Job
> Job  >
22 Verses | Page 1 / 1
(Hebrew Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


14. 1  
‫ 1  ׃14  אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז ‬
- L'homme né de la femme! Sa vie est courte, sans cesse agitée. (Ⅱ)
- Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. (Ⅲ)
- βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργη̃ς (Ⅳ)
- Homo natus de muliere, brevi vivens tempore,/ repletur multis miseriis./ (Ⅴ)
14. 2  
‫ 2  ׃14  כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד ‬
- Il naît, il est coupé comme une fleur; Il fuit et disparaît comme une ombre. (Ⅱ)
- He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not. (Ⅲ)
- ἢ ὥσπερ ἄνθος ἀνθη̃σαν ἐξέπεσεν ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στη̨̃ (Ⅳ)
- Qui quasi flos egreditur et conteritur,/ et fugit velut umbra, et numquam in eodem statu permanet./ (Ⅴ)
14. 3  
‫ 3  ׃14  אף על זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך ‬
- Et c'est sur lui que tu as l'oeil ouvert! Et tu me fais aller en justice avec toi! (Ⅱ)
- And doth thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee? (Ⅲ)
- οὐχὶ καὶ τούτου λόγον ἐποιήσω καὶ του̃τον ἐποίησας εἰσελθει̃ν ἐν κρίματι ἐνώπιόν σου (Ⅳ)
- Et dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos tuos,/ et adducere eum tecum in judicium ?/ (Ⅴ)
14. 4  
‫ 4  ׃14  מי יתן טהור מטמא לא אחד ‬
- Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. (Ⅱ)
- Who can bring a clean thing out of an unclean? not one. (Ⅲ)
- τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ῥύπου ἀλλ' οὐθείς (Ⅳ)
- Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine ?/ nonne tu qui solus es ?/ (Ⅴ)
14. 5  
‫ 5  ׃14  אם חרוצים ימיו מספר חדשיו אתך *חקו **חקיו עשית ולא יעבור ‬
- Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, Si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, (Ⅱ)
- Seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass; (Ⅲ)
- ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτου̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἀριθμητοὶ δὲ μη̃νες αὐτου̃ παρὰ σοί εἰς χρόνον ἔθου καὶ οὐ μὴ ὑπερβη̨̃ (Ⅳ)
- Breves dies hominis sunt :/ numerus mensium ejus apud te est :/ constituisti terminos ejus, qui præteriri non poterunt./ (Ⅴ)
14. 6  
‫ 6  ׃14  שעה מעליו ויחדל עד ירצה כשכיר יומו ‬
- Détourne de lui les regards, et donne-lui du relâche, Pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. (Ⅱ)
- Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day. (Ⅲ)
- ἀπόστα ἀπ' αὐτου̃ ἵνα ἡσυχάση̨ καὶ εὐδοκήση̨ τὸν βίον ὥσπερ ὁ μισθωτός (Ⅳ)
- Recede paululum ab eo, ut quiescat,/ donec optata veniat, sicut mercenarii, dies ejus./ (Ⅴ)
14. 7  
‫ 7  ׃14  כי יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל ‬
- Un arbre a de l'espérance: Quand on le coupe, il repousse, Il produit encore des rejetons; (Ⅱ)
- For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. (Ⅲ)
- ἔστιν γὰρ δένδρω̨ ἐλπίς ἐὰν γὰρ ἐκκοπη̨̃ ἔτι ἐπανθήσει καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτου̃ οὐ μὴ ἐκλίπη̨ (Ⅳ)
- Lignum habet spem :/ si præcisum fuerit, rursum virescit,/ et rami ejus pullulant./ (Ⅴ)
14. 8  
‫ 8  ׃14  אם יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו ‬
- Quand sa racine a vieilli dans la terre, Quand son tronc meurt dans la poussière, (Ⅱ)
- Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground; (Ⅲ)
