Job
> Job  >
21 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


7. 1  
πότερον οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ὥσπερ μισθίου αὐθημερινου̃ ἡ ζωὴ αὐτου̃
- Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. (Ⅱ)
- Is there not an appointed time to man upon earth? are not his days also like the days of an hireling? (Ⅲ)
- Militia est vita hominis super terram,/ et sicut dies mercenarii dies ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃7   הלא צבא לאנוש *על **עלי ארץ וכימי שכיר ימיו ‬ (Ⅴ)
7. 2  
ἢ ὥσπερ θεράπων δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτου̃ καὶ τετευχὼς σκια̃ς ἢ ὥσπερ μισθωτὸς ἀναμένων τὸν μισθὸν αὐτου̃
- Comme l'esclave soupire après l'ombre, Comme l'ouvrier attend son salaire, (Ⅱ)
- As a servant earnestly desireth the shadow, and as an hireling looketh for the reward of his work: (Ⅲ)
- Sicut servus desiderat umbram,/ et sicut mercenarius præstolatur finem operis sui,/ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃7   כעבד ישאף צל וכשכיר יקוה פעלו ‬ (Ⅴ)
7. 3  
οὕτως κἀγὼ ὑπέμεινα μη̃νας κενούς νύκτες δὲ ὀδυνω̃ν δεδομέναι μοί εἰσιν
- Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. (Ⅱ)
- So am I made to possess months of vanity, and wearisome nights are appointed to me. (Ⅲ)
- sic et ego habui menses vacuos,/ et noctes laboriosas enumeravi mihi./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃7   כן הנחלתי לי ירחי שוא ולילות עמל מנו לי ‬ (Ⅴ)
7. 4  
ἐὰν κοιμηθω̃ λέγω πότε ἡμέρα ὡς δ' ἂν ἀναστω̃ πάλιν πότε ἑσπέρα πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνω̃ν ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωί
- Je me couche, et je dis: Quand me lèverai-je? quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitations jusqu'au point du jour. (Ⅱ)
- When I lie down, I say, When shall I arise, and the night be gone? and I am full of tossings to and fro unto the dawning of the day. (Ⅲ)
- Si dormiero, dicam : Quando consurgam ?/ et rursum expectabo vesperam,/ et replebor doloribus usque ad tenebras./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃7   אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ערב ושבעתי נדדים עדי נשף ‬ (Ⅴ)
7. 5  
φύρεται δέ μου τὸ σω̃μα ἐν σαπρία̨ σκωλήκων τήκω δὲ βώλακας γη̃ς ἀπὸ ἰχω̃ρος ξύων
- Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse, Ma peau se crevasse et se dissout. (Ⅱ)
- My flesh is clothed with worms and clods of dust; my skin is broken, and become loathsome. (Ⅲ)
- Induta est caro mea putredine,/ et sordibus pulveris cutis mea aruit et contracta est./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃7   לבש בשרי רמה *וגיש **וגוש עפר עורי רגע וימאס ‬ (Ⅴ)
7. 6  
ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος λαλια̃ς ἀπόλωλεν δὲ ἐν κενη̨̃ ἐλπίδι
- Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, Ils s'évanouissent: plus d'espérance! (Ⅱ)
- My days are swifter than a weaver's shuttle, and are spent without hope. (Ⅲ)
- Dies mei velocius transierunt quam a texente tela succiditur,/ et consumpti sunt absque ulla spe./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃7   ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה ‬ (Ⅴ)
7. 7  
μνήσθητι οὐ̃ν ὅτι πνευ̃μά μου ἡ ζωὴ καὶ οὐκέτι ἐπανελεύσεται ὁ ὀφθαλμός μου ἰδει̃ν ἀγαθόν
- Souviens-toi que ma vie est un souffle! Mes yeux ne reverront pas le bonheur. (Ⅱ)
- O remember that my life is wind: mine eye shall no more see good. (Ⅲ)
- Memento quia ventus est vita mea,/ et non revertetur oculus meus ut videat bona./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃7   זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב ‬ (Ⅴ)
