Job
> Job  >
22 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


32. 1  
So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes.
- Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'il se regardait comme juste. (Ⅱ)
- ἡσύχασαν δὲ καὶ οἱ τρει̃ς φίλοι αὐτου̃ ἔτι ἀντειπει̃ν Ιωβ ἠ̃ν γὰρ Ιωβ δίκαιος ἐναντίον αὐτω̃ν (Ⅲ)
- Omiserunt autem tres viri isti respondere Job, eo quod justus sibi videretur. (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃32  וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את איוב כי הוא צדיק בעיניו פ‬ (Ⅴ)
32. 2  
Then was kindled the wrath of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the kindred of Ram: against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God.
- Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakeel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. (Ⅱ)
- ὠργίσθη δὲ Ελιους ὁ του̃ Βαραχιηλ ὁ Βουζίτης ἐκ τη̃ς συγγενείας Ραμ τη̃ς Αυσίτιδος χώρας ὠργίσθη δὲ τω̨̃ Ιωβ σφόδρα διότι ἀπέφηνεν ἑαυτὸν δίκαιον ἐναντίον κυρίου (Ⅲ)
- Et iratus indignatusque est Eliu filius Barachel Buzites, de cognatione Ram : iratus est autem adversum Job, eo quod justum se esse diceret coram Deo. (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃32  ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים ‬ (Ⅴ)
32. 3  
Also against his three friends was his wrath kindled, because they had found no answer, and yet had condemned Job.
- Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. (Ⅱ)
- καὶ κατὰ τω̃ν τριω̃ν δὲ φίλων ὠργίσθη σφόδρα διότι οὐκ ἠδυνήθησαν ἀποκριθη̃ναι ἀντίθετα Ιωβ καὶ ἔθεντο αὐτὸν εἰ̃ναι ἀσεβη̃ (Ⅲ)
- Porro adversum amicos ejus indignatus est, eo quod non invenissent responsionem rationabilem, sed tantummodo condemnassent Job. (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃32  ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב ‬ (Ⅴ)
32. 4  
Now Elihu had waited till Job had spoken, because they were elder than he.
- Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. (Ⅱ)
- Ελιους δὲ ὑπέμεινεν δου̃ναι ἀπόκρισιν Ιωβ ὅτι πρεσβύτεροι αὐτου̃ εἰσιν ἡμέραις (Ⅲ)
- Igitur Eliu expectavit Job loquentem, eo quod seniores essent qui loquebantur. (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃32  ואליהו חכה את איוב בדברים כי זקנים המה ממנו לימים ‬ (Ⅴ)
32. 5  
When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these three men, then his wrath was kindled.
- Mais, voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃δεν Ελιους ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπόκρισις ἐν στόματι τω̃ν τριω̃ν ἀνδρω̃ν καὶ ἐθυμώθη ὀργὴ αὐτου̃ (Ⅲ)
- Cum autem vidisset quod tres respondere non potuissent, iratus est vehementer. (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃32  וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו פ‬ (Ⅴ)
32. 6  
And Elihu the son of Barachel the Buzite answered and said, I am young, and ye are very old; wherefore I was afraid, and durst not shew you mine opinion.
- Et Élihu, fils de Barakeel de Buz, prit la parole et dit: Je suis jeune, et vous êtes des vieillards; C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté De vous faire connaître mon sentiment. (Ⅱ)
- ὑπολαβὼν δὲ Ελιους ὁ του̃ Βαραχιηλ ὁ Βουζίτης εἰ̃πεν νεώτερος μέν εἰμι τω̨̃ χρόνω̨ ὑμει̃ς δέ ἐστε πρεσβύτεροι διὸ ἡσύχασα φοβηθεὶς του̃ ὑμι̃ν ἀναγγει̃λαι τὴν ἐμαυτου̃ ἐπιστήμην (Ⅲ)
- Respondensque Eliu filius Barachel Buzites, dixit : [Junior sum tempore, vos autem antiquiores :/ idcirco, demisso capite,/ veritus sum vobis indicare meam sententiam./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃32  ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא‪[1]‬ מחות דעי אתכם ‬ (Ⅴ)
32. 7  
I said, Days should speak, and multitude of years should teach wisdom.
