Job
> Job  >
34 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


41. 1  
Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down?
- Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? (Ⅱ)
- ἄξεις δὲ δράκοντα ἐν ἀγκίστρω̨ περιθήσεις δὲ φορβεὰν περὶ ῥι̃να αὐτου̃ (Ⅲ)
- An extrahere poteris Leviathan hamo,/ et fune ligabis linguam ejus ?/ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃40  תמשך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשנו ‬ (Ⅴ)
41. 2  
Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through with a thorn?
- Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? (Ⅱ)
- εἰ δήσεις κρίκον ἐν τω̨̃ μυκτη̃ρι αὐτου̃ ψελίω̨ δὲ τρυπήσεις τὸ χει̃λος αὐτου̃ (Ⅲ)
- Numquid pones circulum in naribus ejus,/ aut armilla perforabis maxillam ejus ?/ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃40  התשים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו ‬ (Ⅴ)
41. 3  
Will he make many supplications unto thee? will he speak soft words unto thee?
- Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? (Ⅱ)
- λαλήσει δέ σοι δεήσει ἱκετηρία̨ μαλακω̃ς (Ⅲ)
- Numquid multiplicabit ad te preces,/ aut loquetur tibi mollia ?/ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃40  הירבה אליך תחנונים אם ידבר אליך רכות ‬ (Ⅴ)
41. 4  
Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a servant for ever?
- Fera-t-il une alliance avec toi, Pour devenir à toujours ton esclave? (Ⅱ)
- θήσεται δὲ διαθήκην μετὰ σου̃ λήμψη̨ δὲ αὐτὸν δου̃λον αἰώνιον (Ⅲ)
- Numquid feriet tecum pactum,/ et accipies eum servum sempiternum ?/ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃40  היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם ‬ (Ⅴ)
41. 5  
Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens?
- Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? (Ⅱ)
- παίξη̨ δὲ ἐν αὐτω̨̃ ὥσπερ ὀρνέω̨ ἢ δήσεις αὐτὸν ὥσπερ στρουθίον παιδίω̨ (Ⅲ)
- Numquid illudes ei quasi avi,/ aut ligabis eum ancillis tuis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃40  התשחק בו‪[c]‬ כצפור ותקשרנו לנערותיך ‬ (Ⅴ)
41. 6  
Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants?
- Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? (Ⅱ)
- ἐνσιτου̃νται δὲ ἐν αὐτω̨̃ ἔθνη μεριτεύονται δὲ αὐτὸν φοινίκων γένη (Ⅲ)
- Concident eum amici ?/ divident illum negotiatores ?/ (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃40  יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים ‬ (Ⅴ)
41. 7  
Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears?
- Couvriras-tu sa peau de dards, Et sa tête de harpons? (Ⅱ)
- πα̃ν δὲ πλωτὸν συνελθὸν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν βύρσαν μίαν οὐρα̃ς αὐτου̃ καὶ ἐν πλοίοις ἁλιέων κεφαλὴν αὐτου̃ (Ⅲ)
- Numquid implebis sagenas pelle ejus,/ et gurgustium piscium capite illius ?/ (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃40  התמלא בשכות עורו ובצלצל דגים ראשו ‬ (Ⅴ)
41. 8  
Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more.
- Dresse ta main contre lui, Et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. (Ⅱ)
- ἐπιθήσεις δὲ αὐτω̨̃ χει̃ρα μνησθεὶς πόλεμον τὸν γινόμενον ἐν σώματι αὐτου̃ καὶ μηκέτι γινέσθω (Ⅲ)
- Pone super eum manum tuam :/ memento belli, nec ultra addas loqui./ (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃40  שים עליו כפך זכר מלחמה אל תוסף ‬ (Ⅴ)
41. 9  
Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?
- Voici, on est trompé dans son attente; A son seul aspect n'est-on pas terrassé? (Ⅱ)
- οὐχ ἑόρακας αὐτὸν οὐδὲ ἐπὶ τοι̃ς λεγομένοις τεθαύμακας (Ⅲ)
- Ecce spes ejus frustrabitur eum,/ et videntibus cunctis præcipitabitur.] (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃41  הן תחלתו נכזבה הגם אל מראיו יטל ‬ (Ⅴ)
41. 10  
None is so fierce that dare stir him up: who then is able to stand before me?
