam stulti despiciunt.]\

La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse; les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. (⁎)

La crainte de l'Éternel est le commencement de la science; Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. (Ⅰ)

La crainte de l’Éternel est le commencement de la connaissance; les fous méprisent la sagesse et l’instruction. (Ⅲ)

‫ 7  ׃1   יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו פ‬ (Ⅴ)

ἀρχὴ σοφίας φόβος θεου̃ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πα̃σι τοι̃ς ποιου̃σιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβει̃ς ἐξουθενήσουσιν (Ⅵ)

1.8
Audi, fili mi, disciplinam patris tui,/ et ne dimittas legem matris tuæ :/

Ecoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère; (⁎)

Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère; (Ⅰ)

Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et n’abandonne pas l’enseignement de ta mère; (Ⅲ)

‫ 8  ׃1   שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך ‬ (Ⅴ)

ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώση̨ θεσμοὺς μητρός σου (Ⅵ)

1.9
ut addatur gratia capiti tuo,/ et torques collo tuo./

car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et une parure pour ton cou. (⁎)

Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, Et une parure pour ton cou. (Ⅰ)

car ce sera une guirlande de grâce à ta tête, et des colliers à ton cou. (Ⅲ)

‫ 9  ׃1   כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך ‬ (Ⅴ)

στέφανον γὰρ χαρίτων δέξη̨ ση̨̃ κορυφη̨̃ καὶ κλοιὸν χρύσεον περὶ σω̨̃ τραχήλω̨ (Ⅵ)

1.10
Fili mi, si te lactaverint peccatores,/ ne acquiescas eis./

Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne donne pas ton acquiescement. (⁎)

Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, Ne te laisse pas gagner. (Ⅰ)

Mon fils, si les pécheurs cherchent à te séduire, n’y acquiesce pas. (Ⅲ)

‫ 10 ׃1   בני אם יפתוך חטאים אל תבא ‬ (Ⅴ)

υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβει̃ς μηδὲ βουληθη̨̃ς ἐὰν παρακαλέσωσί σε λέγοντες (Ⅵ)

1.11
Si dixerint : Veni nobiscum, insidiemur sanguini ;/ abscondamus tendiculas contra insontem frustra ;/

S'ils disent: « Viens avec nous, dressons des embûches pour répandre le sang, tendons sans raison des pièges à l'innocent. (⁎)

S'ils disent: Viens avec nous! dressons des embûches, versons du sang, Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, (Ⅰ)

S’ils disent: Viens avec nous, nous serons aux embûches pour le sang, nous nous cacherons pour guetter l’innocent, sans cause; (Ⅲ)

‫ 11 ׃1   אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם ‬ (Ⅴ)

ἐλθὲ μεθ' ἡμω̃ν κοινώνησον αἵματος κρύψωμεν δὲ εἰς γη̃ν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκως (Ⅵ)

1.12
deglutiamus eum sicut infernus viventem,/ et integrum quasi descendentem in lacum ;/

Engloutissons-les tout vifs, comme fait le schéol, tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse. (⁎)

Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, Et tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse; (Ⅰ)

nous les engloutirons vivants, comme le shéol, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse; (Ⅲ)

‫ 12 ׃1   נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור ‬ (Ⅴ)

καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ἅ̨δης ζω̃ντα καὶ ἄρωμεν αὐτου̃ τὴν μνήμην ἐκ γη̃ς (Ⅵ)

1.13
omnem pretiosam substantiam reperiemus ;/ implebimus domos nostras spoliis :/

Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons; (⁎)

Nous trouverons toute sorte de biens précieux, Nous remplirons de butin nos maisons; (Ⅰ)

nous trouverons toute sorte de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin; (Ⅲ)

‫ 13 ׃1   כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל ‬ (Ⅴ)

τὴν κτη̃σιν αὐτου̃ τὴν πολυτελη̃ καταλαβώμεθα πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων (Ⅵ)

1.14
sortem mitte nobiscum,/ marsupium unum sit omnium nostrum :/

tu tireras ta part au sort avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » (⁎)

Tu auras ta part avec nous, Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous! (Ⅰ)

prends ton lot parmi nous, il n’y aura qu’une bourse pour nous tous: (Ⅲ)

‫ 14 ׃1   גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו ‬ (Ⅴ)

τὸν δὲ σὸν κλη̃ρον βάλε ἐν ἡμι̃ν κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμι̃ν (Ⅵ)

1.15
fili mi, ne ambules cum eis ;/ prohibe pedem tuum a semitis eorum :/

Mon fils, ne va pas avec eux sur le chemin, détourne ton pied de leur sentier; (⁎)

Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, Détourne ton pied de leur sentier; (Ⅰ)

mon fils, ne fais pas route avec eux, retiens ton pied de leur sentier; (Ⅲ)

‫ 15 ׃1   בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם ‬ (Ⅴ)

μὴ πορευθη̨̃ς ἐν ὁδω̨̃ μετ' αὐτω̃ν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τω̃ν τρίβων αὐτω̃ν (Ⅵ)

