Job
> Job  >
40 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


31. 1  
I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid?
- J'avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. (Ⅱ)
- διαθήκην ἐθέμην τοι̃ς ὀφθαλμοι̃ς μου καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον (Ⅲ)
- Pepigi fœdus cum oculis meis,/ ut ne cogitarem quidem de virgine./ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃31  ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה ‬ (Ⅴ)
31. 2  
For what portion of God is there from above? and what inheritance of the Almighty from on high?
- Quelle part Dieu m'eût-il réservée d'en haut? Quel héritage le Tout Puissant m'eût-il envoyé des cieux? (Ⅱ)
- καὶ τί ἐμέρισεν ὁ θεὸς ἀπάνωθεν καὶ κληρονομία ἱκανου̃ ἐξ ὑψίστων (Ⅲ)
- Quam enim partem haberet in me Deus desuper,/ et hæreditatem Omnipotens de excelsis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃31  ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים ‬ (Ⅴ)
31. 3  
Is not destruction to the wicked? and a strange punishment to the workers of iniquity?
- La ruine n'est-elle pas pour le méchant, Et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? (Ⅱ)
- οὐχὶ ἀπώλεια τω̨̃ ἀδίκω̨ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοι̃ς ποιου̃σιν ἀνομίαν (Ⅲ)
- Numquid non perditio est iniquo,/ et alienatio operantibus injustitiam ?/ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃31  הלא איד לעול ונכר לפעלי און ‬ (Ⅴ)
31. 4  
Doth not he see my ways, and count all my steps?
- Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? (Ⅱ)
- οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται (Ⅲ)
- Nonne ipse considerat vias meas,/ et cunctos gressus meos dinumerat ?/ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃31  הלא הוא‪[c]‬ יראה דרכי וכל צעדי יספור ‬ (Ⅴ)
31. 5  
If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceit;
- Si j'ai marché dans le mensonge, Si mon pied a couru vers la fraude, (Ⅱ)
- εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστω̃ν εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν ὁ πούς μου εἰς δόλον (Ⅲ)
- Si ambulavi in vanitate,/ et festinavit in dolo pes meus,/ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃31  אם הלכתי עם שוא ותחש על מרמה רגלי ‬ (Ⅴ)
31. 6  
Let me be weighed in an even balance that God may know mine integrity.
- Que Dieu me pèse dans des balances justes, Et il reconnaîtra mon intégrité! (Ⅱ)
- ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγω̨̃ δικαίω̨ οἰ̃δεν δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου (Ⅲ)
- appendat me in statera justa,/ et sciat Deus simplicitatem meam./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃31  ישקלני במאזני צדק וידע אלוה תמתי ‬ (Ⅴ)
31. 7  
If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands;
- Si mon pas s'est détourné du droit chemin, Si mon coeur a suivi mes yeux, Si quelque souillure s'est attachée à mes mains, (Ⅱ)
- εἰ ἐξέκλινεν ὁ πούς μου ἐκ τη̃ς ὁδου̃ εἰ δὲ καὶ τω̨̃ ὀφθαλμω̨̃ ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ ται̃ς χερσίν μου ἡψάμην δώρων (Ⅲ)
- Si declinavit gressus meus de via,/ et si secutum est oculos meos cor meum,/ et si manibus meis adhæsit macula,/ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃31  אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום‪[1]‬ פ‬ (Ⅴ)
31. 8  
Then let me sow, and let another eat; yea, let my offspring be rooted out.
- Que je sème et qu'un autre moissonne, Et que mes rejetons soient déracinés! (Ⅱ)
- σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι φάγοισαν ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γη̃ς (Ⅲ)
- seram, et alius comedat,/ et progenies mea eradicetur./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃31  אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו ‬ (Ⅴ)
31. 9  
If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbour's door;
- Si mon coeur a été séduit par une femme, Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, (Ⅱ)
- εἰ ἐξηκολούθησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Si deceptum est cor meum super muliere,/ et si ad ostium amici mei insidiatus sum,/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃31  אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי ‬ (Ⅴ)
31. 10  
Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her.
- Que ma femme tourne la meule pour un autre, Et que d'autres la déshonorent! (Ⅱ)
- ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή μου ἑτέρω̨ τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη (Ⅲ)
- scortum alterius sit uxor mea,/ et super illam incurventur alii./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃31  תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין ‬ (Ⅴ)
31. 11  
For this is an heinous crime; yea, it is an iniquity to be punished by the judges.