- Nul n'est assez hardi pour l'exciter; Qui donc me résisterait en face? (Ⅱ)
- οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί μοι τίς γάρ ἐστιν ὁ ἐμοὶ ἀντιστάς (Ⅲ)
- Non quasi crudelis suscitabo eum :/ quis enim resistere potest vultui meo ?/ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃41  לא אכזר כי יעורנו ומי הוא לפני יתיצב ‬ (Ⅴ)
41. 11  
Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine.
- De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel tout m'appartient. (Ⅱ)
- ἢ τίς ἀντιστήσεταί μοι καὶ ὑπομενει̃ εἰ πα̃σα ἡ ὑπ' οὐρανὸν ἐμή ἐστιν (Ⅲ)
- Quis ante dedit mihi, ut reddam ei ?/ omnia quæ sub cælo sunt, mea sunt./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃41  מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא ‬ (Ⅴ)
41. 12  
I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion.
- Je veux encore parler de ses membres, Et de sa force, et de la beauté de sa structure. (Ⅱ)
- οὐ σιωπήσομαι δι' αὐτόν καὶ λόγον δυνάμεως ἐλεήσει τὸν ἴσον αὐτου̃ (Ⅲ)
- Non parcam ei, et verbis potentibus,/ et ad deprecandum compositis./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃41  *לא **לו אחריש בדיו ודבר גבורות וחין ערכו ‬ (Ⅴ)
41. 13  
Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle?
- Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? (Ⅱ)
- τίς ἀποκαλύψει πρόσωπον ἐνδύσεως αὐτου̃ εἰς δὲ πτύξιν θώρακος αὐτου̃ τίς ἂν εἰσέλθοι (Ⅲ)
- Quis revelabit faciem indumenti ejus ?/ et in medium oris ejus quis intrabit ?/ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃41  מי גלה פני לבושו בכפל רסנו מי יבוא ‬ (Ⅴ)
41. 14  
Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about.
- Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. (Ⅱ)
- πύλας προσώπου αὐτου̃ τίς ἀνοίξει κύκλω̨ ὀδόντων αὐτου̃ φόβος (Ⅲ)
- Portas vultus ejus quis aperiet ?/ per gyrum dentium ejus formido./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃41  דלתי פניו מי פתח סביבות שניו אימה ‬ (Ⅴ)
41. 15  
His scales are his pride, shut up together as with a close seal.
- Ses magnifiques et puissants boucliers Sont unis ensemble comme par un sceau; (Ⅱ)
- τὰ ἔγκατα αὐτου̃ ἀσπίδες χάλκειαι σύνδεσμος δὲ αὐτου̃ ὥσπερ σμιρίτης λίθος (Ⅲ)
- Corpus illius quasi scuta fusilia,/ compactum squamis se prementibus./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃41  גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר ‬ (Ⅴ)
41. 16  
One is so near to another, that no air can come between them.
- Ils se serrent l'un contre l'autre, Et l'air ne passerait pas entre eux; (Ⅱ)
- εἱ̃ς του̃ ἑνὸς κολλω̃νται πνευ̃μα δὲ οὐ μὴ διέλθη̨ αὐτόν (Ⅲ)
- Una uni conjungitur,/ et ne spiraculum quidem incedit per eas./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃41  אחד באחד יגשו ורוח לא יבוא ביניהם ‬ (Ⅴ)
41. 17  
They are joined one to another, they stick together, that they cannot be sundered.
- Ce sont des frères qui s'embrassent, Se saisissent, demeurent inséparables. (Ⅱ)
- ἀνὴρ τω̨̃ ἀδελφω̨̃ αὐτου̃ προσκολληθήσεται συνέχονται καὶ οὐ μὴ ἀποσπασθω̃σιν (Ⅲ)
- Una alteri adhærebit,/ et tenentes se nequaquam separabuntur./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃41  איש באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו ‬ (Ⅴ)
41. 18  
By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning.
- Ses éternuements font briller la lumière; Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. (Ⅱ)
- ἐν πταρμω̨̃ αὐτου̃ ἐπιφαύσκεται φέγγος οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃ εἰ̃δος ἑωσφόρου (Ⅲ)
- Sternutatio ejus splendor ignis,/ et oculi ejus ut palpebræ diluculi./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃41  עטישתיו תהל אור ועיניו כעפעפי שחר ‬ (Ⅴ)
41. 19  
Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out.