- Je disais en moi-même: Les jours parleront, Le grand nombre des années enseignera la sagesse. (Ⅱ)
- εἰ̃πα δὲ ὅτι ὁ χρόνος ἐστὶν ὁ λαλω̃ν ἐν πολλοι̃ς δὲ ἔτεσιν οἴδασιν σοφίαν (Ⅲ)
- Sperabam enim quod ætas prolixior loqueretur,/ et annorum multitudo doceret sapientiam./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃32  אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה ‬ (Ⅴ)
32. 8  
But there is a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.
- Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Le souffle du Tout Puissant, qui donne l'intelligence; (Ⅱ)
- ἀλλὰ πνευ̃μά ἐστιν ἐν βροτοι̃ς πνοὴ δὲ παντοκράτορός ἐστιν ἡ διδάσκουσα (Ⅲ)
- Sed, ut video, spiritus est in hominibus,/ et inspiratio Omnipotentis dat intelligentiam./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃32  אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם ‬ (Ⅴ)
32. 9  
Great men are not always wise: neither do the aged understand judgment.
- Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. (Ⅱ)
- οὐχ οἱ πολυχρόνιοί εἰσιν σοφοί οὐδ' οἱ γέροντες οἴδασιν κρίμα (Ⅲ)
- Non sunt longævi sapientes,/ nec senes intelligunt judicium./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃32  לא רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט ‬ (Ⅴ)
32. 10  
Therefore I said, Hearken to me; I also will shew mine opinion.
- Voilà pourquoi je dis: Écoute! Moi aussi, j'exposerai ma pensée. (Ⅱ)
- διὸ εἰ̃πα ἀκούσατέ μου καὶ ἀναγγελω̃ ὑμι̃ν ἃ οἰ̃δα (Ⅲ)
- Ideo dicam : Audite me :/ ostendam vobis etiam ego meam sapientiam./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃32  לכן אמרתי שמעה לי אחוה דעי אף אני ‬ (Ⅴ)
32. 11  
Behold, I waited for your words; I gave ear to your reasons, whilst ye searched out what to say.
- J'ai attendu la fin de vos discours, J'ai suivi vos raisonnements, Votre examen des paroles de Job. (Ⅱ)
- ἐνωτίζεσθέ μου τὰ ῥήματα ἐρω̃ γὰρ ὑμω̃ν ἀκουόντων ἄχρι οὑ̃ ἐτάσητε λόγους (Ⅲ)
- Expectavi enim sermones vestros ;/ audivi prudentiam vestram,/ donec disceptaremini sermonibus ;/ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃32  הן הוחלתי לדבריכם אזין עד תבונתיכם עד תחקרון מלין ‬ (Ⅴ)
32. 12  
Yea, I attended unto you, and, behold, there was none of you that convinced Job, or that answered his words:
- Je vous ai donné toute mon attention; Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, Aucun n'a réfuté ses paroles. (Ⅱ)
- καὶ μέχρι ὑμω̃ν συνήσω καὶ ἰδοὺ οὐκ ἠ̃ν τω̨̃ Ιωβ ἐλέγχων ἀνταποκρινόμενος ῥήματα αὐτου̃ ἐξ ὑμω̃ν (Ⅲ)
- et donec putabam vos aliquid dicere, considerabam :/ sed, ut video, non est qui possit arguere Job,/ et respondere ex vobis sermonibus ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃32  ועדיכם אתבונן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו מכם ‬ (Ⅴ)
32. 13  
Lest ye should say, We have found out wisdom: God thrusteth him down, not man.
- Ne dites pas cependant: En lui nous avons trouvé la sagesse; C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme! (Ⅱ)
- ἵνα μὴ εἴπητε εὕρομεν σοφίαν κυρίω̨ προσθέμενοι (Ⅲ)
- Ne forte dicatis : Invenimus sapientiam :/ Deus projecit eum, non homo./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃32  פן תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא איש ‬ (Ⅴ)
32. 14  
Now he hath not directed his words against me: neither will I answer him with your speeches.
