Job
> Job  >
22 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


8. 1  
Then answered Bildad the Shuhite, and said,
- Bildad de Schuach prit la parole et dit: (Ⅱ)
- ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει (Ⅲ)
- Respondens autem Baldad Suhites, dixit : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃8   ויען בלדד השוחי ויאמר‪[1]‬ ‬ (Ⅴ)
8. 2  
How long wilt thou speak these things? and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind?
- Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? (Ⅱ)
- μέχρι τίνος λαλήσεις ταυ̃τα πνευ̃μα πολυρη̃μον του̃ στόματός σου (Ⅲ)
- Usquequo loqueris talia,/ et spiritus multiplex sermones oris tui ?/ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃8   עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך ‬ (Ⅴ)
8. 3  
Doth God pervert judgment? or doth the Almighty pervert justice?
- Dieu renverserait-il le droit? Le Tout Puissant renverserait-il la justice? (Ⅱ)
- μὴ ὁ κύριος ἀδικήσει κρίνων ἢ ὁ τὰ πάντα ποιήσας ταράξει τὸ δίκαιον (Ⅲ)
- Numquid Deus supplantat judicium ?/ aut Omnipotens subvertit quod justum est ?/ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃8   האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק ‬ (Ⅴ)
8. 4  
If thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression;
- Si tes fils ont péché contre lui, Il les a livrés à leur péché. (Ⅱ)
- εἰ οἱ υἱοί σου ἥμαρτον ἐναντίον αὐτου̃ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀνομίας αὐτω̃ν (Ⅲ)
- Etiam si filii tui peccaverunt ei,/ et dimisit eos in manu iniquitatis suæ :/ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃8   אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם ‬ (Ⅴ)
8. 5  
If thou wouldest seek unto God betimes, and make thy supplication to the Almighty;
- Mais toi, si tu as recours à Dieu, Si tu implores le Tout Puissant; (Ⅱ)
- σὺ δὲ ὄρθριζε πρὸς κύριον παντοκράτορα δεόμενος (Ⅲ)
- tu tamen si diluculo consurrexeris ad Deum,/ et Omnipotentem fueris deprecatus ;/ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃8   אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן ‬ (Ⅴ)
8. 6  
If thou wert pure and upright; surely now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous.
- Si tu es juste et droit, Certainement alors il veillera sur toi, Et rendra le bonheur à ton innocente demeure; (Ⅱ)
- εἰ καθαρὸς εἰ̃ καὶ ἀληθινός δεήσεως ἐπακούσεταί σου ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης (Ⅲ)
- si mundus et rectus incesseris :/ statim evigilabit ad te,/ et pacatum reddet habitaculum justitiæ tuæ,/ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃8   אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך ‬ (Ⅴ)
8. 7  
Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase.
- Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. (Ⅱ)
- ἔσται οὐ̃ν τὰ μὲν πρω̃τά σου ὀλίγα τὰ δὲ ἔσχατά σου ἀμύθητα (Ⅲ)
- in tantum ut si priora tua fuerint parva,/ et novissima tua multiplicentur nimis./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃8   והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד ‬ (Ⅴ)
8. 8  
For enquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers:
- Interroge ceux des générations passées, Sois attentif à l'expérience de leurs pères. (Ⅱ)
- ἐπερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην ἐξιχνίασον δὲ κατὰ γένος πατέρων (Ⅲ)
- Interroga enim generationem pristinam,/ et diligenter investiga patrum memoriam/ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃8   כי שאל נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם ‬ (Ⅴ)
8. 9  
(For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow:)
- Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien, Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. (Ⅱ)
- χθιζοὶ γάρ ἐσμεν καὶ οὐκ οἴδαμεν σκιὰ γάρ ἐστιν ἡμω̃ν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ὁ βίος (Ⅲ)
- (hesterni quippe sumus, et ignoramus,/ quoniam sicut umbra dies nostri sunt super terram),/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃8   כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ ‬ (Ⅴ)
8. 10  
Shall not they teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart?
- Ils t'instruiront, ils te parleront, Ils tireront de leur coeur ces sentences: (Ⅱ)
- ἠ̃ οὐχ οὑ̃τοί σε διδάξουσιν καὶ ἀναγγελου̃σιν καὶ ἐκ καρδίας ἐξάξουσιν ῥήματα (Ⅲ)
- et ipsi docebunt te, loquentur tibi,/ et de corde suo proferent eloquia./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃8   הלא הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים ‬ (Ⅴ)
8. 11  
Can the rush grow up without mire? can the flag grow without water?
- Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? (Ⅱ)
- μὴ θάλλει πάπυρος ἄνευ ὕδατος ἢ ὑψωθήσεται βούτομον ἄνευ πότου (Ⅲ)
- Numquid vivere potest scirpus absque humore ?/ aut crescere carectum sine aqua ?/ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃8   היגאה גמא בלא בצה ישגה אחו בלי מים ‬ (Ⅴ)
8. 12  
Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it withereth before any other herb.
