Job
> Job  >
29 Verses | Page 1 / 1
(Hebrew Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


20. 1  
‫ 1  ׃20  ויען צפר הנעמתי ויאמר ‬
- Tsophar de Naama prit la parole et dit: (Ⅱ)
- Then answered Zophar the Naamathite, and said, (Ⅲ)
- ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναι̃ος λέγει (Ⅳ)
- Respondens autem Sophar Naamathites, dixit : (Ⅴ)
20. 2  
‫ 2  ׃20  לכן שעפי ישיבוני ובעבור חושי בי ‬
- Mes pensées me forcent à répondre, Et mon agitation ne peut se contenir. (Ⅱ)
- Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste. (Ⅲ)
- οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερει̃ν σε ταυ̃τα καὶ οὐχὶ συνίετε μα̃λλον ἢ καὶ ἐγώ (Ⅳ)
- Idcirco cogitationes meæ variæ succedunt sibi,/ et mens in diversa rapitur./ (Ⅴ)
20. 3  
‫ 3  ׃20  מוסר כלמתי אשמע ורוח מבינתי יענני ‬
- J'ai entendu des reproches qui m'outragent; Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. (Ⅱ)
- I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer. (Ⅲ)
- παιδείαν ἐντροπη̃ς μου ἀκούσομαι καὶ πνευ̃μα ἐκ τη̃ς συνέσεως ἀποκρίνεταί μοι (Ⅳ)
- Doctrinam qua me arguis audiam,/ et spiritus intelligentiæ meæ respondebit mihi./ (Ⅴ)
20. 4  
‫ 4  ׃20  הזאת ידעת מני עד מני שים אדם עלי ארץ ‬
- Ne sais-tu pas que, de tout temps, Depuis que l'homme a été placé sur la terre, (Ⅱ)
- Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth, (Ⅲ)
- μὴ ταυ̃τα ἔγνως ἀπὸ του̃ ἔτι ἀφ' οὑ̃ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπὶ τη̃ς γη̃ς (Ⅳ)
- Hoc scio a principio,/ ex quo positus est homo super terram,/ (Ⅴ)
20. 5  
‫ 5  ׃20  כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע ‬
- Le triomphe des méchants a été court, Et la joie de l'impie momentanée? (Ⅱ)
- That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment? (Ⅲ)
- εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβω̃ν πτω̃μα ἐξαίσιον χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια (Ⅳ)
- quod laus impiorum brevis sit,/ et gaudium hypocritæ ad instar puncti./ (Ⅴ)
20. 6  
‫ 6  ׃20  אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע ‬
- Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, Et que sa tête toucherait aux nues, (Ⅱ)
- Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds; (Ⅲ)
- ἐὰν ἀναβη̨̃ εἰς οὐρανὸν αὐτου̃ τὰ δω̃ρα ἡ δὲ θυσία αὐτου̃ νεφω̃ν ἅψηται (Ⅳ)
- Si ascenderit usque ad cælum superbia ejus,/ et caput ejus nubes tetigerit,/ (Ⅴ)
20. 7  
‫ 7  ׃20  כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו ‬
- Il périra pour toujours comme son ordure, Et ceux qui le voyaient diront: Où est-il? (Ⅱ)
- Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he? (Ⅲ)
- ὅταν γὰρ δοκη̨̃ ἤδη κατεστηρίχθαι τότε εἰς τέλος ἀπολει̃ται οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐρου̃σιν που̃ ἐστιν (Ⅳ)
- quasi sterquilinium in fine perdetur,/ et qui eum viderant, dicent : Ubi est ?/ (Ⅴ)
20. 8  
‫ 8  ׃20  כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה ‬
- Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus; Il disparaîtra comme une vision nocturne; (Ⅱ)
- He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night. (Ⅲ)
- ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθη̨̃ ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν (Ⅳ)
- Velut somnium avolans non invenietur :/ transiet sicut visio nocturna./ (Ⅴ)
20. 9  
‫ 9  ׃20  עין שזפתו ולא תוסיף ולא עוד תשורנו מקומו ‬
- L'oeil qui le regardait ne le regardera plus, Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. (Ⅱ)
- The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him. (Ⅲ)
- ὀφθαλμὸς παρέβλεψεν καὶ οὐ προσθήσει καὶ οὐκέτι προσνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτου̃ (Ⅳ)
- Oculus qui eum viderat non videbit,/ neque ultra intuebitur eum locus suus./ (Ⅴ)
20. 10  
‫ 10 ׃20  בניו ירצו דלים וידיו תשבנה אונו ‬
- Ses fils seront assaillis par les pauvres, Et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. (Ⅱ)
- His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods. (Ⅲ)
- τοὺς υἱοὺς αὐτου̃ ὀλέσαισαν ἥττονες αἱ δὲ χει̃ρες αὐτου̃ πυρσεύσαισαν ὀδύνας (Ⅳ)
- Filii ejus atterentur egestate,/ et manus illius reddent ei dolorem suum./ (Ⅴ)
20. 11  
‫ 11 ׃20  עצמותיו מלאו *עלומו **עלומיו ועמו על עפר תשכב ‬
