Job
> Job  >
28 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


13. 1  
Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.
- Voici, mon oeil a vu tout cela, Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. (Ⅱ)
- ἰδοὺ ταυ̃τα ἑώρακέν μου ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἀκήκοέν μου τὸ οὐ̃ς (Ⅲ)
- Ecce omnia hæc vidit oculus meus,/ et audivit auris mea, et intellexi singula./ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃13  הן כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה ‬ (Ⅴ)
13. 2  
What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you.
- Ce que vous savez, je le sais aussi, Je ne vous suis point inférieur. (Ⅱ)
- καὶ οἰ̃δα ὅσα καὶ ὑμει̃ς ἐπίστασθε καὶ οὐκ ἀσυνετώτερός εἰμι ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Secundum scientiam vestram et ego novi :/ nec inferior vestri sum./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃13  כדעתכם ידעתי גם אני לא נפל אנכי מכם ‬ (Ⅴ)
13. 3  
Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
- Mais je veux parler au Tout Puissant, Je veux plaider ma cause devant Dieu; (Ⅱ)
- οὐ μὴν δὲ ἀλλ' ἐγὼ πρὸς κύριον λαλήσω ἐλέγξω δὲ ἐναντίον αὐτου̃ ἐὰν βούληται (Ⅲ)
- Sed tamen ad Omnipotentem loquar,/ et disputare cum Deo cupio :/ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃13  אולם אני אל שדי אדבר והוכח אל אל אחפץ ‬ (Ⅴ)
13. 4  
But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value.
- Car vous, vous n'imaginez que des faussetés, Vous êtes tous des médecins de néant. (Ⅱ)
- ὑμει̃ς δέ ἐστε ἰατροὶ ἄδικοι καὶ ἰαταὶ κακω̃ν πάντες (Ⅲ)
- prius vos ostendens fabricatores mendacii,/ et cultores perversorum dogmatum./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃13  ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם ‬ (Ⅴ)
13. 5  
O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.
- Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. (Ⅱ)
- εἴη δὲ ὑμι̃ν κωφευ̃σαι καὶ ἀποβήσεται ὑμι̃ν εἰς σοφίαν (Ⅲ)
- Atque utinam taceretis,/ ut putaremini esse sapientes./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃13  מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה ‬ (Ⅴ)
13. 6  
Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
- Écoutez, je vous prie, ma défense, Et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. (Ⅱ)
- ἀκούσατε ἔλεγχον στόματός μου κρίσιν δὲ χειλέων μου προσέχετε (Ⅲ)
- Audite ergo correptionem meam,/ et judicium labiorum meorum attendite./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃13  שמעו נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו ‬ (Ⅴ)
13. 7  
Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?
- Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, Et pour le soutenir alléguerez-vous des faussetés? (Ⅱ)
- πότερον οὐκ ἔναντι κυρίου λαλει̃τε ἔναντι δὲ αὐτου̃ φθέγγεσθε δόλον (Ⅲ)
- Numquid Deus indiget vestro mendacio,/ ut pro illo loquamini dolos ?/ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃13  הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה ‬ (Ⅴ)
13. 8  
Will ye accept his person? will ye contend for God?
- Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? (Ⅱ)
- ἠ̃ ὑποστελει̃σθε ὑμει̃ς δὲ αὐτοὶ κριταὶ γένεσθε (Ⅲ)
- numquid faciem ejus accipitis,/ et pro Deo judicare nitimini ?/ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃13  הפניו תשאון אם לאל תריבון ‬ (Ⅴ)
13. 9  
Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him?
- S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? (Ⅱ)
- καλόν γε ἐὰν ἐξιχνιάση̨ ὑμα̃ς εἰ γὰρ τὰ πάντα ποιου̃ντες προστεθήσεσθε αὐτω̨̃ (Ⅲ)
- aut placebit ei quem celare nihil potest ?/ aut decipietur, ut homo, vestris fraudulentiis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃13  הטוב כי יחקר אתכם אם כהתל באנוש תהתלו בו ‬ (Ⅴ)
13. 10  
He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.
