Job
> Job  >
16 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


35. 1  
Elihu spake moreover, and said,
- Élihu reprit et dit: (Ⅱ)
- ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει (Ⅲ)
- Igitur Eliu hæc rursum locutus est : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃35  ויען אליהו ויאמר ‬ (Ⅴ)
35. 2  
Thinkest thou this to be right, that thou saidst, My righteousness is more than God's?
- Imagines-tu avoir raison, Penses-tu te justifier devant Dieu, (Ⅱ)
- τί του̃το ἡγήσω ἐν κρίσει σὺ τίς εἰ̃ ὅτι εἰ̃πας δίκαιός εἰμι ἔναντι κυρίου (Ⅲ)
- Numquid æqua tibi videtur tua cogitatio,/ ut diceres : Justior sum Deo ?/ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃35  הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל ‬ (Ⅴ)
35. 3  
For thou saidst, What advantage will it be unto thee? and, What profit shall I have, if I be cleansed from my sin?
- Quand tu dis: Que me sert-il, Que me revient-il de ne pas pécher? (Ⅱ)
- ἢ ἐρει̃ς τί ποιήσω ἁμαρτών (Ⅲ)
- Dixisti enim : Non tibi placet quod rectum est :/ vel quid tibi proderit, si ego peccavero ?/ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃35  כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי ‬ (Ⅴ)
35. 4  
I will answer thee, and thy companions with thee.
- C'est à toi que je vais répondre, Et à tes amis en même temps. (Ⅱ)
- ἐγὼ σοὶ δώσω ἀπόκρισιν καὶ τοι̃ς τρισὶν φίλοις σου (Ⅲ)
- Itaque ego respondebo sermonibus tuis,/ et amicis tuis tecum./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃35  אני אשיבך מלין ואת רעיך עמך ‬ (Ⅴ)
35. 5  
Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou.
- Considère les cieux, et regarde! Vois les nuées, comme elles sont au-dessus de toi! (Ⅱ)
- ἀνάβλεψον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδέ κατάμαθε δὲ νέφη ὡς ὑψηλὰ ἀπὸ σου̃ (Ⅲ)
- Suspice cælum, et intuere :/ et contemplare æthera quod altior te sit./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃35  הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך ‬ (Ⅴ)
35. 6  
If thou sinnest, what doest thou against him? or if thy transgressions be multiplied, what doest thou unto him?
- Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? (Ⅱ)
- εἰ ἥμαρτες τί πράξεις εἰ δὲ καὶ πολλὰ ἠνόμησας τί δύνασαι ποιη̃σαι (Ⅲ)
- Si peccaveris, quid ei nocebis ?/ et si multiplicatæ fuerint iniquitates tuæ, quid facies contra eum ?/ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃35  אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו ‬ (Ⅴ)
35. 7  
If thou be righteous, what givest thou him? or what receiveth he of thine hand?
- Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? (Ⅱ)
- ἐπεὶ δὲ οὐ̃ν δίκαιος εἰ̃ τί δώσεις αὐτω̨̃ ἢ τί ἐκ χειρός σου λήμψεται (Ⅲ)
- Porro si juste egeris, quid donabis ei ?/ aut quid de manu tua accipiet ?/ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃35  אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח ‬ (Ⅴ)
35. 8  
Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy righteousness may profit the son of man.
- Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. (Ⅱ)
- ἀνδρὶ τω̨̃ ὁμοίω̨ σου ἡ ἀσέβειά σου καὶ υἱω̨̃ ἀνθρώπου ἡ δικαιοσύνη σου (Ⅲ)
- Homini qui similis tui est, nocebit impietas tua :/ et filium hominis adjuvabit justitia tua./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃35  לאיש כמוך רשעך ולבן אדם צדקתך ‬ (Ⅴ)
35. 9  
By reason of the multitude of oppressions they make the oppressed to cry: they cry out by reason of the arm of the mighty.