- Encore vert et sans qu'on le coupe, Il sèche plus vite que toutes les herbes. (Ⅱ)
- ἔτι ὂν ἐπὶ ῥίζης καὶ οὐ μὴ θερισθη̨̃ πρὸ του̃ πιει̃ν πα̃σα βοτάνη οὐχὶ ξηραίνεται (Ⅲ)
- Cum adhuc sit in flore, nec carpatur manu,/ ante omnes herbas arescit./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃8   עדנו באבו לא יקטף ולפני כל חציר ייבש ‬ (Ⅴ)
8. 13  
So are the paths of all that forget God; and the hypocrite's hope shall perish:
- Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, Et l'espérance de l'impie périra. (Ⅱ)
- οὕτως τοίνυν ἔσται τὰ ἔσχατα πάντων τω̃ν ἐπιλανθανομένων του̃ κυρίου ἐλπὶς γὰρ ἀσεβου̃ς ἀπολει̃ται (Ⅲ)
- Sic viæ omnium qui obliviscuntur Deum,/ et spes hypocritæ peribit./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃8   כן ארחות כל שכחי אל ותקות חנף תאבד ‬ (Ⅴ)
8. 14  
Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web.
- Son assurance est brisée, Son soutien est une toile d'araignée. (Ⅱ)
- ἀοίκητος γὰρ αὐτου̃ ἔσται ὁ οἰ̃κος ἀράχνη δὲ αὐτου̃ ἀποβήσεται ἡ σκηνή (Ⅲ)
- Non ei placebit vecordia sua,/ et sicut tela aranearum fiducia ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃8   אשר יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו ‬ (Ⅴ)
8. 15  
He shall lean upon his house, but it shall not stand: he shall hold it fast, but it shall not endure.
- Il s'appuie sur sa maison, et elle n'est pas ferme; Il s'y cramponne, et elle ne résiste pas. (Ⅱ)
- ἐὰν ὑπερείση̨ τὴν οἰκίαν αὐτου̃ οὐ μὴ στη̨̃ ἐπιλαβομένου δὲ αὐτου̃ οὐ μὴ ὑπομείνη̨ (Ⅲ)
- Innitetur super domum suam, et non stabit ;/ fulciet eam, et non consurget./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃8   ישען על ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום ‬ (Ⅴ)
8. 16  
He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden.
- Dans toute sa vigueur, en plein soleil, Il étend ses rameaux sur son jardin, (Ⅱ)
- ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὑπὸ ἡλίου καὶ ἐκ σαπρίας αὐτου̃ ὁ ῥάδαμνος αὐτου̃ ἐξελεύσεται (Ⅲ)
- Humectus videtur antequam veniat sol,/ et in ortu suo germen ejus egredietur./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃8   רטב הוא‪[c]‬ לפני שמש ועל גנתו ינקתו‪[c]‬ תצא ‬ (Ⅴ)
8. 17  
His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones.
- Il entrelace ses racines parmi les pierres, Il pénètre jusque dans les murailles; (Ⅱ)
- ἐπὶ συναγωγὴν λίθων κοιμα̃ται ἐν δὲ μέσω̨ χαλίκων ζήσεται (Ⅲ)
- Super acervum petrarum radices ejus densabuntur,/ et inter lapides commorabitur./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃8   על גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה ‬ (Ⅴ)
8. 18  
If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, I have not seen thee.
- L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, Ce lieu le renie: Je ne t'ai point connu! (Ⅱ)
- ἐὰν καταπίη̨ ὁ τόπος ψεύσεται αὐτόν οὐχ ἑόρακας τοιαυ̃τα (Ⅲ)
- Si absorbuerit eum de loco suo,/ negabit eum, et dicet : Non novi te./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃8   אם יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך ‬ (Ⅴ)
8. 19  
Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others grow.
- Telles sont les délices que ses voies lui procurent. Puis sur le même sol d'autres s'élèvent après lui. (Ⅱ)
- ὅτι καταστροφὴ ἀσεβου̃ς τοιαύτη ἐκ δὲ γη̃ς ἄλλον ἀναβλαστήσει (Ⅲ)
- Hæc est enim lætitia viæ ejus,/ ut rursum de terra alii germinentur./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃8   הן הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו ‬ (Ⅴ)
8. 20  
Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers:
- Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, Et il ne protège point les méchants. (Ⅱ)
- ὁ γὰρ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον πα̃ν δὲ δω̃ρον ἀσεβου̃ς οὐ δέξεται (Ⅲ)
- Deus non projiciet simplicem,/ nec porriget manum malignis,/ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃8   הן אל לא ימאס תם ולא יחזיק ביד מרעים ‬ (Ⅴ)
8. 21  
Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing.
- Il remplira ta bouche de cris de joie, Et tes lèvres de chants d'allégresse. (Ⅱ)
- ἀληθινω̃ν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος τὰ δὲ χείλη αὐτω̃ν ἐξομολογήσεως (Ⅲ)
- donec impleatur risu os tuum,/ et labia tua jubilo./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃8   עד ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה ‬ (Ⅴ)
8. 22  
They that hate thee shall be clothed with shame; and the dwelling place of the wicked shall come to nought.
- Tes ennemis seront couverts de honte; La tente des méchants disparaîtra. (Ⅱ)
- οἱ δὲ ἐχθροὶ αὐτω̃ν ἐνδύσονται αἰσχύνην δίαιτα δὲ ἀσεβου̃ς οὐκ ἔσται (Ⅲ)
- Qui oderunt te induentur confusione,/ et tabernaculum impiorum non subsistet.] (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃8   שנאיך ילבשו בשת ואהל רשעים איננו פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 8
| | | | | | | 8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>