- Car c'est un crime, Un forfait que punissent les juges; (Ⅱ)
- θυμὸς γὰρ ὀργη̃ς ἀκατάσχετος τὸ μια̃ναι ἀνδρὸς γυναι̃κα (Ⅲ)
- Hoc enim nefas est,/ et iniquitas maxima./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃31  כי *הוא **היא זמה *והיא **והוא עון פלילים ‬ (Ⅴ)
31. 12  
For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase.
- C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine, Et qui aurait détruit toute ma richesse. (Ⅱ)
- πυ̃ρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τω̃ν μερω̃ν οὑ̃ δ' ἂν ἐπέλθη̨ ἐκ ῥιζω̃ν ἀπώλεσεν (Ⅲ)
- Ignis est usque ad perditionem devorans,/ et omnia eradicans genimina./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃31  כי אש היא עד אבדון תאכל ובכל תבואתי תשרש ‬ (Ⅴ)
31. 13  
If I did despise the cause of my manservant or of my maidservant, when they contended with me;
- Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante Lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, (Ⅱ)
- εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου ἢ θεραπαίνης κρινομένων αὐτω̃ν πρός με (Ⅲ)
- Si contempsi subire judicium cum servo meo et ancilla mea,/ cum disceptarent adversum me :/ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃31  אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי ‬ (Ⅴ)
31. 14  
What then shall I do when God riseth up? and when he visiteth, what shall I answer him?
- Qu'ai-je à faire, quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre, quand il châtie? (Ⅱ)
- τί γὰρ ποιήσω ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται ὁ κύριος ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι (Ⅲ)
- quid enim faciam cum surrexerit ad judicandum Deus ?/ et cum quæsierit, quid respondebo illi ?/ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃31  ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו ‬ (Ⅴ)
31. 15  
Did not he that made me in the womb make him? and did not one fashion us in the womb?
- Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? (Ⅱ)
- πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί καὶ ἐκει̃νοι γεγόνασιν γεγόναμεν δὲ ἐν τη̨̃ αὐτη̨̃ κοιλία̨ (Ⅲ)
- Numquid non in utero fecit me, qui et illum operatus est,/ et formavit me in vulva unus ?/ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃31  הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד ‬ (Ⅴ)
31. 16  
If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail;
- Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, Si j'ai fait languir les yeux de la veuve, (Ⅱ)
- ἀδύνατοι δὲ χρείαν ἥν ποτ' εἰ̃χον οὐκ ἀπέτυχον χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα (Ⅲ)
- Si negavi quod volebant pauperibus,/ et oculos viduæ expectare feci ;/ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃31  אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה ‬ (Ⅴ)
31. 17  
Or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof;
- Si j'ai mangé seul mon pain, Sans que l'orphelin en ait eu sa part, (Ⅱ)
- εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανω̨̃ μετέδωκα (Ⅲ)
- si comedi buccellam meam solus,/ et non comedit pupillus ex ea/ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃31  ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה ‬ (Ⅴ)
31. 18  
(For from my youth he was brought up with me, as with a father, and I have guided her from my mother's womb;)
- Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, Moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve; (Ⅱ)
- ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα (Ⅲ)
- (quia ab infantia mea crevit mecum miseratio,/ et de utero matris meæ egressa est mecum) ;/ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃31  כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה ‬ (Ⅴ)
31. 19  
If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering;
- Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, L'indigent n'avoir point de couverture, (Ⅱ)
- εἰ δὲ καὶ ὑπερει̃δον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμφίασα (Ⅲ)
- si despexi pereuntem, eo quod non habuerit indumentum,/ et absque operimento pauperem ;/ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃31  אם אראה אובד‪[c]‬ מבלי לבוש ואין כסות לאביון ‬ (Ⅴ)
31. 20  
If his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep;
- Sans que ses reins m'aient béni, Sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux; (Ⅱ)
- ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με ἀπὸ δὲ κουρα̃ς ἀμνω̃ν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὠ̃μοι αὐτω̃ν (Ⅲ)
- si non benedixerunt mihi latera ejus,/ et de velleribus ovium mearum calefactus est ;/ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃31  אם לא ברכוני *חלצו **חלציו ומגז כבשי יתחמם ‬ (Ⅴ)
31. 21  
If I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate:
- Si j'ai levé la main contre l'orphelin, Parce que je me sentais un appui dans les juges; (Ⅱ)
- εἰ ἐπη̃ρα ὀρφανω̨̃ χει̃ρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν (Ⅲ)
- si levavi super pupillum manum meam,/ etiam cum viderem me in porta superiorem :/ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃31  אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי ‬ (Ⅴ)
31. 22  
Then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bone.