- Des flammes jaillissent de sa bouche, Des étincelles de feu s'en échappent. (Ⅱ)
- ἐκ στόματος αὐτου̃ ἐκπορεύονται λαμπάδες καιόμεναι καὶ διαρριπτου̃νται ἐσχάραι πυρός (Ⅲ)
- De ore ejus lampades procedunt,/ sicut tædæ ignis accensæ./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃41  מפיו לפידים יהלכו כידודי אש יתמלטו ‬ (Ⅴ)
41. 20  
Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or caldron.
- Une fumée sort de ses narines, Comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. (Ⅱ)
- ἐκ μυκτήρων αὐτου̃ ἐκπορεύεται καπνὸς καμίνου καιομένης πυρὶ ἀνθράκων (Ⅲ)
- De naribus ejus procedit fumus,/ sicut ollæ succensæ atque ferventis./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃41  מנחיריו יצא עשן כדוד נפוח ואגמן ‬ (Ⅴ)
41. 21  
His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.
- Son souffle allume les charbons, Sa gueule lance la flamme. (Ⅱ)
- ἡ ψυχὴ αὐτου̃ ἄνθρακες φλὸξ δὲ ἐκ στόματος αὐτου̃ ἐκπορεύεται (Ⅲ)
- Halitus ejus prunas ardere facit,/ et flamma de ore ejus egreditur./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃41  נפשו גחלים תלהט ולהב מפיו יצא ‬ (Ⅴ)
41. 22  
In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him.
- La force a son cou pour demeure, Et l'effroi bondit au-devant de lui. (Ⅱ)
- ἐν δὲ τραχήλω̨ αὐτου̃ αὐλίζεται δύναμις ἔμπροσθεν αὐτου̃ τρέχει ἀπώλεια (Ⅲ)
- In collo ejus morabitur fortitudo,/ et faciem ejus præcedit egestas./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃41  בצוארו ילין עז ולפניו תדוץ דאבה ‬ (Ⅴ)
41. 23  
The flakes of his flesh are joined together: they are firm in themselves; they cannot be moved.
- Ses parties charnues tiennent ensemble, Fondues sur lui, inébranlables. (Ⅱ)
- σάρκες δὲ σώματος αὐτου̃ κεκόλληνται καταχέει ἐπ' αὐτόν οὐ σαλευθήσεται (Ⅲ)
- Membra carnium ejus cohærentia sibi :/ mittet contra eum fulmina, et ad locum alium non ferentur./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃41  מפלי בשרו דבקו יצוק עליו בל ימוט ‬ (Ⅴ)
41. 24  
His heart is as firm as a stone; yea, as hard as a piece of the nether millstone.
- Son coeur est dur comme la pierre, Dur comme la meule inférieure. (Ⅱ)
- ἡ καρδία αὐτου̃ πέπηγεν ὡς λίθος ἕστηκεν δὲ ὥσπερ ἄκμων ἀνήλατος (Ⅲ)
- Cor ejus indurabitur tamquam lapis,/ et stringetur quasi malleatoris incus./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃41  לבו יצוק כמו אבן ויצוק כפלח תחתית ‬ (Ⅴ)
41. 25  
When he raiseth up himself, the mighty are afraid: by reason of breakings they purify themselves.
- Quand il se lève, les plus vaillants ont peur, Et l'épouvante les fait fuir. (Ⅱ)
- στραφέντος δὲ αὐτου̃ φόβος θηρίοις τετράποσιν ἐπὶ γη̃ς ἁλλομένοις (Ⅲ)
- Cum sublatus fuerit, timebunt angeli,/ et territi purgabuntur./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃41  משתו יגורו אלים משברים יתחטאו ‬ (Ⅴ)
41. 26  
The sword of him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon.
- C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée; La lance, le javelot, la cuirasse, ne servent à rien. (Ⅱ)
- ἐὰν συναντήσωσιν αὐτω̨̃ λόγχαι οὐδὲν μὴ ποιήσωσιν δόρυ ἐπηρμένον καὶ θώρακα (Ⅲ)
- Cum apprehenderit eum gladius, subsistere non poterit,/ neque hasta, neque thorax :/ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃41  משיגהו חרב בלי תקום חנית מסע ושריה ‬ (Ⅴ)
41. 27  
He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood.