- ἐὰν γὰρ γηράση̨ ἐν γη̨̃ ἡ ῥίζα αὐτου̃ ἐν δὲ πέτρα̨ τελευτήση̨ τὸ στέλεχος αὐτου̃ (Ⅳ)
- Si senuerit in terra radix ejus,/ et in pulvere emortuus fuerit truncus illius,/ (Ⅴ)
14. 9  
‫ 9  ׃14  מריח מים יפרח ועשה קציר כמו נטע ‬
- Il reverdit à l'approche de l'eau, Il pousse des branches comme une jeune plante. (Ⅱ)
- Yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant. (Ⅲ)
- ἀπὸ ὀσμη̃ς ὕδατος ἀνθήσει ποιήσει δὲ θερισμὸν ὥσπερ νεόφυτον (Ⅳ)
- ad odorem aquæ germinabit,/ et faciet comam, quasi cum primum plantatum est./ (Ⅴ)
14. 10  
‫ 10 ׃14  וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו ‬
- Mais l'homme meurt, et il perd sa force; L'homme expire, et où est-il? (Ⅱ)
- But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where is he? (Ⅲ)
- ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ὤ̨χετο πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἔστιν (Ⅳ)
- Homo vero cum mortuus fuerit, et nudatus,/ atque consumptus, ubi, quæso, est ?/ (Ⅴ)
14. 11  
‫ 11 ׃14  אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש ‬
- Les eaux des lacs s'évanouissent, Les fleuves tarissent et se dessèchent; (Ⅱ)
- As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up: (Ⅲ)
- χρόνω̨ γὰρ σπανίζεται θάλασσα ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη (Ⅳ)
- Quomodo si recedant aquæ de mari,/ et fluvius vacuefactus arescat :/ (Ⅴ)
14. 12  
‫ 12 ׃14  ואיש שכב ולא יקום עד בלתי שמים לא יקיצו ולא יערו משנתם ‬
- Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, Il ne sortira pas de son sommeil. (Ⅱ)
- So man lieth down, and riseth not: till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep. (Ⅲ)
- ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστη̨̃ ἕως ἂν ὁ οὐρανὸς οὐ μὴ συρραφη̨̃ καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου αὐτω̃ν (Ⅳ)
- sic homo, cum dormierit, non resurget :/ donec atteratur cælum, non evigilabit,/ nec consurget de somno suo./ (Ⅴ)
14. 13  
‫ 13 ׃14  מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד שוב אפך תשית‪[c]‬ לי חק ותזכרני ‬
- Oh! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, M'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, Et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi! (Ⅱ)
- O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me! (Ⅲ)
- εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ἅ̨δη̨ με ἐφύλαξας ἔκρυψας δέ με ἕως ἂν παύσηταί σου ἡ ὀργὴ καὶ τάξη̨ μοι χρόνον ἐν ὡ̨̃ μνείαν μου ποιήση̨ (Ⅳ)
- Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me,/ et abscondas me donec pertranseat furor tuus,/ et constituas mihi tempus in quo recorderis mei ?/ (Ⅴ)
14. 14  
‫ 14 ׃14  אם ימות גבר היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי ‬
- Si l'homme une fois mort pouvait revivre, J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, Jusqu'à ce que mon état vînt à changer. (Ⅱ)
- If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come. (Ⅲ)
- ἐὰν γὰρ ἀποθάνη̨ ἄνθρωπος ζήσεται συντελέσας ἡμέρας του̃ βίου αὐτου̃ ὑπομενω̃ ἕως ἂν πάλιν γένωμαι (Ⅳ)
- Putasne mortuus homo rursum vivat ?/ cunctis diebus quibus nunc milito, expecto/ donec veniat immutatio mea./ (Ⅴ)
14. 15  
‫ 15 ׃14  תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף ‬
- Tu appellerais alors, et je te répondrais, Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. (Ⅱ)
- Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of thine hands. (Ⅲ)