- Que mon épaule se détache de sa jointure, Que mon bras tombe et qu'il se brise! (Ⅱ)
- ἀποσταίη ἄρα ὁ ὠ̃μός μου ἀπὸ τη̃ς κλειδός ὁ δὲ βραχίων μου ἀπὸ του̃ ἀγκω̃νός μου συντριβείη (Ⅲ)
- humerus meus a junctura sua cadat,/ et brachium meum cum suis ossibus confringatur./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃31  כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר ‬ (Ⅴ)
31. 23  
For destruction from God was a terror to me, and by reason of his highness I could not endure.
- Car les châtiments de Dieu m'épouvantent, Et je ne puis rien devant sa majesté. (Ⅱ)
- φόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με καὶ ἀπὸ του̃ λήμματος αὐτου̃ οὐχ ὑποίσω (Ⅲ)
- Semper enim quasi tumentes super me fluctus timui Deum,/ et pondus ejus ferre non potui./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃31  כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל ‬ (Ⅴ)
31. 24  
If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence;
- Si j'ai mis dans l'or ma confiance, Si j'ai dit à l'or: Tu es mon espoir; (Ⅱ)
- εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου εἰ δὲ καὶ λίθω̨ πολυτελει̃ ἐπεποίθησα (Ⅲ)
- Si putavi aurum robur meum,/ et obrizo dixi : Fiducia mea ;/ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃31  אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי ‬ (Ⅴ)
31. 25  
If I rejoice because my wealth was great, and because mine hand had gotten much;
- Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, De la quantité des richesses que j'avais acquises; (Ⅱ)
- εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην πολλου̃ πλούτου μοι γενομένου εἰ δὲ καὶ ἐπ' ἀναριθμήτοις ἐθέμην χει̃ρά μου (Ⅲ)
- si lætatus sum super multis divitiis meis,/ et quia plurima reperit manus mea ;/ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃31  אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי ‬ (Ⅴ)
31. 26  
If I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness;
- Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, La lune quand elle s'avançait majestueuse, (Ⅱ)
- ἠ̃ οὐχ ὁρω̃ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα σελήνην δὲ φθίνουσαν οὐ γὰρ ἐπ' αὐτοι̃ς ἐστιν (Ⅲ)
- si vidi solem cum fulgeret,/ et lunam incedentem clare,/ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃31  אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך ‬ (Ⅴ)
31. 27  
And my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my hand:
- Et si mon coeur s'est laissé séduire en secret, Si ma main s'est portée sur ma bouche; (Ⅱ)
- καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρα̨ ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ χει̃ρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα (Ⅲ)
- et lætatum est in abscondito cor meum,/ et osculatus sum manum meam ore meo :/ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃31  ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי ‬ (Ⅴ)
31. 28  
This also were an iniquity to be punished by the judge: for I should have denied the God that is above.
- C'est encore un crime que doivent punir les juges, Et j'aurais renié le Dieu d'en haut! (Ⅱ)
- καὶ του̃τό μοι ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου του̃ ὑψίστου (Ⅲ)
- quæ est iniquitas maxima,/ et negatio contra Deum altissimum./ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃31  גם הוא‪[c]‬ עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל ‬ (Ⅴ)
31. 29  
If I rejoice at the destruction of him that hated me, or lifted up myself when evil found him:
- Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, Si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, (Ⅱ)
- εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρω̃ν μου καὶ εἰ̃πεν ἡ καρδία μου εὐ̃γε (Ⅲ)
- Si gavisus sum ad ruinam ejus qui me oderat,/ et exsultavi quod invenisset eum malum :/ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃31  אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע ‬ (Ⅴ)
31. 30  
Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul.
- Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, De demander sa mort avec imprécation; (Ⅱ)
- ἀκούσαι ἄρα τὸ οὐ̃ς μου τὴν κατάραν μου θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαου̃ μου κακούμενος (Ⅲ)
- non enim dedi ad peccandum guttur meum,/ ut expeterem maledicens animam ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃31  ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו ‬ (Ⅴ)
31. 31  
If the men of my tabernacle said not, Oh that we had of his flesh! we cannot be satisfied.
- Si les gens de ma tente ne disaient pas: Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande? (Ⅱ)
- εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἰ̃πον αἱ θεράπαιναί μου τίς ἂν δώ̨η ἡμι̃ν τω̃ν σαρκω̃ν αὐτου̃ πλησθη̃ναι λίαν μου χρηστου̃ ὄντος (Ⅲ)
- Si non dixerunt viri tabernaculi mei :/ Quis det de carnibus ejus, ut saturemur ?/ (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃31  אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע ‬ (Ⅴ)
31. 32  
The stranger did not lodge in the street: but I opened my doors to the traveller.