- Certainement il vous condamnera, Si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. (Ⅱ)
- οὐθὲν ἡ̃ττον ἐλέγξει ὑμα̃ς εἰ δὲ καὶ κρυφη̨̃ πρόσωπα θαυμάσετε (Ⅲ)
- Ipse vos arguet,/ quoniam in abscondito faciem ejus accipitis./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃13  הוכח יוכיח אתכם אם בסתר פנים תשאון ‬ (Ⅴ)
13. 11  
Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?
- Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? (Ⅱ)
- πότερον οὐχὶ δεινὰ αὐτου̃ στροβήσει ὑμα̃ς φόβος δὲ παρ' αὐτου̃ ἐπιπεσει̃ται ὑμι̃ν (Ⅲ)
- Statim ut se commoverit, turbabit vos,/ et terror ejus irruet super vos./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃13  הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם ‬ (Ⅴ)
13. 12  
Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.
- Vos sentences sont des sentences de cendre, Vos retranchements sont des retranchements de boue. (Ⅱ)
- ἀποβήσεται δὲ ὑμω̃ν τὸ ἀγαυρίαμα ἴσα σποδω̨̃ τὸ δὲ σω̃μα πήλινον (Ⅲ)
- Memoria vestra comparabitur cineri,/ et redigentur in lutum cervices vestræ./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃13  זכרניכם משלי אפר לגבי חמר גביכם ‬ (Ⅴ)
13. 13  
Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will.
- Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler! Il m'en arrivera ce qu'il pourra. (Ⅱ)
- κωφεύσατε ἵνα λαλήσω καὶ ἀναπαύσωμαι θυμου̃ (Ⅲ)
- Tacete paulisper, ut loquar/ quodcumque mihi mens suggesserit./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃13  החרישו ממני ואדברה אני ויעבר עלי מה ‬ (Ⅴ)
13. 14  
Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?
- Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. (Ⅱ)
- ἀναλαβὼν τὰς σάρκας μου τοι̃ς ὀδου̃σιν ψυχὴν δέ μου θήσω ἐν χειρί (Ⅲ)
- Quare lacero carnes meas dentibus meis,/ et animam meam porto in manibus meis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃13  על מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי ‬ (Ⅴ)
13. 15  
Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.
- Voici, il me tuera; je n'ai rien à espérer; Mais devant lui je défendrai ma conduite. (Ⅱ)
- ἐάν με χειρώσηται ὁ δυνάστης ἐπεὶ καὶ ἠ̃ρκται ἠ̃ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον αὐτου̃ (Ⅲ)
- Etiam si occiderit me, in ipso sperabo :/ verumtamen vias meas in conspectu ejus arguam./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃13  הן יקטלני *לא **לו איחל אך דרכי אל פניו אוכיח ‬ (Ⅴ)
13. 16  
He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him.
- Cela même peut servir à mon salut, Car un impie n'ose paraître en sa présence. (Ⅱ)
- καὶ του̃τό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν οὐ γὰρ ἐναντίον αὐτου̃ δόλος εἰσελεύσεται (Ⅲ)
- Et ipse erit salvator meus :/ non enim veniet in conspectu ejus omnis hypocrita./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃13  גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא ‬ (Ⅴ)
13. 17  
Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.
- Écoutez, écoutez mes paroles, Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. (Ⅱ)
- ἀκούσατε ἀκούσατε τὰ ῥήματά μου ἀναγγελω̃ γὰρ ὑμω̃ν ἀκουόντων (Ⅲ)
- Audite sermonem meum,/ et ænigmata percipite auribus vestris./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃13  שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם ‬ (Ⅴ)
13. 18  
Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified.
- Me voici prêt à plaider ma cause; Je sais que j'ai raison. (Ⅱ)
- ἰδοὺ ἐγὼ ἐγγύς εἰμι του̃ κρίματός μου οἰ̃δα ἐγὼ ὅτι δίκαιος ἀναφανου̃μαι (Ⅲ)
- Si fuero judicatus,/ scio quod justus inveniar./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃13  הנה נא ערכתי משפט ידעתי כי אני אצדק ‬ (Ⅴ)
13. 19  
Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.
- Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais, et je veux mourir. (Ⅱ)
- τίς γάρ ἐστιν ὁ κριθησόμενός μοι ὅτι νυ̃ν κωφεύσω καὶ ἐκλείψω (Ⅲ)
- Quis est qui judicetur mecum ?/ veniat : quare tacens consumor ?/ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃13  מי הוא יריב עמדי כי עתה אחריש ואגוע ‬ (Ⅴ)
13. 20  
Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee.
