Job
> Job  >
33 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


36. 1  
Elihu also proceeded, and said,
- Élihu continua et dit: (Ⅱ)
- προσθεὶς δὲ Ελιους ἔτι λέγει (Ⅲ)
- Addens quoque Eliu, hæc locutus est : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃36  ויסף אליהוא ויאמר ‬ (Ⅴ)
36. 2  
Suffer me a little, and I will shew thee that I have yet to speak on God's behalf.
- Attends un peu, et je vais poursuivre, Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. (Ⅱ)
- μει̃νόν με μικρὸν ἔτι ἵνα διδάξω σε ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐστιν λέξις (Ⅲ)
- Sustine me paululum, et indicabo tibi :/ adhuc enim habeo quod pro Deo loquar./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃36  כתר לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים ‬ (Ⅴ)
36. 3  
I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker.
- Je prendrai mes raisons de haut, Et je prouverai la justice de mon créateur. (Ⅱ)
- ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρω̃ (Ⅲ)
- Repetam scientiam meam a principio,/ et operatorem meum probabo justum./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃36  אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדק ‬ (Ⅴ)
36. 4  
For truly my words shall not be false: he that is perfect in knowledge is with thee.
- Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, Mes sentiments devant toi sont sincères. (Ⅱ)
- ἐπ' ἀληθείας καὶ οὐκ ἄδικα ῥήματα ἀδίκως συνίεις (Ⅲ)
- Vere enim absque mendacio sermones mei,/ et perfecta scientia probabitur tibi./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃36  כי אמנם לא שקר מלי תמים דעות עמך ‬ (Ⅴ)
36. 5  
Behold, God is mighty, and despiseth not any: he is mighty in strength and wisdom.
- Dieu est puissant, mais il ne rejette personne; Il est puissant par la force de son intelligence. (Ⅱ)
- γίγνωσκε δὲ ὅτι ὁ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον δυνατὸς ἰσχύι καρδίας (Ⅲ)
- Deus potentes non abjicit,/ cum et ipse sit potens :/ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃36  הן אל כביר ולא ימאס כביר כח לב ‬ (Ⅴ)
36. 6  
He preserveth not the life of the wicked: but giveth right to the poor.
- Il ne laisse pas vivre le méchant, Et il fait droit aux malheureux. (Ⅱ)
- ἀσεβη̃ οὐ μὴ ζωοποιήσει καὶ κρίμα πτωχω̃ν δώσει (Ⅲ)
- sed non salvat impios,/ et judicium pauperibus tribuit./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃36  לא יחיה רשע ומשפט עניים יתן ‬ (Ⅴ)
36. 7  
He withdraweth not his eyes from the righteous: but with kings are they on the throne; yea, he doth establish them for ever, and they are exalted.
- Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, Il les place sur le trône avec les rois, Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. (Ⅱ)
- οὐκ ἀφελει̃ ἀπὸ δικαίου ὀφθαλμοὺς αὐτου̃ καὶ μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον καὶ καθιει̃ αὐτοὺς εἰς νει̃κος καὶ ὑψωθήσονται (Ⅲ)
- Non auferet a justo oculos suos :/ et reges in solio collocat in perpetuum,/ et illi eriguntur./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃36  לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו ‬ (Ⅴ)
36. 8  
And if they be bound in fetters, and be holden in cords of affliction;
- Viennent-ils à tomber dans les chaînes, Sont-ils pris dans les liens de l'adversité, (Ⅱ)
- καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας (Ⅲ)
- Et si fuerint in catenis,/ et vinciantur funibus paupertatis,/ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃36  ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני ‬ (Ⅴ)
36. 9  
Then he sheweth them their work, and their transgressions that they have exceeded.
- Il leur dénonce leurs oeuvres, Leurs transgressions, leur orgueil; (Ⅱ)
- καὶ ἀναγγελει̃ αὐτοι̃ς τὰ ἔργα αὐτω̃ν καὶ τὰ παραπτώματα αὐτω̃ν ὅτι ἰσχύσουσιν (Ⅲ)
- indicabit eis opera eorum,/ et scelera eorum, quia violenti fuerunt./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃36  ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו ‬ (Ⅴ)
36. 10  
He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return from iniquity.