- La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, Aura sa couche avec lui dans la poussière. (Ⅱ)
- His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust. (Ⅲ)
- ὀστα̃ αὐτου̃ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτου̃ καὶ μετ' αὐτου̃ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται (Ⅳ)
- Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiæ ejus,/ et cum eo in pulvere dormient./ (Ⅴ)
20. 12  
‫ 12 ׃20  אם תמתיק בפיו רעה יכחידנה תחת לשונו ‬
- Le mal était doux à sa bouche, Il le cachait sous sa langue, (Ⅱ)
- Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue; (Ⅲ)
- ἐὰν γλυκανθη̨̃ ἐν στόματι αὐτου̃ κακία κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλω̃σσαν αὐτου̃ (Ⅳ)
- Cum enim dulce fuerit in ore ejus malum,/ abscondet illud sub lingua sua./ (Ⅴ)
20. 13  
‫ 13 ׃20  יחמל עליה ולא יעזבנה וימנענה בתוך חכו ‬
- Il le savourait sans l'abandonner, Il le retenait au milieu de son palais; (Ⅱ)
- Though he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth: (Ⅲ)
- οὐ φείσεται αὐτη̃ς καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτὴν καὶ συνέξει αὐτὴν ἐν μέσω̨ του̃ λάρυγγος αὐτου̃ (Ⅳ)
- Parcet illi, et non derelinquet illud,/ et celabit in gutture suo./ (Ⅴ)
20. 14  
‫ 14 ׃20  לחמו במעיו נהפך מרורת פתנים בקרבו ‬
- Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. (Ⅱ)
- Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him. (Ⅲ)
- καὶ οὐ μὴ δυνηθη̨̃ βοηθη̃σαι ἑαυτω̨̃ χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτου̃ (Ⅳ)
- Panis ejus in utero illius/ vertetur in fel aspidum intrinsecus./ (Ⅴ)
20. 15  
‫ 15 ׃20  חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל ‬
- Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les chassera de son ventre. (Ⅱ)
- He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly. (Ⅲ)
- πλου̃τος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεσθήσεται ἐξ οἰκίας αὐτου̃ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος (Ⅳ)
- Divitias quas devoravit evomet,/ et de ventre illius extrahet eas Deus./ (Ⅴ)
20. 16  
‫ 16 ׃20  ראש פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה ‬
- Il a sucé du venin d'aspic, La langue de la vipère le tuera. (Ⅱ)
- He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him. (Ⅲ)
- θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλω̃σσα ὄφεως (Ⅳ)
- Caput aspidum suget,/ et occidet eum lingua viperæ./ (Ⅴ)
20. 17  
‫ 17 ׃20  אל ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה ‬
- Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, Sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. (Ⅱ)
- He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter. (Ⅲ)
- μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου (Ⅳ)
- (Non videat rivulos fluminis,/ torrentes mellis et butyri.)/ (Ⅴ)
20. 18  
‫ 18 ׃20  משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס ‬
- Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus; Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus. (Ⅱ)
- That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein. (Ⅲ)
- εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασεν πλου̃τον ἐξ οὑ̃ οὐ γεύσεται ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος ἀκατάποτος (Ⅳ)
- Luet quæ fecit omnia, nec tamen consumetur :/ juxta multitudinem adinventionum suarum, sic et sustinebit./ (Ⅴ)
20. 19  
‫ 19 ׃20  כי רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו ‬
- Car il a opprimé, délaissé les pauvres, Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. (Ⅱ)
- Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; because he hath violently taken away an house which he builded not; (Ⅲ)
- πολλω̃ν γὰρ ἀδυνάτων οἴκους ἔθλασεν δίαιταν δὲ ἥρπασεν καὶ οὐκ ἔστησεν (Ⅳ)
- Quoniam confringens nudavit pauperes :/ domum rapuit, et non ædificavit eam./ (Ⅴ)
20. 20  
‫ 20 ׃20  כי לא ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט ‬
- Son avidité n'a point connu de bornes; Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. (Ⅱ)
- Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired. (Ⅲ)
- οὐκ ἔστιν αὐτου̃ σωτηρία τοι̃ς ὑπάρχουσιν ἐν ἐπιθυμία̨ αὐτου̃ οὐ σωθήσεται (Ⅳ)
- Nec est satiatus venter ejus :/ et cum habuerit quæ concupierat, possidere non poterit./ (Ⅴ)