1.16
pedes enim illorum ad malum currunt,/ et festinant ut effundant sanguinem./

car leurs pieds courent au mal, ils se hâtent pour répandre le sang. (⁎)

Car leurs pieds courent au mal, Et ils ont hâte de répandre le sang. (Ⅰ)

car leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent pour verser le sang. (Ⅲ)

‫ 16 ׃1   כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם ‬ (Ⅴ)

οἱ γὰρ πόδες αὐτω̃ν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ του̃ ἐκχέαι αἱ̃μα (Ⅵ)

1.17
Frustra autem jacitur rete/ ante oculos pennatorum./

C'est vainement qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes; (⁎)

Mais en vain jette-t-on le filet Devant les yeux de tout ce qui a des ailes; (Ⅰ)

Car en vain le filet est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes; (Ⅲ)

‫ 17 ׃1   כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל‪[U]‬ כנף ‬ (Ⅴ)

οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοι̃ς (Ⅵ)

1.18
Ipsi quoque contra sanguinem suum insidiantur,/ et moliuntur fraudes contra animas suas./

eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches; c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. (⁎)

Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. (Ⅰ)

et eux, ils sont aux embûches contre leur propre sang, ils se cachent pour guetter leurs propres âmes. (Ⅲ)

‫ 18 ׃1   והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם ‬ (Ⅴ)

αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοι̃ς κακά ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρω̃ν παρανόμων κακή (Ⅵ)

1.19
Sic semitæ omnis avari :/ animas possidentium rapiunt.]\

Telles sont les voies de tout homme âpre au gain; le gain cause la perte de ceux qui le détiennent. (⁎)

Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain; La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. (Ⅰ)

Telles sont les voies de tout homme qui cherche le gain déshonnête, lequel ôte la vie à ceux qui le possèdent. (Ⅲ)

‫ 19 ׃1   כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח פ‬ (Ⅴ)

αὑ̃ται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τω̃ν συντελούντων τὰ ἄνομα τη̨̃ γὰρ ἀσεβεία̨ τὴν ἑαυτω̃ν ψυχὴν ἀφαιρου̃νται (Ⅵ)

1.20
Sapientia foris prædicat ;/ in plateis dat vocem suam :/

La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places. (⁎)

La sagesse crie dans les rues, Elle élève sa voix dans les places: (Ⅰ)

La sagesse crie au dehors, elle fait retentir sa voix sur les places; (Ⅲ)

‫ 20 ׃1   חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה ‬ (Ⅴ)

σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνει̃ται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγει (Ⅵ)

1.21
in capite turbarum clamitat ;/ in foribus portarum urbis profert verba sua, dicens :/

Elle prêche dans des carrefours bruyants; à l'entrée des portes, dans la ville, elle dit ses paroles: (⁎)

Elle crie à l'entrée des lieux bruyants; Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles: (Ⅰ)

elle crie à l’entrée des lieux bruyants, aux ouvertures des portes; elle prononce ses paroles dans la ville: (Ⅲ)

‫ 21 ׃1   בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר ‬ (Ⅴ)

ἐπ' ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσσεται ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστω̃ν παρεδρεύει ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως θαρρου̃σα λέγει (Ⅵ)

1.22
Usquequo, parvuli, diligitis infantiam,/ et stulti ea quæ sibi sunt noxia cupient,/ et imprudentes odibunt scientiam ?/

« Jusques à quand, simples, aimerez-vous la simplicité? Jusques à quand les railleurs se plairont-ils à la raillerie, et les insensés haïront-ils la science? (⁎)

Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, Et les insensés haïront-ils la science? (Ⅰ)

Simples, jusques à quand aimerez-vous la simplicité, et jusques à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie, et les sots haïront-ils la connaissance? (Ⅲ)

‫ 22 ׃1   עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת ‬ (Ⅴ)

ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τη̃ς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσονται οἱ δὲ ἄφρονες τη̃ς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί ἀσεβει̃ς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν (Ⅵ)

1.23
convertimini ad correptionem meam./ En proferam vobis spiritum meum,/ et ostendam vobis verba mea./

Retournez-vous pour entendre ma réprimande; voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. (⁎)

Tournez-vous pour écouter mes réprimandes! Voici, je répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferez connaître mes paroles... (Ⅰ)

Revenez à ma répréhension; voici, je ferai couler pour vous mon esprit, je vous ferai savoir mes paroles. (Ⅲ)

‫ 23 ׃1   תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם ‬ (Ⅴ)

καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις ἰδοὺ προήσομαι ὑμι̃ν ἐμη̃ς πνοη̃ς ῥη̃σιν διδάξω δὲ ὑμα̃ς τὸν ἐμὸν λόγον (Ⅵ)

1.24
Quia vocavi, et renuistis ;/ extendi manum meam, et non fuit qui aspiceret :/

« Puisque j'appelle et que vous résistez, que j'étends ma main et que personne n'y prend garde, (⁎)

Puisque j'appelle et que vous résistez, Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, (Ⅰ)

