Job
> Job  >
41 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


38. 1  
Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
- L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: (Ⅱ)
- μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι Ελιουν τη̃ς λέξεως εἰ̃πεν ὁ κύριος τω̨̃ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφω̃ν (Ⅲ)
- Respondens autem Dominus Job de turbine, dixit : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃38  ויען יהוה את איוב *מנ‪[M]‬ *הסערה **מן **הסערה ויאמר ‬ (Ⅴ)
38. 2  
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
- Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans intelligence? (Ⅱ)
- τίς οὑ̃τος ὁ κρύπτων με βουλήν συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδία̨ ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν (Ⅲ)
- Quis est iste involvens sententias/ sermonibus imperitis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃38  מי זה מחשיך עצה במלין בלי דעת ‬ (Ⅴ)
38. 3  
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
- Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. (Ⅱ)
- ζω̃σαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου ἐρωτήσω δέ σε σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι (Ⅲ)
- Accinge sicut vir lumbos tuos :/ interrogabo te, et responde mihi./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃38  אזר נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני ‬ (Ⅴ)
38. 4  
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
- Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. (Ⅱ)
- που̃ ἠ̃ς ἐν τω̨̃ θεμελιου̃ν με τὴν γη̃ν ἀπάγγειλον δέ μοι εἰ ἐπίστη̨ σύνεσιν (Ⅲ)
- Ubi eras quando ponebam fundamenta terræ ?/ indica mihi, si habes intelligentiam./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃38  איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה ‬ (Ⅴ)
38. 5  
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
- Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? (Ⅱ)
- τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτη̃ς εἰ οἰ̃δας ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ' αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Quis posuit mensuras ejus, si nosti ?/ vel quis tetendit super eam lineam ?/ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃38  מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו ‬ (Ⅴ)
38. 6  
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
- Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, (Ⅱ)
- ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτη̃ς πεπήγασιν τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαι̃ον ἐπ' αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Super quo bases illius solidatæ sunt ?/ aut quis demisit lapidem angularem ejus,/ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃38  על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה ‬ (Ⅴ)
38. 7  
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
- Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? (Ⅱ)
- ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα ἤ̨νεσάν με φωνη̨̃ μεγάλη̨ πάντες ἄγγελοί μου (Ⅲ)
- cum me laudarent simul astra matutina,/ et jubilarent omnes filii Dei ?/ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃38  ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים ‬ (Ⅴ)
38. 8  
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
- Qui a fermé la mer avec des portes, Quand elle s'élança du sein maternel; (Ⅱ)
- ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτη̃ς ἐκπορευομένη (Ⅲ)
- Quis conclusit ostiis mare,/ quando erumpebat quasi de vulva procedens ;/ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃38  ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא ‬ (Ⅴ)
38. 9  
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
- Quand je fis de la nuée son vêtement, Et de l'obscurité ses langes; (Ⅱ)
- ἐθέμην δὲ αὐτη̨̃ νέφος ἀμφίασιν ὁμίχλη̨ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα (Ⅲ)
- cum ponerem nubem vestimentum ejus,/ et caligine illud quasi pannis infantiæ obvolverem ?/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃38  בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו ‬ (Ⅴ)
38. 10  
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
- Quand je lui imposai ma loi, Et que je lui mis des barrières et des portes; (Ⅱ)
- ἐθέμην δὲ αὐτη̨̃ ὅρια περιθεὶς κλει̃θρα καὶ πύλας (Ⅲ)
- Circumdedi illud terminis meis,/ et posui vectem et ostia,/ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃38  ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים ‬ (Ⅴ)
38. 11  
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
- Quand je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au delà; Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots? (Ⅱ)
- εἰ̃πα δὲ αὐτη̨̃ μέχρι τούτου ἐλεύση̨ καὶ οὐχ ὑπερβήση̨ ἀλλ' ἐν σεαυτη̨̃ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα (Ⅲ)