7. 8  
οὐ περιβλέψεταί με ὀφθαλμὸς ὁρω̃ντός με οἱ ὀφθαλμοί σου ἐν ἐμοί καὶ οὐκέτι εἰμὶ
- L'oeil qui me regarde ne me regardera plus; Ton oeil me cherchera, et je ne serai plus. (Ⅱ)
- The eye of him that hath seen me shall see me no more: thine eyes are upon me, and I am not. (Ⅲ)
- Nec aspiciet me visus hominis ;/ oculi tui in me, et non subsistam./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃7   לא תשורני עין ראי עיניך בי ואינני ‬ (Ⅴ)
7. 9  
ὥσπερ νέφος ἀποκαθαρθὲν ἀπ' οὐρανου̃ ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος καταβη̨̃ εἰς ἅ̨δην οὐκέτι μὴ ἀναβη̨̃
- Comme la nuée se dissipe et s'en va, Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas; (Ⅱ)
- As the cloud is consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more. (Ⅲ)
- Sicut consumitur nubes, et pertransit,/ sic qui descenderit ad inferos, non ascendet./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃7   כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה ‬ (Ⅴ)
7. 10  
οὐδ' οὐ μὴ ἐπιστρέψη̨ ἔτι εἰς τὸν ἴδιον οἰ̃κον οὐδὲ μὴ ἐπιγνω̨̃ αὐτὸν ἔτι ὁ τόπος αὐτου̃
- Il ne reviendra plus dans sa maison, Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. (Ⅱ)
- He shall return no more to his house, neither shall his place know him any more. (Ⅲ)
- Nec revertetur ultra in domum suam,/ neque cognoscet eum amplius locus ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃7   לא ישוב עוד לביתו ולא יכירנו עוד מקמו ‬ (Ⅴ)
7. 11  
ἀτὰρ οὐ̃ν οὐδὲ ἐγὼ φείσομαι τω̨̃ στόματί μου λαλήσω ἐν ἀνάγκη̨ ὤν ἀνοίξω πικρίαν ψυχη̃ς μου συνεχόμενος
- C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, Je parlerai dans l'angoisse de mon coeur, Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. (Ⅱ)
- Therefore I will not refrain my mouth; I will speak in the anguish of my spirit; I will complain in the bitterness of my soul. (Ⅲ)
- Quapropter et ego non parcam ori meo :/ loquar in tribulatione spiritus mei ;/ confabulabor cum amaritudine animæ meæ./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃7   גם אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי ‬ (Ⅴ)
7. 12  
πότερον θάλασσά εἰμι ἢ δράκων ὅτι κατέταξας ἐπ' ἐμὲ φυλακήν
- Suis-je une mer, ou un monstre marin, Pour que tu établisses des gardes autour de moi? (Ⅱ)
- Am I a sea, or a whale, that thou settest a watch over me? (Ⅲ)
- Numquid mare ego sum, aut cetus,/ quia circumdedisti me carcere ?/ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃7   הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר ‬ (Ⅴ)
7. 13  
εἰ̃πα ὅτι παρακαλέσει με ἡ κλίνη μου ἀνοίσω δὲ πρὸς ἐμαυτὸν ἰδία̨ λόγον τη̨̃ κοίτη̨ μου
- Quand je dis: Mon lit me soulagera, Ma couche calmera mes douleurs, (Ⅱ)
- When I say, My bed shall comfort me, my couch shall ease my complaints; (Ⅲ)
- Si dixero : Consolabitur me lectulus meus,/ et relevabor loquens mecum in strato meo :/ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃7   כי אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי ‬ (Ⅴ)
7. 14  
ἐκφοβει̃ς με ἐνυπνίοις καὶ ἐν ὁράμασίν με καταπλήσσεις
- C'est alors que tu m'effraies par des songes, Que tu m'épouvantes par des visions. (Ⅱ)
- Then thou scarest me with dreams, and terrifiest me through visions: (Ⅲ)
- terrebis me per somnia,/ et per visiones horrore concuties./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃7   וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני ‬ (Ⅴ)
7. 15  
ἀπαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν ψυχήν μου ἀπὸ δὲ θανάτου τὰ ὀστα̃ μου
- Ah! je voudrais être étranglé! Je voudrais la mort plutôt que ces os! (Ⅱ)
