Job
> Job  >
21 Verses | Page 1 / 1
(Latin Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


4. 1  
Respondens autem Eliphaz Themanites, dixit :
- Éliphaz de Théman prit la parole et dit: (Ⅱ)
- Then Eliphaz the Temanite answered and said, (Ⅲ)
- ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃4   ויען אליפז התימני ויאמר ‬ (Ⅴ)
4. 2  
Si cœperimus loqui tibi, forsitan moleste accipies ;/ sed conceptum sermonem tenere quis poterit ?/
- Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? (Ⅱ)
- If we assay to commune with thee, wilt thou be grieved? but who can withhold himself from speaking? (Ⅲ)
- μὴ πολλάκις σοι λελάληται ἐν κόπω̨ ἰσχὺν δὲ ῥημάτων σου τίς ὑποίσει (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃4   הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל ‬ (Ⅴ)
4. 3  
Ecce docuisti multos,/ et manus lassas roborasti ;/
- Voici, tu as souvent enseigné les autres, Tu as fortifié les mains languissantes, (Ⅱ)
- Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands. (Ⅲ)
- εἰ γὰρ σὺ ἐνουθέτησας πολλοὺς καὶ χει̃ρας ἀσθενου̃ς παρεκάλεσας (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃4   הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק ‬ (Ⅴ)
4. 4  
vacillantes confirmaverunt sermones tui,/ et genua trementia confortasti./
- Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, Tu as affermi les genoux qui pliaient. (Ⅱ)
- Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees. (Ⅲ)
- ἀσθενου̃ντάς τε ἐξανέστησας ῥήμασιν γόνασίν τε ἀδυνατου̃σιν θάρσος περιέθηκας (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃4   כושל‪[c]‬ יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ ‬ (Ⅴ)
4. 5  
Nunc autem venit super te plaga, et defecisti ;/ tetigit te, et conturbatus es./
- Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis! Maintenant que tu es atteint, tu te troubles! (Ⅱ)
- But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou art troubled. (Ⅲ)
- νυ̃ν δὲ ἥκει ἐπὶ σὲ πόνος καὶ ἥψατό σου σὺ δὲ ἐσπούδασας (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃4   כי עתה תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל ‬ (Ⅴ)
4. 6  
Ubi est timor tuus, fortitudo tua,/ patientia tua, et perfectio viarum tuarum ?/
- Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? (Ⅱ)
- Is not this thy fear, thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy ways? (Ⅲ)
- πότερον οὐχ ὁ φόβος σού ἐστιν ἐν ἀφροσύνη̨ καὶ ἡ ἐλπίς σου καὶ ἡ ἀκακία τη̃ς ὁδου̃ σου (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃4   הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך ‬ (Ⅴ)
4. 7  
Recordare, obsecro te, quis umquam innocens periit ?/ aut quando recti deleti sunt ?/
- Cherche dans ton souvenir: quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? (Ⅱ)
- Remember, I pray thee, who ever perished, being innocent? or where were the righteous cut off? (Ⅲ)
- μνήσθητι οὐ̃ν τίς καθαρὸς ὢν ἀπώλετο ἢ πότε ἀληθινοὶ ὁλόρριζοι ἀπώλοντο (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃4   זכר נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו ‬ (Ⅴ)
4. 8  
Quin potius vidi eos qui operantur iniquitatem,/ et seminant dolores, et metunt eos,/
- Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité Et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits; (Ⅱ)
- Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, reap the same. (Ⅲ)
- καθ' ὃν τρόπον εἰ̃δον τοὺς ἀροτριω̃ντας τὰ ἄτοπα οἱ δὲ σπείροντες αὐτὰ ὀδύνας θεριου̃σιν ἑαυτοι̃ς (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃4   כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו ‬ (Ⅴ)
4. 9  
flante Deo perisse,/ et spiritu iræ ejus esse consumptos./
- Ils périssent par le souffle de Dieu, Ils sont consumés par le vent de sa colère, (Ⅱ)
- By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed. (Ⅲ)
- ἀπὸ προστάγματος κυρίου ἀπολου̃νται ἀπὸ δὲ πνεύματος ὀργη̃ς αὐτου̃ ἀφανισθήσονται (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃4   מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו ‬ (Ⅴ)
4. 10  
Rugitus leonis, et vox leænæ,/ et dentes catulorum leonum contriti sunt./
- Le rugissement des lions prend fin, Les dents des lionceaux sont brisées; (Ⅱ)
- The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions, are broken. (Ⅲ)
- σθένος λέοντος φωνὴ δὲ λεαίνης γαυρίαμα δὲ δρακόντων ἐσβέσθη (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃4   שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו ‬ (Ⅴ)
4. 11  
Tigris periit, eo quod non haberet prædam,/ et catuli leonis dissipati sunt./
- Le lion périt faute de proie, Et les petits de la lionne se dispersent. (Ⅱ)
- The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are scattered abroad. (Ⅲ)
- μυρμηκολέων ὤλετο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν βοράν σκύμνοι δὲ λεόντων ἔλιπον ἀλλήλους (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃4   ליש אבד מבלי טרף ובני לביא יתפרדו ‬ (Ⅴ)
4. 12  