- On crie contre la multitude des oppresseurs, On se plaint de la violence d'un grand nombre; (Ⅱ)
- ἀπὸ πλήθους συκοφαντούμενοι κεκράξονται βοήσονται ἀπὸ βραχίονος πολλω̃ν (Ⅲ)
- Propter multitudinem calumniatorum clamabunt,/ et ejulabunt propter vim brachii tyrannorum./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃35  מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים ‬ (Ⅴ)
35. 10  
But none saith, Where is God my maker, who giveth songs in the night;
- Mais nul ne dit: Où est Dieu, mon créateur, Qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, (Ⅱ)
- καὶ οὐκ εἰ̃πεν που̃ ἐστιν ὁ θεὸς ὁ ποιήσας με ὁ κατατάσσων φυλακὰς νυκτερινάς (Ⅲ)
- Et non dixit : Ubi est Deus qui fecit me,/ qui dedit carmina in nocte ;/ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃35  ולא אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה ‬ (Ⅴ)
35. 11  
Who teacheth us more than the beasts of the earth, and maketh us wiser than the fowls of heaven?
- Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, Et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel? (Ⅱ)
- ὁ διορίζων με ἀπὸ τετραπόδων γη̃ς ἀπὸ δὲ πετεινω̃ν οὐρανου̃ (Ⅲ)
- qui docet nos super jumenta terræ,/ et super volucres cæli erudit nos ?/ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃35  מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו ‬ (Ⅴ)
35. 12  
There they cry, but none giveth answer, because of the pride of evil men.
- On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, A cause de l'orgueil des méchants. (Ⅱ)
- ἐκει̃ κεκράξονται καὶ οὐ μὴ εἰσακούση̨ καὶ ἀπὸ ὕβρεως πονηρω̃ν (Ⅲ)
- Ibi clamabunt, et non exaudiet,/ propter superbiam malorum./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃35  שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים ‬ (Ⅴ)
35. 13  
Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it.
- C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, Le Tout Puissant n'y a point égard. (Ⅱ)
- ἄτοπα γὰρ οὐ βούλεται ὁ κύριος ἰδει̃ν αὐτὸς γὰρ ὁ παντοκράτωρ ὁρατής ἐστιν (Ⅲ)
- Non ergo frustra audiet Deus,/ et Omnipotens causas singulorum intuebitur./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃35  אך שוא לא ישמע אל ושדי לא ישורנה ‬ (Ⅴ)
35. 14  
Although thou sayest thou shalt not see him, yet judgment is before him; therefore trust thou in him.
- Bien que tu dises que tu ne le vois pas, Ta cause est devant lui: attends-le! (Ⅱ)
- τω̃ν συντελούντων τὰ ἄνομα καὶ σώσει με κρίθητι δὲ ἐναντίον αὐτου̃ εἰ δύνασαι αἰνέσαι αὐτόν ὡς ἔστιν (Ⅲ)
- Etiam cum dixeris : Non considerat :/ judicare coram illo, et expecta eum./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃35  אף כי תאמר‪[c]‬ לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו ‬ (Ⅴ)
35. 15  
But now, because it is not so, he hath visited in his anger; yet he knoweth it not in great extremity:
- Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, Ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime. (Ⅱ)
- καὶ νυ̃ν ὅτι οὐκ ἔστιν ἐπισκεπτόμενος ὀργὴν αὐτου̃ καὶ οὐκ ἔγνω παραπτώματι σφόδρα (Ⅲ)
- Nunc enim non infert furorem suum,/ nec ulciscitur scelus valde./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃35  ועתה כי אין פקד אפו ולא ידע בפש מאד ‬ (Ⅴ)
35. 16  
Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge.
- Ainsi Job ouvre vainement la bouche, Il multiplie les paroles sans intelligence. (Ⅱ)
- καὶ Ιωβ ματαίως ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτου̃ ἐν ἀγνωσία̨ ῥήματα βαρύνει (Ⅲ)
- Ergo Job frustra aperit os suum,/ et absque scientia verba multiplicat.] (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃35  ואיוב הבל יפצה פיהו בבלי דעת מלין יכבר פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 35
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35| | | | | | | |
>>