- Il regarde le fer comme de la paille, L'airain comme du bois pourri. (Ⅱ)
- ἥγηται μὲν γὰρ σίδηρον ἄχυρα χαλκὸν δὲ ὥσπερ ξύλον σαθρόν (Ⅲ)
- reputabit enim quasi paleas ferrum,/ et quasi lignum putridum æs./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃41  יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה ‬ (Ⅴ)
41. 28  
The arrow cannot make him flee: slingstones are turned with him into stubble.
- La flèche ne le met pas en fuite, Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. (Ⅱ)
- οὐ μὴ τρώση̨ αὐτὸν τόξον χάλκειον ἥγηται μὲν πετροβόλον χόρτον (Ⅲ)
- Non fugabit eum vir sagittarius :/ in stipulam versi sunt ei lapides fundæ./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃41  לא יבריחנו בן קשת לקש נהפכו לו אבני קלע ‬ (Ⅴ)
41. 29  
Darts are counted as stubble: he laugheth at the shaking of a spear.
- Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille, Il rit au sifflement des dards. (Ⅱ)
- ὡς καλάμη ἐλογίσθησαν σφυ̃ραι καταγελα̨̃ δὲ σεισμου̃ πυρφόρου (Ⅲ)
- Quasi stipulam æstimabit malleum,/ et deridebit vibrantem hastam./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃41  כקש נחשבו תותח וישחק לרעש כידון ‬ (Ⅴ)
41. 30  
Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire.
- Sous son ventre sont des pointes aiguës: On dirait une herse qu'il étend sur le limon. (Ⅱ)
- ἡ στρωμνὴ αὐτου̃ ὀβελίσκοι ὀξει̃ς πα̃ς δὲ χρυσὸς θαλάσσης ὑπ' αὐτὸν ὥσπερ πηλὸς ἀμύθητος (Ⅲ)
- Sub ipso erunt radii solis,/ et sternet sibi aurum quasi lutum./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃41  תחתיו חדודי חרש ירפד חרוץ עלי טיט ‬ (Ⅴ)
41. 31  
He maketh the deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment.
- Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, Il l'agite comme un vase rempli de parfums. (Ⅱ)
- ἀναζει̃ τὴν ἄβυσσον ὥσπερ χαλκει̃ον ἥγηται δὲ τὴν θάλασσαν ὥσπερ ἐξάλειπτρον (Ⅲ)
- Fervescere faciet quasi ollam profundum mare,/ et ponet quasi cum unguenta bulliunt./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃41  ירתיח כסיר מצולה ים ישים כמרקחה ‬ (Ⅴ)
41. 32  
He maketh a path to shine after him; one would think the deep to be hoary.
- Il laisse après lui un sentier lumineux; L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. (Ⅱ)
- τὸν δὲ τάρταρον τη̃ς ἀβύσσου ὥσπερ αἰχμάλωτον ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον (Ⅲ)
- Post eum lucebit semita :/ æstimabit abyssum quasi senescentem./ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃41  אחריו יאיר נתיב יחשב תהום לשיבה ‬ (Ⅴ)
41. 33  
Upon earth there is not his like, who is made without fear.
- Sur la terre nul n'est son maître; Il a été créé pour ne rien craindre. (Ⅱ)
- οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ὅμοιον αὐτω̨̃ πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τω̃ν ἀγγέλων μου (Ⅲ)
- Non est super terram potestas quæ comparetur ei,/ qui factus est ut nullum timeret./ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃41  אין על עפר משלו העשו לבלי חת ‬ (Ⅴ)
41. 34  
He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride.
- Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, Il est le roi des plus fiers animaux. (Ⅱ)
- πα̃ν ὑψηλὸν ὁρα̨̃ αὐτὸς δὲ βασιλεὺς πάντων τω̃ν ἐν τοι̃ς ὕδασιν (Ⅲ)
- Omne sublime videt :/ ipse est rex super universos filios superbiæ.] (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃41  את כל גבה יראה הוא מלך על כל בני שחץ ס‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 41
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41| |
>>