Job
> Job  >
30 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


6. 1  
But Job answered and said,
- Job prit la parole et dit: (Ⅱ)
- ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει (Ⅲ)
- Respondens autem Job, dixit : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃6   ויען איוב ויאמר ‬ (Ⅴ)
6. 2  
Oh that my grief were throughly weighed, and my calamity laid in the balances together!
- Oh! s'il était possible de peser ma douleur, Et si toutes mes calamités étaient sur la balance, (Ⅱ)
- εἰ γάρ τις ἱστω̃ν στήσαι μου τὴν ὀργήν τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγω̨̃ ὁμοθυμαδόν (Ⅲ)
- Utinam appenderentur peccata mea quibus iram merui,/ et calamitas quam patior, in statera !/ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃6   לו שקול ישקל כעשי *והיתי **והותי במאזנים ישאו יחד ‬ (Ⅴ)
6. 3  
For now it would be heavier than the sand of the sea: therefore my words are swallowed up.
- Elles seraient plus pesantes que le sable de la mer; Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie! (Ⅱ)
- καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται ἀλλ' ὡς ἔοικεν τὰ ῥήματά μού ἐστιν φαυ̃λα (Ⅲ)
- Quasi arena maris hæc gravior appareret ;/ unde et verba mea dolore sunt plena :/ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃6   כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו ‬ (Ⅴ)
6. 4  
For the arrows of the Almighty are within me, the poison whereof drinketh up my spirit: the terrors of God do set themselves in array against me.
- Car les flèches du Tout Puissant m'ont percé, Et mon âme en suce le venin; Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. (Ⅱ)
- βέλη γὰρ κυρίου ἐν τω̨̃ σώματί μού ἐστιν ὡ̃ν ὁ θυμὸς αὐτω̃ν ἐκπίνει μου τὸ αἱ̃μα ὅταν ἄρξωμαι λαλει̃ν κεντου̃σί με (Ⅲ)
- quia sagittæ Domini in me sunt,/ quarum indignatio ebibit spiritum meum ;/ et terrores Domini militant contra me./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃6   כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני ‬ (Ⅴ)
6. 5  
Doth the wild ass bray when he hath grass? or loweth the ox over his fodder?
- L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le boeuf mugit-il auprès de son fourrage? (Ⅱ)
- τί γάρ μὴ διὰ κενη̃ς κεκράξεται ὄνος ἄγριος ἀλλ' ἢ τὰ σι̃τα ζητω̃ν εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βου̃ς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα (Ⅲ)
- Numquid rugiet onager cum habuerit herbam ?/ aut mugiet bos cum ante præsepe plenum steterit ?/ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃6   הינהק פרא עלי דשא אם יגעה שור על בלילו ‬ (Ⅴ)
6. 6  
Can that which is unsavoury be eaten without salt? or is there any taste in the white of an egg?
- Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un oeuf? (Ⅱ)
- εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός εἰ δὲ καὶ ἔστιν γευ̃μα ἐν ῥήμασιν κενοι̃ς (Ⅲ)
- aut poterit comedi insulsum, quod non est sale conditum ?/ aut potest aliquis gustare quod gustatum affert mortem ?/ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃6   היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות ‬ (Ⅴ)
6. 7  
The things that my soul refused to touch are as my sorrowful meat.
- Ce que je voudrais ne pas toucher, C'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle! (Ⅱ)
- οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ἡ ψυχή βρόμον γὰρ ὁρω̃ τὰ σι̃τά μου ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος (Ⅲ)
- Quæ prius nolebat tangere anima mea,/ nunc, præ angustia, cibi mei sunt./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃6   מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי ‬ (Ⅴ)
6. 8  
Oh that I might have my request; and that God would grant me the thing that I long for!
- Puisse mon voeu s'accomplir, Et Dieu veuille réaliser mon espérance! (Ⅱ)
- εἰ γὰρ δώ̨η καὶ ἔλθοι μου ἡ αἴτησις καὶ τὴν ἐλπίδα μου δώ̨η ὁ κύριος (Ⅲ)
- Quis det ut veniat petitio mea,/ et quod expecto tribuat mihi Deus ?/ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃6   מי יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה ‬ (Ⅴ)
6. 9  
Even that it would please God to destroy me; that he would let loose his hand, and cut me off!
- Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, Qu'il étende sa main et qu'il m'achève! (Ⅱ)
- ἀρξάμενος ὁ κύριος τρωσάτω με εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω (Ⅲ)
- et qui cœpit, ipse me conterat ;/ solvat manum suam, et succidat me ?/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃6   ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני ‬ (Ⅴ)
6. 10  
Then should I yet have comfort; yea, I would harden myself in sorrow: let him not spare; for I have not concealed the words of the Holy One.