Porro ad me dictum est verbum absconditum,/ et quasi furtive suscepit auris mea venas susurri ejus./
- Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, Et mon oreille en a recueilli les sons légers. (Ⅱ)
- Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little thereof. (Ⅲ)
- εἰ δέ τι ῥη̃μα ἀληθινὸν ἐγεγόνει ἐν λόγοις σου οὐθὲν ἄν σοι τούτων κακὸν ἀπήντησεν πότερον οὐ δέξεταί μου τὸ οὐ̃ς ἐξαίσια παρ' αὐτου̃ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃4   ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו ‬ (Ⅴ)
4. 13  
In horrore visionis nocturnæ,/ quando solet sopor occupare homines,/
- Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, (Ⅱ)
- In thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men, (Ⅲ)
- φόβοι δὲ καὶ ἠχὼ νυκτερινή ἐπιπίπτων φόβος ἐπ' ἀνθρώπους (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃4   בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על אנשים ‬ (Ⅴ)
4. 14  
pavor tenuit me, et tremor,/ et omnia ossa mea perterrita sunt ;/
- Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, Et tous mes os tremblèrent. (Ⅱ)
- Fear came upon me, and trembling, which made all my bones to shake. (Ⅲ)
- φρίκη δέ μοι συνήντησεν καὶ τρόμος καὶ μεγάλως μου τὰ ὀστα̃ συνέσεισεν (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃4   פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד ‬ (Ⅴ)
4. 15  
et cum spiritus, me præsente, transiret,/ inhorruerunt pili carnis meæ./
- Un esprit passa près de moi... Tous mes cheveux se hérissèrent... (Ⅱ)
- Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up: (Ⅲ)
- καὶ πνευ̃μα ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπη̃λθεν ἔφριξαν δέ μου τρίχες καὶ σάρκες (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃4   ורוח על פני יחלף תסמר שערת בשרי ‬ (Ⅴ)
4. 16  
Stetit quidam, cujus non agnoscebam vultum,/ imago coram oculis meis,/ et vocem quasi auræ lenis audivi./
- Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, Et j'entendis une voix qui murmurait doucement: (Ⅱ)
- It stood still, but I could not discern the form thereof: an image was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice, saying, (Ⅲ)
- ἀνέστην καὶ οὐκ ἐπέγνων εἰ̃δον καὶ οὐκ ἠ̃ν μορφὴ πρὸ ὀφθαλμω̃ν μου ἀλλ' ἢ αὔραν καὶ φωνὴν ἤκουον (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃4   יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע ‬ (Ⅴ)
4. 17  
Numquid homo, Dei comparatione, justificabitur ?/ aut factore suo purior erit vir ?/
- L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? (Ⅱ)
- Shall mortal man be more just than God? shall a man be more pure than his maker? (Ⅲ)
- τί γάρ μὴ καθαρὸς ἔσται βροτὸς ἐναντίον κυρίου ἢ ἀπὸ τω̃ν ἔργων αὐτου̃ ἄμεμπτος ἀνήρ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃4   האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר ‬ (Ⅴ)
4. 18  
Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles,/ et in angelis suis reperit pravitatem ;/
- Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, S'il trouve de la folie chez ses anges, (Ⅱ)
- Behold, he put no trust in his servants; and his angels he charged with folly: (Ⅲ)
- εἰ κατὰ παίδων αὐτου̃ οὐ πιστεύει κατὰ δὲ ἀγγέλων αὐτου̃ σκολιόν τι ἐπενόησεν (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃4   הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה ‬ (Ⅴ)
4. 19  
quanto magis hi qui habitant domos luteas,/ qui terrenum habent fundamentum,/ consumentur velut a tinea ?/
- Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, Qui tirent leur origine de la poussière, Et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau! (Ⅱ)
- How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth? (Ⅲ)
- τοὺς δὲ κατοικου̃ντας οἰκίας πηλίνας ἐξ ὡ̃ν καὶ αὐτοὶ ἐκ του̃ αὐτου̃ πηλου̃ ἐσμεν ἔπαισεν αὐτοὺς σητὸς τρόπον (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃4   אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש ‬ (Ⅴ)
4. 20  
De mane usque ad vesperam succidentur ;/ et quia nullus intelligit, in æternum peribunt./
- Du matin au soir ils sont brisés, Ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde; (Ⅱ)
- They are destroyed from morning to evening: they perish for ever without any regarding it. (Ⅲ)
- καὶ ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας οὐκέτι εἰσίν παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἑαυτοι̃ς βοηθη̃σαι ἀπώλοντο (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃4   מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו ‬ (Ⅴ)
4. 21  
Qui autem reliqui fuerint, auferentur ex eis ;/ morientur, et non in sapientia.]
- Le fil de leur vie est coupé, Ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. (Ⅱ)
- Doth not their excellency which is in them go away? they die, even without wisdom. (Ⅲ)
- ἐνεφύσησεν γὰρ αὐτοι̃ς καὶ ἐξηράνθησαν ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃4   הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 4
| | | 4| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>