- Il les avertit pour leur instruction, Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. (Ⅱ)
- ἀλλὰ του̃ δικαίου εἰσακούσεται καὶ εἰ̃πεν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐξ ἀδικίας (Ⅲ)
- Revelabit quoque aurem eorum, ut corripiat :/ et loquetur, ut revertantur ab iniquitate./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃36  ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישבון מאון ‬ (Ⅴ)
36. 11  
If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their years in pleasures.
- S'ils écoutent et se soumettent, Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, Leurs années dans la joie. (Ⅱ)
- ἐὰν ἀκούσωσιν καὶ δουλεύσωσιν συντελέσουσιν τὰς ἡμέρας αὐτω̃ν ἐν ἀγαθοι̃ς καὶ τὰ ἔτη αὐτω̃ν ἐν εὐπρεπείαις (Ⅲ)
- Si audierint et observaverint, complebunt dies suos in bono,/ et annos suos in gloria :/ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃36  אם ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים ‬ (Ⅴ)
36. 12  
But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge.
- S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, Ils expirent dans leur aveuglement. (Ⅱ)
- ἀσεβει̃ς δὲ οὐ διασώ̨ζει παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνήκοοι ἠ̃σαν (Ⅲ)
- si autem non audierint,/ transibunt per gladium,/ et consumentur in stultitia./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃36  ואם לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו כבלי דעת‪[1]‬ ‬ (Ⅴ)
36. 13  
But the hypocrites in heart heap up wrath: they cry not when he bindeth them.
- Les impies se livrent à la colère, Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne; (Ⅱ)
- καὶ ὑποκριταὶ καρδία̨ τάξουσιν θυμόν οὐ βοήσονται ὅτι ἔδησεν αὐτούς (Ⅲ)
- Simulatores et callidi provocant iram Dei,/ neque clamabunt cum vincti fuerint./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃36  וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם ‬ (Ⅴ)
36. 14  
They die in youth, and their life is among the unclean.
- Ils perdent la vie dans leur jeunesse, Ils meurent comme les débauchés. (Ⅱ)
- ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτω̃ν ἡ δὲ ζωὴ αὐτω̃ν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων (Ⅲ)
- Morietur in tempestate anima eorum,/ et vita eorum inter effeminatos./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃36  תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים ‬ (Ⅴ)
36. 15  
He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression.
- Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. (Ⅱ)
- ἀνθ' ὡ̃ν ἔθλιψαν ἀσθενη̃ καὶ ἀδύνατον κρίμα δὲ πραέων ἐκθήσει (Ⅲ)
- Eripiet de angustia sua pauperem,/ et revelabit in tribulatione aurem ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃36  יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם ‬ (Ⅴ)
36. 16  
Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straitness; and that which should be set on thy table should be full of fatness.
- Il te retirera aussi de la détresse, Pour te mettre au large, en pleine liberté, Et ta table sera chargée de mets succulents. (Ⅱ)
- καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθρου̃ ἄβυσσος κατάχυσις ὑποκάτω αὐτη̃ς καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος (Ⅲ)
- Igitur salvabit te de ore angusto latissime,/ et non habente fundamentum subter se :/ requies autem mensæ tuæ erit plena pinguedine./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃36  ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן ‬ (Ⅴ)
36. 17  
But thou hast fulfilled the judgment of the wicked: judgment and justice take hold on thee.
- Mais si tu défends ta cause comme un impie, Le châtiment est inséparable de ta cause. (Ⅱ)
- οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα (Ⅲ)
- Causa tua quasi impii judicata est :/ causam judiciumque recipies./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃36  ודין רשע מלאת דין ומשפט יתמכו ‬ (Ⅴ)
36. 18  
Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke: then a great ransom cannot deliver thee.
- Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, Et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier! (Ⅱ)
- θυμὸς δὲ ἐπ' ἀσεβει̃ς ἔσται δι' ἀσέβειαν δώρων ὡ̃ν ἐδέχοντο ἐπ' ἀδικίαις (Ⅲ)
- Non te ergo superet ira ut aliquem opprimas :/ nec multitudo donorum inclinet te./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃36  כי חמה פן יסיתך בספק ורב כפר אל יטך ‬ (Ⅴ)
36. 19  
Will he esteem thy riches? no, not gold, nor all the forces of strength.
- Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse, Et même toutes les forces que tu pourrais déployer? (Ⅱ)
- μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν ὁ νου̃ς δεήσεως ἐν ἀνάγκη̨ ὄντων ἀδυνάτων καὶ πάντας τοὺς κραταιου̃ντας ἰσχύν (Ⅲ)
- Depone magnitudinem tuam absque tribulatione,/ et omnes robustos fortitudine./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃36  היערך שועך‪[c]‬ לא בצר וכל מאמצי כח ‬ (Ⅴ)
36. 20  
Desire not the night, when people are cut off in their place.
- Ne soupire pas après la nuit, Qui enlève les peuples de leur place. (Ⅱ)
- μὴ ἐξελκύση̨ς τὴν νύκτα του̃ ἀναβη̃ναι λαοὺς ἀντ' αὐτω̃ν (Ⅲ)
- Ne protrahas noctem,/ ut ascendant populi pro eis./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃36  אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם ‬ (Ⅴ)
36. 21  
Take heed, regard not iniquity: for this hast thou chosen rather than affliction.
- Garde-toi de te livrer au mal, Car la souffrance t'y dispose. (Ⅱ)
- ἀλλὰ φύλαξαι μὴ πράξη̨ς ἄτοπα ἐπὶ του̃τον γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας (Ⅲ)
- Cave ne declines ad iniquitatem :/ hanc enim cœpisti sequi post miseriam./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃36  השמר אל תפן אל און כי על זה בחרת מעני ‬ (Ⅴ)
36. 22  
Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him?
- Dieu est grand par sa puissance; Qui saurait enseigner comme lui? (Ⅱ)
- ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς κραταιώσει ἐν ἰσχύι αὐτου̃ τίς γάρ ἐστιν κατ' αὐτὸν δυνάστης (Ⅲ)
- Ecce Deus excelsus in fortitudine sua,/ et nullus ei similis in legislatoribus./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃36  הן אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה ‬ (Ⅴ)
36. 23  
Who hath enjoined him his way? or who can say, Thou hast wrought iniquity?
- Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire: Tu fais mal? (Ⅱ)
- τίς δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτου̃ τὰ ἔργα ἢ τίς ὁ εἴπας ἔπραξεν ἄδικα (Ⅲ)
- Quis poterit scrutari vias ejus ?/ aut quis potest ei dicere : Operatus es iniquitatem ?/ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃36  מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה ‬ (Ⅴ)
36. 24  
Remember that thou magnify his work, which men behold.
- Souviens-toi d'exalter ses oeuvres, Que célèbrent tous les hommes. (Ⅱ)
- μνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτου̃ τὰ ἔργα ὡ̃ν ἠ̃ρξαν ἄνδρες (Ⅲ)
- Memento quod ignores opus ejus,/ de quo cecinerunt viri./ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃36  זכר כי תשגיא פעלו אשר שררו אנשים ‬ (Ⅴ)
36. 25  
Every man may see it; man may behold it afar off.
- Tout homme les contemple, Chacun les voit de loin. (Ⅱ)
- πα̃ς ἄνθρωπος εἰ̃δεν ἐν ἑαυτω̨̃ ὅσοι τιτρωσκόμενοί εἰσιν βροτοί (Ⅲ)
- Omnes homines vident eum :/ unusquisque intuetur procul./ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃36  כל אדם חזו בו אנוש יביט מרחוק ‬ (Ⅴ)
36. 26  
Behold, God is great, and we know him not, neither can the number of his years be searched out.
- Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, Le nombre de ses années est impénétrable. (Ⅱ)
- ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς πολύς καὶ οὐ γνωσόμεθα ἀριθμὸς ἐτω̃ν αὐτου̃ καὶ ἀπέραντος (Ⅲ)
- Ecce Deus magnus vincens scientiam nostram :/ numerus annorum ejus inæstimabilis./ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃36  הן אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא חקר ‬ (Ⅴ)
36. 27  
For he maketh small the drops of water: they pour down rain according to the vapour thereof:
- Il attire à lui les gouttes d'eau, Il les réduit en vapeur et forme la pluie; (Ⅱ)
- ἀριθμηταὶ δὲ αὐτω̨̃ σταγόνες ὑετου̃ καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετω̨̃ εἰς νεφέλην (Ⅲ)
- Qui aufert stillas pluviæ,/ et effundit imbres ad instar gurgitum,/ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃36  כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו ‬ (Ⅴ)
36. 28  
Which the clouds do drop and distil upon man abundantly.
- Les nuages la laissent couler, Ils la répandent sur la foule des hommes. (Ⅱ)
- ῥυήσονται παλαιώματα ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτω̃ν (Ⅲ)
- qui de nubibus fluunt/ quæ prætexunt cuncta desuper./ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃36  אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב ‬ (Ⅴ)
36. 29  
Also can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of his tabernacle?
- Et qui comprendra le déchirement de la nuée, Le fracas de sa tente? (Ⅱ)
- καὶ ἐὰν συνη̨̃ ἀπεκτάσεις νεφέλης ἰσότητα σκηνη̃ς αὐτου̃ (Ⅲ)
- Si voluerit extendere nubes quasi tentorium suum,/ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃36  אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו ‬ (Ⅴ)
36. 30  
Behold, he spreadeth his light upon it, and covereth the bottom of the sea.
- Voici, il étend autour de lui sa lumière, Et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. (Ⅱ)
- ἰδοὺ ἐκτείνει ἐπ' αὐτὸν ηδω καὶ ῥιζώματα τη̃ς θαλάσσης ἐκάλυψεν (Ⅲ)
- et fulgurare lumine suo desuper,/ cardines quoque maris operiet./ (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃36  הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה ‬ (Ⅴ)
36. 31  
For by them judgeth he the people; he giveth meat in abundance.
- Par ces moyens il juge les peuples, Et il donne la nourriture avec abondance. (Ⅱ)
- ἐν γὰρ αὐτοι̃ς κρινει̃ λαούς δώσει τροφὴν τω̨̃ ἰσχύοντι (Ⅲ)
- Per hæc enim judicat populos,/ et dat escas multis mortalibus./ (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃36  כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר ‬ (Ⅴ)
36. 32  
With clouds he covereth the light; and commandeth it not to shine by the cloud that cometh betwixt.
- Il prend la lumière dans sa main, Il la dirige sur ses adversaires. (Ⅱ)
- ἐπὶ χειρω̃ν ἐκάλυψεν φω̃ς καὶ ἐνετείλατο περὶ αὐτη̃ς ἐν ἀπαντω̃ντι (Ⅲ)
- In manibus abscondit lucem,/ et præcepit ei ut rursus adveniat./ (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃36  על כפים כסה אור ויצו עליה במפגיע ‬ (Ⅴ)
36. 33  
The noise thereof sheweth concerning it, the cattle also concerning the vapour.
- Il s'annonce par un grondement; Les troupeaux pressentent son approche. (Ⅱ)
- ἀναγγελει̃ περὶ αὐτου̃ φίλον αὐτου̃ κτη̃σις καὶ περὶ ἀδικίας (Ⅲ)
- Annuntiat de ea amico suo, quod possessio ejus sit,/ et ad eam possit ascendere.] (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃36  יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 36
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36| | | | | | |
>>