- Il me restera du moins une consolation, Une joie dans les maux dont il m'accable: Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. (Ⅱ)
- εἴη δέ μου πόλις τάφος ἐφ' ἡ̃ς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην ἐπ' αὐτη̃ς οὐ μὴ φείσωμαι οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια θεου̃ μου (Ⅲ)
- Et hæc mihi sit consolatio, ut affligens me dolore, non parcat,/ nec contradicam sermonibus Sancti./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃6   ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי לא כחדתי אמרי קדוש ‬ (Ⅴ)
6. 11  
What is my strength, that I should hope? and what is mine end, that I should prolong my life?
- Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? (Ⅱ)
- τίς γάρ μου ἡ ἰσχύς ὅτι ὑπομένω ἢ τίς μου ὁ χρόνος ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή (Ⅲ)
- Quæ est enim fortitudo mea, ut sustineam ?/ aut quis finis meus, ut patienter agam ?/ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃6   מה כחי כי איחל ומה קצי כי אאריך נפשי ‬ (Ⅴ)
6. 12  
Is my strength the strength of stones? or is my flesh of brass?
- Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? (Ⅱ)
- μὴ ἰσχὺς λίθων ἡ ἰσχύς μου ἢ αἱ σάρκες μού εἰσιν χάλκειαι (Ⅲ)
- Nec fortitudo lapidum fortitudo mea,/ nec caro mea ænea est./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃6   אם כח אבנים כחי אם בשרי נחוש ‬ (Ⅴ)
6. 13  
Is not my help in me? and is wisdom driven quite from me?
- Ne suis-je pas sans ressource, Et le salut n'est-il pas loin de moi? (Ⅱ)
- ἠ̃ οὐκ ἐπ' αὐτω̨̃ ἐπεποίθειν βοήθεια δὲ ἀπ' ἐμου̃ ἄπεστιν (Ⅲ)
- Ecce non est auxilium mihi in me,/ et necessarii quoque mei recesserunt a me./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃6   האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני ‬ (Ⅴ)
6. 14  
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
- Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, Même quand il abandonnerait la crainte du Tout Puissant. (Ⅱ)
- ἀπείπατό με ἔλεος ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερει̃δέν με (Ⅲ)
- Qui tollit ab amico suo misericordiam,/ timorem Domini derelinquit./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃6   למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב ‬ (Ⅴ)
6. 15  
My brethren have dealt deceitfully as a brook, and as the stream of brooks they pass away;
- Mes frères sont perfides comme un torrent, Comme le lit des torrents qui disparaissent. (Ⅱ)
- οὐ προσει̃δόν με οἱ ἐγγύτατοί μου ὥσπερ χειμάρρους ἐκλείπων ἢ ὥσπερ κυ̃μα παρη̃λθόν με (Ⅲ)
- Fratres mei præterierunt me,/ sicut torrens qui raptim transit in convallibus./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃6   אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו ‬ (Ⅴ)
6. 16  
Which are blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid:
- Les glaçons en troublent le cours, La neige s'y précipite; (Ⅱ)
- οἵτινές με διευλαβου̃ντο νυ̃ν ἐπιπεπτώκασίν μοι ὥσπερ χιὼν ἢ κρύσταλλος πεπηγώς (Ⅲ)
- Qui timent pruinam,/ irruet super eos nix./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃6   הקדרים מני קרח עלימו יתעלם שלג ‬ (Ⅴ)
6. 17  
What time they wax warm, they vanish: when it is hot, they are consumed out of their place.
- Viennent les chaleurs, et ils tarissent, Les feux du soleil, et leur lit demeure à sec. (Ⅱ)
- καθὼς τακει̃σα θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἠ̃ν (Ⅲ)
- Tempore quo fuerint dissipati, peribunt ;/ et ut incaluerit, solventur de loco suo./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃6   בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם ‬ (Ⅴ)
6. 18  
The paths of their way are turned aside; they go to nothing, and perish.
- Les caravanes se détournent de leur chemin, S'enfoncent dans le désert, et périssent. (Ⅱ)
- οὕτως κἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγενόμην (Ⅲ)
- Involutæ sunt semitæ gressuum eorum ;/ ambulabunt in vacuum, et peribunt./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃6   ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו ‬ (Ⅴ)
6. 19  
The troops of Tema looked, the companies of Sheba waited for them.
- Les caravanes de Théma fixent le regard, Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir; (Ⅱ)
- ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων ἀτραποὺς Σαβων οἱ διορω̃ντες (Ⅲ)
- Considerate semitas Thema, itinera Saba,/ et expectate paulisper./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃6   הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו למו ‬ (Ⅴ)
6. 20  
They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed.
- Ils sont honteux d'avoir eu confiance, Ils restent confondus quand ils arrivent. (Ⅱ)
- καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασιν πεποιθότες (Ⅲ)
- Confusi sunt, quia speravi :/ venerunt quoque usque ad me, et pudore cooperti sunt./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃6   בשו כי בטח באו‪[1]‬ עדיה ויחפרו ‬ (Ⅴ)
6. 21  
For now ye are nothing; ye see my casting down, and are afraid.
- Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas; Vous voyez mon angoisse, et vous en avez horreur! (Ⅱ)
- ἀτὰρ δὲ καὶ ὑμει̃ς ἐπέβητέ μοι ἀνελεημόνως ὥστε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραυ̃μα φοβήθητε (Ⅲ)
- Nunc venistis ;/ et modo videntes plagam meam, timetis./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃6   כי עתה הייתם *לא **לו תראו חתת ותיראו ‬ (Ⅴ)
6. 22  
Did I say, Bring unto me? or, Give a reward for me of your substance?
- Vous ai-je dit: Donnez-moi quelque chose, Faites en ma faveur des présents avec vos biens, (Ⅱ)
- τί γάρ μή τι ὑμα̃ς ἤ̨τησα ἢ τη̃ς παρ' ὑμω̃ν ἰσχύος ἐπιδέομαι (Ⅲ)
- Numquid dixi : Afferte mihi,/ et de substantia vestra donate mihi ?/ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃6   הכי אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי ‬ (Ⅴ)
6. 23  
Or, Deliver me from the enemy's hand? or, Redeem me from the hand of the mighty?
- Délivrez-moi de la main de l'ennemi, Rachetez-moi de la main des méchants? (Ⅱ)
- ὥστε σω̃σαί με ἐξ ἐχθρω̃ν ἢ ἐκ χειρὸς δυναστω̃ν ῥύσασθαί με (Ⅲ)
- vel : Liberate me de manu hostis,/ et de manu robustorum eruite me ?/ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃6   ומלטוני מיד צר ומיד עריצים תפדוני ‬ (Ⅴ)
6. 24  
Teach me, and I will hold my tongue: and cause me to understand wherein I have erred.
- Instruisez-moi, et je me tairai; Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. (Ⅱ)
- διδάξατέ με ἐγὼ δὲ κωφεύσω εἴ τι πεπλάνημαι φράσατέ μοι (Ⅲ)
- Docete me, et ego tacebo :/ et si quid forte ignoravi, instruite me./ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃6   הורוני ואני אחריש ומה שגיתי הבינו לי ‬ (Ⅴ)
6. 25  
How forcible are right words! but what doth your arguing reprove?
- Que les paroles vraies sont persuasives! Mais que prouvent vos remontrances? (Ⅱ)
- ἀλλ' ὡς ἔοικεν φαυ̃λα ἀληθινου̃ ῥήματα οὐ γὰρ παρ' ὑμω̃ν ἰσχὺν αἰτου̃μαι (Ⅲ)
- Quare detraxistis sermonibus veritatis,/ cum e vobis nullus sit qui possit arguere me ?/ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃6   מה נמרצו אמרי ישר ומה יוכיח הוכח מכם ‬ (Ⅴ)
6. 26  
Do ye imagine to reprove words, and the speeches of one that is desperate, which are as wind?
- Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit, Et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? (Ⅱ)
- οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμω̃ν ῥήμασίν με παύσει οὐδὲ γὰρ ὑμω̃ν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι (Ⅲ)
- Ad increpandum tantum eloquia concinnatis,/ et in ventum verba profertis./ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃6   הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש ‬ (Ⅴ)
6. 27  
Yea, ye overwhelm the fatherless, and ye dig a pit for your friend.
- Vous accablez un orphelin, Vous persécutez votre ami. (Ⅱ)
- πλὴν ὅτι ἐπ' ὀρφανω̨̃ ἐπιπίπτετε ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλω̨ ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Super pupillum irruitis,/ et subvertere nitimini amicum vestrum./ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃6   אף על יתום תפילו ותכרו על ריעכם ‬ (Ⅴ)
6. 28  
Now therefore be content, look upon me; for it is evident unto you if I lie.
- Regardez-moi, je vous prie! Vous mentirais-je en face? (Ⅱ)
- νυνὶ δὲ εἰσβλέψας εἰς πρόσωπα ὑμω̃ν οὐ ψεύσομαι (Ⅲ)
- Verumtamen quod cœpistis explete :/ præbete aurem, et videte an mentiar./ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃6   ועתה הואילו פנו בי ועל פניכם אם אכזב ‬ (Ⅴ)
6. 29  
Return, I pray you, let it not be iniquity; yea, return again, my righteousness is in it.
- Revenez, ne soyez pas injustes; Revenez, et reconnaissez mon innocence. (Ⅱ)
- καθίσατε δὴ καὶ μὴ εἴη ἄδικον καὶ πάλιν τω̨̃ δικαίω̨ συνέρχεσθε (Ⅲ)
- Respondete, obsecro, absque contentione ;/ et loquentes id quod justum est, judicate./ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃6   שבו נא אל תהי עולה *ושבי **ושובו‪[c]‬‪[k]‬ עוד צדקי בה ‬ (Ⅴ)
6. 30  
Is there iniquity in my tongue? cannot my taste discern perverse things?
- Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue, Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? (Ⅱ)
- οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσση̨ μου ἄδικον ἢ ὁ λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν μελετα̨̃ (Ⅲ)
- Et non invenietis in lingua mea iniquitatem,/ nec in faucibus meis stultitia personabit.] (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃6   היש בלשוני עולה אם חכי לא יבין הוות ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 6
| | | | | 6| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>