- Seulement, accorde-moi deux choses Et je ne me cacherai pas de loin de ta face: (Ⅱ)
- δυει̃ν δέ μοι χρήση̨ τότε ἀπὸ του̃ προσώπου σου οὐ κρυβήσομαι (Ⅲ)
- Duo tantum ne facias mihi,/ et tunc a facie tua non abscondar :/ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃13  אך שתים אל תעש עמדי אז מפניך לא אסתר ‬ (Ⅴ)
13. 21  
Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.
- Retire ta main de dessus moi, Et que tes terreurs ne me troublent plus. (Ⅱ)
- τὴν χει̃ρα ἀπ' ἐμου̃ ἀπέχου καὶ ὁ φόβος σου μή με καταπλησσέτω (Ⅲ)
- manum tuam longe fac a me,/ et formido tua non me terreat./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃13  כפך מעלי הרחק ואמתך אל תבעתני ‬ (Ⅴ)
13. 22  
Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.
- Puis appelle, et je répondrai, Ou si je parle, réponds-moi! (Ⅱ)
- εἰ̃τα καλέσεις ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι ἢ λαλήσεις ἐγὼ δέ σοι δώσω ἀνταπόκρισιν (Ⅲ)
- Voca me, et ego respondebo tibi :/ aut certe loquar, et tu responde mihi./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃13  וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני ‬ (Ⅴ)
13. 23  
How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.
- Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. (Ⅱ)
- πόσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου καὶ αἱ ἀνομίαι μου δίδαξόν με τίνες εἰσίν (Ⅲ)
- Quantas habeo iniquitates et peccata ?/ scelera mea et delicta ostende mihi./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃13  כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני ‬ (Ⅴ)
13. 24  
Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?
- Pourquoi caches-tu ton visage, Et me prends-tu pour ton ennemi? (Ⅱ)
- διὰ τί ἀπ' ἐμου̃ κρύπτη̨ ἥγησαι δέ με ὑπεναντίον σοι (Ⅲ)
- Cur faciem tuam abscondis,/ et arbitraris me inimicum tuum ?/ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃13  למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך ‬ (Ⅴ)
13. 25  
Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?
- Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? (Ⅱ)
- ἠ̃ ὡς φύλλον κινούμενον ὑπὸ ἀνέμου εὐλαβηθήση̨ ἢ ὡς χόρτω̨ φερομένω̨ ὑπὸ πνεύματος ἀντίκεισαί μοι (Ⅲ)
- Contra folium, quod vento rapitur, ostendis potentiam tuam,/ et stipulam siccam persequeris :/ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃13  העלה נדף תערוץ ואת קש יבש תרדף ‬ (Ⅴ)
13. 26  
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
- Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, Me punir pour des fautes de jeunesse? (Ⅱ)
- ὅτι κατέγραψας κατ' ἐμου̃ κακά περιέθηκας δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας (Ⅲ)
- scribis enim contra me amaritudines,/ et consumere me vis peccatis adolescentiæ meæ./ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃13  כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי ‬ (Ⅴ)
13. 27  
Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.
- Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, Surveiller tous mes mouvements, Tracer une limite à mes pas, (Ⅱ)
- ἔθου δέ μου τὸν πόδα ἐν κωλύματι ἐφύλαξας δέ μου πάντα τὰ ἔργα εἰς δὲ ῥίζας τω̃ν ποδω̃ν μου ἀφίκου (Ⅲ)
- Posuisti in nervo pedem meum,/ et observasti omnes semitas meas,/ et vestigia pedum meorum considerasti :/ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃13  ותשם בסד רגלי ותשמור כל ארחותי על שרשי רגלי תתחקה ‬ (Ⅴ)
13. 28  
And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.
- Quand mon corps tombe en pourriture, Comme un vêtement que dévore la teigne? (Ⅱ)
- ὃ παλαιου̃ται ἴσα ἀσκω̨̃ ἢ ὥσπερ ἱμάτιον σητόβρωτον (Ⅲ)
- qui quasi putredo consumendus sum,/ et quasi vestimentum quod comeditur a tinea.] (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃13  והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 13
| | | | | | | | | | | | 13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>