- et dixi : Usque huc venies, et non procedes amplius,/ et hic confringes tumentes fluctus tuos./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃38  ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך ‬ (Ⅴ)
38. 12  
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
- Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore, (Ⅱ)
- ἠ̃ ἐπὶ σου̃ συντέταχα φέγγος πρωινόν ἑωσφόρος δὲ εἰ̃δεν τὴν ἑαυτου̃ τάξιν (Ⅲ)
- Numquid post ortum tuum præcepisti diluculo,/ et ostendisti auroræ locum suum ?/ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃38  המימיך‪[1]‬ צוית בקר *ידעתה *שחר **ידעתה‪[k]‬ **השחר מקמו ‬ (Ⅴ)
38. 13  
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
- Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, Et que les méchants en soient secoués; (Ⅱ)
- ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γη̃ς ἐκτινάξαι ἀσεβει̃ς ἐξ αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Et tenuisti concutiens extrema terræ,/ et excussisti impios ex ea ?/ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃38  לאחז בכנפות הארץ וינערו רשע‪[7]‬ים ממנה ‬ (Ⅴ)
38. 14  
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
- Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement; (Ⅱ)
- ἠ̃ σὺ λαβὼν γη̃ν πηλὸν ἔπλασας ζω̨̃ον καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γη̃ς (Ⅲ)
- Restituetur ut lutum signaculum,/ et stabit sicut vestimentum :/ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃38  תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש ‬ (Ⅴ)
38. 15  
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
- Pour que les méchants soient privés de leur lumière, Et que le bras qui se lève soit brisé? (Ⅱ)
- ἀφει̃λας δὲ ἀπὸ ἀσεβω̃ν τὸ φω̃ς βραχίονα δὲ ὑπερηφάνων συνέτριψας (Ⅲ)
- auferetur ab impiis lux sua,/ et brachium excelsum confringetur./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃38  וימנע מרשע‪[7]‬ים אורם וזרוע רמה תשבר ‬ (Ⅴ)
38. 16  
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
- As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? (Ⅱ)
- ἠ̃λθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας (Ⅲ)
- Numquid ingressus es profunda maris,/ et in novissimis abyssi deambulasti ?/ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃38  הבאת עד נבכי ים ובחקר תהום התהלכת ‬ (Ⅴ)
38. 17  
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
- Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? (Ⅱ)
- ἀνοίγονται δέ σοι φόβω̨ πύλαι θανάτου πυλωροὶ δὲ ἅ̨δου ἰδόντες σε ἔπτηξαν (Ⅲ)
- Numquid apertæ sunt tibi portæ mortis,/ et ostia tenebrosa vidisti ?/ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃38  הנגלו לך שערי מות ושערי צלמות תראה ‬ (Ⅴ)
38. 18  
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
- As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. (Ⅱ)
- νενουθέτησαι δὲ τὸ εὐ̃ρος τη̃ς ὑπ' οὐρανόν ἀνάγγειλον δή μοι πόση τίς ἐστιν (Ⅲ)
- Numquid considerasti latitudinem terræ ?/ indica mihi, si nosti, omnia :/ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃38  התבננת עד רחבי ארץ הגד אם ידעת כלה ‬ (Ⅴ)
38. 19  
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
- Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? (Ⅱ)
- ποία̨ δὲ γη̨̃ αὐλίζεται τὸ φω̃ς σκότους δὲ ποι̃ος ὁ τόπος (Ⅲ)
- in qua via lux habitet,/ et tenebrarum quis locus sit :/ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃38  אי זה הדרך ישכן אור וחשך אי זה מקמו ‬ (Ⅴ)
38. 20  
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
- Peux-tu les saisir à leur limite, Et connaître les sentiers de leur habitation? (Ⅱ)
- εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτω̃ν εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτω̃ν (Ⅲ)
- ut ducas unumquodque ad terminos suos,/ et intelligas semitas domus ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃38  כי תקחנו אל גבולו וכי תבין נתיבות ביתו ‬ (Ⅴ)
38. 21  
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
- Tu le sais, car alors tu étais né, Et le nombre de tes jours est grand! (Ⅱ)
- οἰ̃δα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι ἀριθμὸς δὲ ἐτω̃ν σου πολύς (Ⅲ)
- Sciebas tunc quod nasciturus esses,/ et numerum dierum tuorum noveras ?/ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃38  ידעת כי אז תולד ומספר ימיך רבים ‬ (Ⅴ)
38. 22  
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
- Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle, (Ⅱ)
- ἠ̃λθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑόρακας (Ⅲ)
- Numquid ingressus es thesauros nivis,/ aut thesauros grandinis aspexisti,/ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃38  הבאת אל אצרות שלג ואצרות ברד תראה ‬ (Ⅴ)
38. 23  
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
- Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, Pour les jours de guerre et de bataille? (Ⅱ)
- ἀπόκειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρω̃ν εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης (Ⅲ)
- quæ præparavi in tempus hostis,/ in diem pugnæ et belli ?/ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃38  אשר חשכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה ‬ (Ⅴ)