- Si l'étranger passait la nuit dehors, Si je n'ouvrais pas ma porte au voyageur; (Ⅱ)
- ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέω̨κτο (Ⅲ)
- foris non mansit peregrinus :/ ostium meum viatori patuit./ (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃31  בחוץ לא ילין גר דלתי לארח אפתח ‬ (Ⅴ)
31. 33  
If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom:
- Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions, Et renfermé mes iniquités dans mon sein, (Ⅱ)
- εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου (Ⅲ)
- Si abscondi quasi homo peccatum meum,/ et celavi in sinu meo iniquitatem meam ;/ (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃31  אם כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני ‬ (Ⅴ)
31. 34  
Did I fear a great multitude, or did the contempt of families terrify me, that I kept silence, and went not out of the door?
- Parce que j'avais peur de la multitude, Parce que je craignais le mépris des familles, Me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte... (Ⅱ)
- οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους του̃ μὴ ἐξαγορευ̃σαι ἐνώπιον αὐτω̃ν εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθει̃ν θύραν μου κόλπω̨ κενω̨̃ (Ⅲ)
- si expavi ad multitudinem nimiam,/ et despectio propinquorum terruit me :/ et non magis tacui, nec egressus sum ostium./ (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃31  כי אערוץ המון רבה ובוז משפחות יחתני ואדם לא אצא פתח ‬ (Ⅴ)
31. 35  
Oh that one would hear me! behold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book.
- Oh! qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée: Que le Tout Puissant me réponde! Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? (Ⅱ)
- τίς δώ̨η ἀκούοντά μου χει̃ρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν συγγραφὴν δέ ἣν εἰ̃χον κατά τινος (Ⅲ)
- Quis mihi tribuat auditorem,/ ut desiderium meum audiat Omnipotens,/ et librum scribat ipse qui judicat,/ (Ⅳ)
- ‫ 35 ׃31  מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי ‬ (Ⅴ)
31. 36  
Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a crown to me.
- Je porterai son écrit sur mon épaule, Je l'attacherai sur mon front comme une couronne; (Ⅱ)
- ἐπ' ὤμοις ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον (Ⅲ)
- ut in humero meo portem illum,/ et circumdem illum quasi coronam mihi ?/ (Ⅳ)
- ‫ 36 ׃31  אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי ‬ (Ⅴ)
31. 37  
I would declare unto him the number of my steps; as a prince would I go near unto him.
- Je lui rendrai compte de tous mes pas, Je m'approcherai de lui comme un prince. (Ⅱ)
- καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοφειλέτου (Ⅲ)
- Per singulos gradus meos pronuntiabo illum,/ et quasi principi offeram eum./ (Ⅳ)
- ‫ 37 ׃31  מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו ‬ (Ⅴ)
31. 38  
If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain;
- Si ma terre crie contre moi, Et que ses sillons versent des larmes; (Ⅱ)
- εἰ ἐπ' ἐμοί ποτε ἡ γη̃ ἐστέναξεν εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτη̃ς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν (Ⅲ)
- Si adversum me terra mea clamat,/ et cum ipsa sulci ejus deflent :/ (Ⅳ)
- ‫ 38 ׃31  אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון ‬ (Ⅴ)
31. 39  
If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life:
- Si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payée, Et que j'aie attristé l'âme de ses anciens maîtres; (Ⅱ)
- εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτη̃ς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμη̃ς εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τη̃ς γη̃ς ἐκβαλὼν ἐλύπησα (Ⅲ)
- si fructus ejus comedi absque pecunia,/ et animam agricolarum ejus afflixi :/ (Ⅳ)
- ‫ 39 ׃31  אם כחה‪[c]‬ אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי ‬ (Ⅴ)
31. 40  
Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended.
- Qu'il y croisse des épines au lieu de froment, Et de l'ivraie au lieu d'orge! Fin des paroles de Job. (Ⅱ)
- ἀντὶ πυρου̃ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη ἀντὶ δὲ κριθη̃ς βάτος καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν (Ⅲ)
- pro frumento oriatur mihi tribulus,/ et pro hordeo spina.] Finita sunt verba Job. (Ⅳ)
- ‫ 40 ׃31  תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 31
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31| | | | | | | | | | | |
>>