- So that my soul chooseth strangling, and death rather than my life. (Ⅲ)
- Quam ob rem elegit suspendium anima mea,/ et mortem ossa mea./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃7   ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי ‬ (Ⅴ)
7. 16  
οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰω̃να ζήσομαι ἵνα μακροθυμήσω ἀπόστα ἀπ' ἐμου̃ κενὸς γάρ μου ὁ βίος
- Je les méprise!... je ne vivrai pas toujours... Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. (Ⅱ)
- I loathe it; I would not live alway: let me alone; for my days are vanity. (Ⅲ)
- Desperavi : nequaquam ultra jam vivam :/ parce mihi, nihil enim sunt dies mei./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃7   מאסתי לא לעלם אחיה חדל ממני כי הבל ימי ‬ (Ⅴ)
7. 17  
τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν ἢ ὅτι προσέχεις τὸν νου̃ν εἰς αὐτὸν
- Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant de cas, Pour que tu daignes prendre garde à lui, (Ⅱ)
- What is man, that thou shouldest magnify him? and that thou shouldest set thine heart upon him? (Ⅲ)
- Quid est homo, quia magnificas eum ?/ aut quid apponis erga eum cor tuum ?/ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃7   מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך ‬ (Ⅴ)
7. 18  
ἢ ἐπισκοπὴν αὐτου̃ ποιήση̨ ἕως τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἀνάπαυσιν αὐτὸν κρινει̃ς
- Pour que tu le visites tous les matins, Pour que tu l'éprouves à tous les instants? (Ⅱ)
- And that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment? (Ⅲ)
- Visitas eum diluculo,/ et subito probas illum./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃7   ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו ‬ (Ⅴ)
7. 19  
ἕως τίνος οὐκ ἐα̨̃ς με οὐδὲ προΐη̨ με ἕως ἂν καταπίω τὸν πτύελόν μου ἐν ὀδύνη̨
- Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? (Ⅱ)
- How long wilt thou not depart from me, nor let me alone till I swallow down my spittle? (Ⅲ)
- Usquequo non parcis mihi,/ nec dimittis me ut glutiam salivam meam ?/ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃7   כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי ‬ (Ⅴ)
7. 20  
εἰ ἐγὼ ἥμαρτον τί δύναμαί σοι πρα̃ξαι ὁ ἐπιστάμενος τὸν νου̃ν τω̃ν ἀνθρώπων διὰ τί ἔθου με κατεντευκτήν σου εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον
- Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? (Ⅱ)
- I have sinned; what shall I do unto thee, O thou preserver of men? why hast thou set me as a mark against thee, so that I am a burden to myself? (Ⅲ)
- Peccavi ; quid faciam tibi, o custos hominum ?/ quare posuisti me contrarium tibi,/ et factus sum mihimetipsi gravis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃7   חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא ‬ (Ⅴ)
7. 21  
καὶ διὰ τί οὐκ ἐποιήσω τη̃ς ἀνομίας μου λήθην καὶ καθαρισμὸν τη̃ς ἁμαρτίας μου νυνὶ δὲ εἰς γη̃ν ἀπελεύσομαι ὀρθρίζων δὲ οὐκέτι εἰμί
- Que ne pardonnes-tu mon péché, Et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière; Tu me chercheras, et je ne serai plus. (Ⅱ)
- And why dost thou not pardon my transgression, and take away my iniquity? for now shall I sleep in the dust; and thou shalt seek me in the morning, but I shall not be. (Ⅲ)
- Cur non tollis peccatum meum,/ et quare non aufers iniquitatem meam ?/ ecce nunc in pulvere dormiam,/ et si mane me quæsieris, non subsistam.] (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃7   ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 7
| | | | | | 7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>