20. 21  
‫ 21 ׃20  אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו ‬
- Rien n'échappait à sa voracité; Mais son bien-être ne durera pas. (Ⅱ)
- There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods. (Ⅲ)
- οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοι̃ς βρώμασιν αὐτου̃ διὰ του̃το οὐκ ἀνθήσει αὐτου̃ τὰ ἀγαθά (Ⅳ)
- Non remansit de cibo ejus,/ et propterea nihil permanebit de bonis ejus./ (Ⅴ)
20. 22  
‫ 22 ׃20  במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו ‬
- Au milieu de l'abondance il sera dans la détresse; La main de tous les misérables se lèvera sur lui. (Ⅱ)
- In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him. (Ⅲ)
- ὅταν δὲ δοκη̨̃ ἤδη πεπληρω̃σθαι θλιβήσεται πα̃σα δὲ ἀνάγκη ἐπ' αὐτὸν ἐπελεύσεται (Ⅳ)
- Cum satiatus fuerit, arctabitur :/ æstuabit, et omnis dolor irruet super eum./ (Ⅴ)
20. 23  
‫ 23 ׃20  יהי למלא בטנו ישלח בו‪[c]‬ חרון אפו וימטר עלימו בלחומו ‬
- Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, Et le rassasiera par une pluie de traits. (Ⅱ)
- When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating. (Ⅲ)
- εἴ πως πληρώσαι γαστέρα αὐτου̃ ἐπαποστείλαι ἐπ' αὐτὸν θυμὸν ὀργη̃ς νίψαι ἐπ' αὐτὸν ὀδύνας (Ⅳ)
- Utinam impleatur venter ejus,/ ut emittat in eum iram furoris sui,/ et pluat super illum bellum suum./ (Ⅴ)
20. 24  
‫ 24 ׃20  יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה ‬
- S'il échappe aux armes de fer, L'arc d'airain le transpercera. (Ⅱ)
- He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through. (Ⅲ)
- καὶ οὐ μὴ σωθη̨̃ ἐκ χειρὸς σιδήρου τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον (Ⅳ)
- Fugiet arma ferrea,/ et irruet in arcum æreum./ (Ⅴ)
20. 25  
‫ 25 ׃20  שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים ‬
- Il arrache de son corps le trait, Qui étincelle au sortir de ses entrailles, Et il est en proie aux terreurs de la mort. (Ⅱ)
- It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him. (Ⅲ)
- διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτου̃ βέλος ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτου̃ περιπατήσαισαν ἐπ' αὐτω̨̃ φόβοι (Ⅳ)
- Eductus, et egrediens de vagina sua,/ et fulgurans in amaritudine sua :/ vadent et venient super eum horribiles./ (Ⅴ)
20. 26  
‫ 26 ׃20  כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נפח ירע שריד באהלו ‬
- Toutes les calamités sont réservées à ses trésors; Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. (Ⅱ)
- All darkness shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle. (Ⅲ)
- πα̃ν δὲ σκότος αὐτω̨̃ ὑπομείναι κατέδεται αὐτὸν πυ̃ρ ἄκαυστον κακώσαι δὲ αὐτου̃ ἐπήλυτος τὸν οἰ̃κον (Ⅳ)
- Omnes tenebræ absconditæ sunt in occultis ejus ;/ devorabit eum ignis qui non succenditur :/ affligetur relictus in tabernaculo suo./ (Ⅴ)
20. 27  
‫ 27 ׃20  יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו ‬
- Les cieux dévoileront son iniquité, Et la terre s'élèvera contre lui. (Ⅱ)
- The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him. (Ⅲ)
- ἀνακαλύψαι δὲ αὐτου̃ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας γη̃ δὲ ἐπανασταίη αὐτω̨̃ (Ⅳ)
- Revelabunt cæli iniquitatem ejus,/ et terra consurget adversus eum./ (Ⅴ)
20. 28  
‫ 28 ׃20  יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו ‬
- Les revenus de sa maison seront emportés, Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. (Ⅱ)
- The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath. (Ⅲ)
- ἑλκύσαι τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ ἀπώλεια εἰς τέλος ἡμέρα ὀργη̃ς ἐπέλθοι αὐτω̨̃ (Ⅳ)
- Apertum erit germen domus illius :/ detrahetur in die furoris Dei./ (Ⅴ)
20. 29  
‫ 29 ׃20  זה חלק אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל פ‬
- Telle est la part que Dieu réserve au méchant, Tel est l'héritage que Dieu lui destine. (Ⅱ)
- This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God. (Ⅲ)
- αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβου̃ς παρὰ κυρίου καὶ κτη̃μα ὑπαρχόντων αὐτω̨̃ παρὰ του̃ ἐπισκόπου (Ⅳ)
- Hæc est pars hominis impii a Deo,/ et hæreditas verborum ejus a Domino.] (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 20
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>