- Il ne s'est pas adressé directement à moi: Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. (Ⅱ)
- ἀνθρώπω̨ δὲ ἐπετρέψατε λαλη̃σαι τοιαυ̃τα ῥήματα (Ⅲ)
- Nihil locutus est mihi :/ et ego non secundum sermones vestros respondebo illi./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃32  ולא ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו ‬ (Ⅴ)
32. 15  
They were amazed, they answered no more: they left off speaking.
- Ils ont peur, ils ne répondent plus! Ils ont la parole coupée! (Ⅱ)
- ἐπτοήθησαν οὐκ ἀπεκρίθησαν ἔτι ἐπαλαίωσαν ἐξ αὐτω̃ν λόγους (Ⅲ)
- Extimuerunt, nec responderunt ultra,/ abstuleruntque a se eloquia./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃32  חתו לא ענו עוד העתיקו מהם מלים ‬ (Ⅴ)
32. 16  
When I had waited, (for they spake not, but stood still, and answered no more;)
- J'ai attendu qu'ils eussent fini leurs discours, Qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. (Ⅱ)
- ὑπέμεινα οὐ γὰρ ἐλάλησαν ὅτι ἔστησαν οὐκ ἀπεκρίθησαν (Ⅲ)
- Quoniam igitur expectavi, et non sunt locuti :/ steterunt, nec ultra responderunt :/ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃32  והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד ‬ (Ⅴ)
32. 17  
I said, I will answer also my part, I also will shew mine opinion.
- A mon tour, je veux répondre aussi, Je veux dire aussi ce que je pense. (Ⅱ)
- ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει (Ⅲ)
- respondebo et ego partem meam,/ et ostendam scientiam meam./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃32  אענה אף אני חלקי אחוה דעי אף אני ‬ (Ⅴ)
32. 18  
For I am full of matter, the spirit within me constraineth me.
- Car je suis plein de paroles, L'esprit me presse au dedans de moi; (Ⅱ)
- πάλιν λαλήσω πλήρης γάρ εἰμι ῥημάτων ὀλέκει γάρ με τὸ πνευ̃μα τη̃ς γαστρός (Ⅲ)
- Plenus sum enim sermonibus,/ et coarctat me spiritus uteri mei./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃32  כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני ‬ (Ⅴ)
32. 19  
Behold, my belly is as wine which hath no vent; it is ready to burst like new bottles.
- Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, Comme des outres neuves qui vont éclater. (Ⅱ)
- ἡ δὲ γαστήρ μου ὥσπερ ἀσκὸς γλεύκους ζέων δεδεμένος ἢ ὥσπερ φυσητὴρ χαλκέως ἐρρηγώς (Ⅲ)
- En venter meus quasi mustum absque spiraculo,/ quod lagunculas novas disrumpit./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃32  הנה בטני כיין לא יפתח כאבות חדשים יבקע ‬ (Ⅴ)
32. 20  
I will speak, that I may be refreshed: I will open my lips and answer.
- Je parlerai pour respirer à l'aise, J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. (Ⅱ)
- λαλήσω ἵνα ἀναπαύσωμαι ἀνοίξας τὰ χείλη (Ⅲ)
- Loquar, et respirabo paululum :/ aperiam labia mea, et respondebo./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃32  אדברה וירוח לי אפתח שפתי ואענה ‬ (Ⅴ)
32. 21  
Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto man.
- Je n'aurai point égard à l'apparence, Et je ne flatterai personne; (Ⅱ)
- ἄνθρωπον γὰρ οὐ μὴ αἰσχυνθω̃ ἀλλὰ μὴν οὐδὲ βροτὸν οὐ μὴ ἐντραπω̃ (Ⅲ)
- Non accipiam personam viri,/ et Deum homini non æquabo./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃32  אל נא אשא פני איש ואל אדם לא אכנה ‬ (Ⅴ)
32. 22  
For I know not to give flattering titles; in so doing my maker would soon take me away.
- Car je ne sais pas flatter: Mon créateur m'enlèverait bien vite. (Ⅱ)
- οὐ γὰρ ἐπίσταμαι θαυμάσαι πρόσωπον εἰ δὲ μή καὶ ἐμὲ ση̃τες ἔδονται (Ⅲ)
- Nescio enim quamdiu subsistam,/ et si post modicum tollat me factor meus.] (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃32  כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 32
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32| | | | | | | | | | |
>>