Parce que j’ai crié et que vous avez refusé d’écouter, parce que j’ai étendu ma main et que personne n’a pris garde, (Ⅲ)

‫ 24 ׃1   יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב ‬ (Ⅴ)

ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προσείχετε (Ⅵ)

1.25
despexistis omne consilium meum,/ et increpationes meas neglexistis./

puisque vous négligez tous mes conseils et que vous ne voulez pas de ma réprimande, (⁎)

Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que vous n'aimez pas mes réprimandes, (Ⅰ)

et que vous avez rejeté tout mon conseil et que vous n’avez pas voulu de ma répréhension, (Ⅲ)

‫ 25 ׃1   ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם ‬ (Ⅴ)

ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιει̃τε ἐμὰς βουλάς τοι̃ς δὲ ἐμοι̃ς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε (Ⅵ)

1.26
Ego quoque in interitu vestro ridebo,/ et subsannabo cum vobis id quod timebatis advenerit./

moi aussi je rirai de votre malheur, je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante, (⁎)

Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, Je me moquerai quand la terreur vous saisira, (Ⅰ)

moi aussi je rirai lors de votre calamité, je me moquerai quand viendra votre frayeur, (Ⅲ)

‫ 26 ׃1   גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם ‬ (Ⅴ)

τοιγαρου̃ν κἀγὼ τη̨̃ ὑμετέρα̨ ἀπωλεία̨ ἐπιγελάσομαι καταχαρου̃μαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμι̃ν ὄλεθρος (Ⅵ)

1.27
Cum irruerit repentina calamitas,/ et interitus quasi tempestas ingruerit ;/ quando venerit super vos tribulatio et angustia :/

quand l'épouvante viendra sur vous comme une tempête, que le malheur fondra sur vous comme un tourbillon, que viendront sur vous la détresse et l'angoisse. (⁎)

Quand la terreur vous saisira comme une tempête, Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. (Ⅰ)

quand votre frayeur viendra comme une subite destruction et que votre calamité arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l’angoisse viendront sur vous: (Ⅲ)

‫ 27 ׃1   בבא *כשאוה **כשואה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה ‬ (Ⅴ)

καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμι̃ν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρη̨̃ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμι̃ν θλι̃ψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμι̃ν ὄλεθρος (Ⅵ)

1.28
tunc invocabunt me, et non exaudiam ;/ mane consurgent, et non invenient me :/

« Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas; ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. (⁎)

Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. (Ⅰ)

alors ils crieront vers moi, et je ne répondrai pas; ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront point. (Ⅲ)

‫ 28 ׃1   אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני ‬ (Ⅴ)

ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμω̃ν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσιν (Ⅵ)

1.29
eo quod exosam habuerint disciplinam,/ et timorem Domini non susceperint,/

Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas désiré la crainte de Yahweh, (⁎)

Parce qu'ils ont haï la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, (Ⅰ)

Parce qu’ils ont haï la connaissance et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, (Ⅲ)

‫ 29 ׃1   תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו ‬ (Ⅴ)

ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον του̃ κυρίου οὐ προείλαντο (Ⅵ)

1.30
nec acquieverint consilio meo,/ et detraxerint universæ correptioni meæ./

parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, (⁎)

Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, (Ⅰ)

qu’ils n’ont point voulu de mon conseil, qu’ils ont méprisé toute ma répréhension, (Ⅲ)

‫ 30 ׃1   לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי ‬ (Ⅴ)

οὐδὲ ἤθελον ἐμαι̃ς προσέχειν βουλαι̃ς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους (Ⅵ)

1.31
Comedent igitur fructus viæ suæ,/ suisque consiliis saturabuntur./

ils mangeront du fruit de leur voie, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. (⁎)

Ils se nourriront du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, (Ⅰ)

ils mangeront du fruit de leur voie et seront rassasiés de leurs propres conseils. (Ⅲ)

‫ 31 ׃1   ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו ‬ (Ⅴ)

τοιγαρου̃ν ἔδονται τη̃ς ἑαυτω̃ν ὁδου̃ τοὺς καρποὺς καὶ τη̃ς ἑαυτω̃ν ἀσεβείας πλησθήσονται (Ⅵ)

1.32
Aversio parvulorum interficiet eos,/ et prosperitas stultorum perdet illos./

Car l'égarement des simples les tue, et la sécurité des insensés les perd. (⁎)

Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés les perd; (Ⅰ)

Car la révolte des simples les tue, et la prospérité des sots les fait périr. (Ⅲ)

‫ 32 ׃1   כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם ‬ (Ⅴ)

ἀνθ' ὡ̃ν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσονται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβει̃ς ὀλει̃ (Ⅵ)

1.33
Qui autem me audierit, absque terrore requiescet,/ et abundantia perfruetur, timore malorum sublato.]

Mais celui qui m'écoute reposera avec sécurité, il vivra tranquille, sans craindre le malheur. » (⁎)

Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. (Ⅰ)

Mais celui qui m’écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. (Ⅲ)

‫ 33 ׃1   ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה פ‬ (Ⅴ)

ὁ δὲ ἐμου̃ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ' ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακου̃ (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