38. 24  
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
- Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, Et le vent d'orient se répand-il sur la terre? (Ⅱ)
- πόθεν δὲ ἐκπορεύεται πάχνη ἢ διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ' οὐρανόν (Ⅲ)
- Per quam viam spargitur lux,/ dividitur æstus super terram ?/ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃38  אי זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי ארץ ‬ (Ⅴ)
38. 25  
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
- Qui a ouvert un passage à la pluie, Et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, (Ⅱ)
- τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετω̨̃ λάβρω̨ ῥύσιν ὁδὸν δὲ κυδοιμω̃ν (Ⅲ)
- Quis dedit vehementissimo imbri cursum,/ et viam sonantis tonitrui,/ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃38  מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות ‬ (Ⅴ)
38. 26  
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
- Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, Sur un désert où il n'y a point d'hommes; (Ⅱ)
- του̃ ὑετίσαι ἐπὶ γη̃ν οὑ̃ οὐκ ἀνήρ ἔρημον οὑ̃ οὐχ ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτη̨̃ (Ⅲ)
- ut plueret super terram absque homine in deserto,/ ubi nullus mortalium commoratur ;/ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃38  להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו ‬ (Ⅴ)
38. 27  
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
- Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, Et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? (Ⅱ)
- του̃ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοίκητον καὶ του̃ ἐκβλαστη̃σαι ἔξοδον χλόης (Ⅲ)
- ut impleret inviam et desolatam,/ et produceret herbas virentes ?/ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃38  להשביע שאה‪[c]‬ ומשאה ולהצמיח מצא דשא ‬ (Ⅴ)
38. 28  
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
- La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? (Ⅱ)
- τίς ἐστιν ὑετου̃ πατήρ τίς δέ ἐστιν ὁ τετοκὼς βώλους δρόσου (Ⅲ)
- Quis est pluviæ pater ?/ vel quis genuit stillas roris ?/ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃38  היש למטר אב או מי הוליד אגלי טל ‬ (Ⅴ)
38. 29  
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
- Du sein de qui sort la glace, Et qui enfante le frimas du ciel, (Ⅱ)
- ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος πάχνην δὲ ἐν οὐρανω̨̃ τίς τέτοκεν (Ⅲ)
- De cujus utero egressa est glacies ?/ et gelu de cælo quis genuit ?/ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃38  מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו ‬ (Ⅴ)
38. 30  
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
- Pour que les eaux se cachent comme une pierre, Et que la surface de l'abîme soit enchaînée? (Ⅱ)
- ἣ καταβαίνει ὥσπερ ὕδωρ ῥέον πρόσωπον δὲ ἀβύσσου τίς ἔπηξεν (Ⅲ)
- In similitudinem lapidis aquæ durantur,/ et superficies abyssi constringitur./ (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃38  כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו ‬ (Ⅴ)
38. 31  
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
- Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? (Ⅱ)
- συνη̃κας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν 'Ωρίωνος ἤνοιξας (Ⅲ)
- Numquid conjungere valebis micantes stellas Pleiadas,/ aut gyrum Arcturi poteris dissipare ?/ (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃38  התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח ‬ (Ⅴ)
38. 32  
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
- Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits? (Ⅱ)
- ἠ̃ διανοίξεις μαζουρωθ ἐν καιρω̨̃ αὐτου̃ καὶ 'Έσπερον ἐπὶ κόμης αὐτου̃ ἄξεις αὐτά (Ⅲ)
- Numquid producis luciferum in tempore suo,/ et vesperum super filios terræ consurgere facis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃38  התציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם ‬ (Ⅴ)
38. 33  
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
- Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? (Ⅱ)
- ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανου̃ ἢ τὰ ὑπ' οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα (Ⅲ)
- Numquid nosti ordinem cæli,/ et pones rationem ejus in terra ?/ (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃38  הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ ‬ (Ⅴ)
38. 34  
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
- Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées, Pour appeler à toi des torrents d'eaux? (Ⅱ)
- καλέσεις δὲ νέφος φωνη̨̃ καὶ τρόμω̨ ὕδατος λάβρω̨ ὑπακούσεταί σου (Ⅲ)
- Numquid elevabis in nebula vocem tuam,/ et impetus aquarum operiet te ?/ (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃38  התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך ‬ (Ⅴ)
38. 35  
Canst thou send lightnings, that they may go and say unto thee, Here we are?
- Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils: Nous voici? (Ⅱ)
- ἀποστελει̃ς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται ἐρου̃σιν δέ σοι τί ἐστιν (Ⅲ)
- Numquid mittes fulgura, et ibunt,/ et revertentia dicent tibi : Adsumus ?/ (Ⅳ)
- ‫ 35 ׃38  התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו ‬ (Ⅴ)
38. 36  
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
- Qui a mis la sagesse dans le coeur, Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? (Ⅱ)
- τίς δὲ ἔδωκεν γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην (Ⅲ)
- Quis posuit in visceribus hominis sapientiam ?/ vel quis dedit gallo intelligentiam ?/ (Ⅳ)
- ‫ 36 ׃38  מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה ‬ (Ⅴ)
38. 37  
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
- Qui peut avec sagesse compter les nuages, Et verser les outres des cieux, (Ⅱ)
- τίς δὲ ὁ ἀριθμω̃ν νέφη σοφία̨ οὐρανὸν δὲ εἰς γη̃ν ἔκλινεν (Ⅲ)
- Quis enarrabit cælorum rationem ?/ et concentum cæli quis dormire faciet ?/ (Ⅳ)
- ‫ 37 ׃38  מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב ‬ (Ⅴ)
38. 38  
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
- Pour que la poussière se mette à ruisseler, Et que les mottes de terre se collent ensemble? (Ⅱ)
- κέχυται δὲ ὥσπερ γη̃ κονία κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθω̨ κύβον (Ⅲ)
- Quando fundebatur pulvis in terra,/ et glebæ compingebantur ?/ (Ⅳ)
- ‫ 38 ׃38  בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו ‬ (Ⅴ)
38. 39  
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
- Chasses-tu la proie pour la lionne, Et apaises-tu la faim des lionceaux, (Ⅱ)
- θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις (Ⅲ)
- Numquid capies leænæ prædam,/ et animam catulorum ejus implebis,/ (Ⅳ)
- ‫ 39 ׃38  התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא ‬ (Ⅴ)
38. 40  
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
- Quand ils sont couchés dans leur tanière, Quand ils sont en embuscade dans leur repaire? (Ⅱ)
- δεδοίκασιν γὰρ ἐν κοίταις αὐτω̃ν κάθηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνεδρεύοντες (Ⅲ)
- quando cubant in antris,/ et in specubus insidiantur ?/ (Ⅳ)
- ‫ 40 ׃38  כי ישחו במעונות ישבו בסכה למו ארב ‬ (Ⅴ)
38. 41  
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
- Qui prépare au corbeau sa pâture, Quand ses petits crient vers Dieu, Quand ils sont errants et affamés? (Ⅱ)
- τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν νεοσσοὶ γὰρ αὐτου̃ πρὸς κύριον κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σι̃τα ζητου̃ντες (Ⅲ)
- Quis præparat corvo escam suam,/ quando pulli ejus clamant ad Deum,/ vagantes, eo quod non habeant cibos ?] (Ⅳ)
- ‫ 41 ׃38  מי יכין לערב צידו כי *ילדו **ילדיו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 38
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38| | | | |
>>