- εἰ̃τα καλέσεις ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι τὰ δὲ ἔργα τω̃ν χειρω̃ν σου μὴ ἀποποιου̃ (Ⅳ)
- Vocabis me, et ego respondebo tibi :/ operi manuum tuarum porriges dexteram./ (Ⅴ)
14. 16  
‫ 16 ׃14  כי עתה צעדי תספור לא תשמור על חטאתי ‬
- Mais aujourd'hui tu comptes mes pas, Tu as l'oeil sur mes péchés; (Ⅱ)
- For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin? (Ⅲ)
- ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ οὐ μὴ παρέλθη̨ σε οὐδὲν τω̃ν ἁμαρτιω̃ν μου (Ⅳ)
- Tu quidem gressus meos dinumerasti :/ sed parce peccatis meis./ (Ⅴ)
14. 17  
‫ 17 ׃14  חתם בצרור פשעי ותטפל על עוני ‬
- Mes transgressions sont scellées en un faisceau, Et tu imagines des iniquités à ma charge. (Ⅱ)
- My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity. (Ⅲ)
- ἐσφράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίω̨ ἐπεσημήνω δέ εἴ τι ἄκων παρέβην (Ⅳ)
- Signasti quasi in sacculo delicta mea,/ sed curasti iniquitatem meam./ (Ⅴ)
14. 18  
‫ 18 ׃14  ואולם הר נופל יבול וצור יעתק ממקמו ‬
- La montagne s'écroule et périt, Le rocher disparaît de sa place, (Ⅱ)
- And surely the mountains falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place. (Ⅲ)
- καὶ πλὴν ὄρος πι̃πτον διαπεσει̃ται καὶ πέτρα παλαιωθήσεται ἐκ του̃ τόπου αὐτη̃ς (Ⅳ)
- Mons cadens defluit,/ et saxum transfertur de loco suo :/ (Ⅴ)
14. 19  
‫ 19 ׃14  אבנים שחקו מים תשטף ספיחיה עפר ארץ ותקות אנוש האבדת ‬
- La pierre est broyée par les eaux, Et la terre emportée par leur courant; Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. (Ⅱ)
- The waters wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man. (Ⅲ)
- λίθους ἐλέαναν ὕδατα καὶ κατέκλυσεν ὕδατα ὕπτια του̃ χώματος τη̃ς γη̃ς καὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας (Ⅳ)
- lapides excavant aquæ,/ et alluvione paulatim terra consumitur :/ et hominem ergo similiter perdes./ (Ⅴ)
14. 20  
‫ 20 ׃14  תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו ‬
- Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va; Tu le défigures, puis tu le renvoies. (Ⅱ)
- Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou changest his countenance, and sendest him away. (Ⅲ)
- ὠ̃σας αὐτὸν εἰς τέλος καὶ ὤ̨χετο ἐπέστησας αὐτω̨̃ τὸ πρόσωπον καὶ ἐξαπέστειλας (Ⅳ)
- Roborasti eum paululum, ut in perpetuum transiret :/ immutabis faciem ejus, et emittes eum./ (Ⅴ)
14. 21  
‫ 21 ׃14  יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא יבין למו ‬
- Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien; Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore. (Ⅱ)
- His sons come to honour, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them. (Ⅲ)
- πολλω̃ν δὲ γενομένων τω̃ν υἱω̃ν αὐτου̃ οὐκ οἰ̃δεν ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται οὐκ ἐπίσταται (Ⅳ)
- Sive nobiles fuerint filii ejus,/ sive ignobiles, non intelliget./ (Ⅴ)
14. 22  
‫ 22 ׃14  אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל פ‬
- C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps, C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. (Ⅱ)
- But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn. (Ⅲ)
- ἀλλ' ἢ αἱ σάρκες αὐτου̃ ἤλγησαν ἡ δὲ ψυχὴ αὐτου̃ ἐπένθησεν (Ⅳ)
- Attamen caro ejus, dum vivet, dolebit,/ et anima illius super semetipso lugebit.] (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 14
| | | | | | | | | | | | | 14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>