Job
Onelittleangel > > Job  >
(29 Verses | Page 1 / 1)
La Bible de Crampon.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
La Bible de Crampon.Afficher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


19.1
Alors Job prit la parole et dit:

Job prit la parole et dit: (Ⅰ)

Et Job répondit et dit: (Ⅲ)

Respondens autem Job, dixit : (Ⅳ)

‫ 1  ׃19  ויען איוב ויאמר ‬ (Ⅴ)

ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει (Ⅵ)

19.2
Jusques à quand affligerez-vous mon âme, et m'accablerez-vous de vos discours?

Jusques à quand affligerez-vous mon âme, Et m'écraserez-vous de vos discours? (Ⅰ)

Jusques à quand affligerez-vous mon âme, et m’accablerez-vous de paroles? (Ⅲ)

Usquequo affligitis animam meam,/ et atteritis me sermonibus ?/ (Ⅳ)

‫ 2  ׃19  עד אנה תוגיון נפשי ותדכאונני במלים ‬ (Ⅴ)

ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρει̃τε με λόγοις (Ⅵ)

19.3
Voilà dix fois que vous m'insultez, que vous m'outragez sans pudeur.

Voilà dix fois que vous m'outragez; N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? (Ⅰ)

Voilà dix fois que vous m’avez outragé, vous n’avez pas honte de m’étourdir. (Ⅲ)

En decies confunditis me,/ et non erubescitis opprimentes me./ (Ⅳ)

‫ 3  ׃19  זה עשר פעמים תכלימוני לא תבשו תהכרו לי ‬ (Ⅴ)

γνω̃τε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλει̃τέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι (Ⅵ)

19.4
Quand même j'aurais failli, c'est avec moi que demeure ma faute.

Si réellement j'ai péché, Seul j'en suis responsable. (Ⅰ)

Mais si vraiment j’ai erré, mon erreur demeure avec moi. (Ⅲ)

Nempe etsi ignoravi,/ mecum erit ignorantia mea./ (Ⅳ)

‫ 4  ׃19  ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי ‬ (Ⅴ)

ναὶ δὴ ἐπ' ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην παρ' ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος (Ⅵ)

19.5
Mais vous, qui vous élevez contre moi, qui invoquez mon opprobre pour me convaincre,

Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? (Ⅰ)

Si réellement vous voulez vous élever contre moi et faire valoir mon opprobre contre moi, (Ⅲ)

At vos contra me erigimini,/ et arguitis me opprobriis meis./ (Ⅳ)

‫ 5  ׃19  אם אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי‪[1]‬ ‬ (Ⅴ)

ἔα δὲ ὅτι ἐπ' ἐμοὶ μεγαλύνεσθε ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει (Ⅵ)

19.6
sachez enfin que c'est Dieu qui m'opprime, et qui m'enveloppe de son filet.

Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit, Et qui m'enveloppe de son filet. (Ⅰ)

Sachez donc que c’est Dieu qui me renverse et qui m’entoure de son filet. (Ⅲ)

Saltem nunc intelligite quia Deus non æquo judicio afflixerit me,/ et flagellis suis me cinxerit./ (Ⅳ)

‫ 6  ׃19  דעו אפו כי אלוה עותני ומצודו עלי הקיף ‬ (Ⅴ)

γνω̃τε οὐ̃ν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας ὀχύρωμα δὲ αὐτου̃ ἐπ' ἐμὲ ὕψωσεν (Ⅵ)

19.7
Voici que je crie à la violence, et nul ne me répond! J'en appelle, et point de justice!

Voici, je crie à la violence, et nul ne répond; J'implore justice, et point de justice! (Ⅰ)

Voici, je crie à la violence, et je ne suis pas exaucé; je pousse des cris, et il n’y a pas de jugement. (Ⅲ)

Ecce clamabo, vim patiens, et nemo audiet ;/ vociferabor, et non est qui judicet./ (Ⅳ)

‫ 7  ׃19  הן אצעק חמס ולא אענה אשוע ואין משפט ‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ γελω̃ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω κεκράξομαι καὶ οὐδαμου̃ κρίμα (Ⅵ)

19.8
Il m'a barré le chemin, et je ne puis passer: il a répandu les ténèbres sur mes sentiers.

Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer; Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. (Ⅰ)

Il a fermé mon chemin et je ne puis passer, et il a mis des ténèbres sur mes sentiers; (Ⅲ)

Semitam meam circumsepsit, et transire non possum :/ et in calle meo tenebras posuit./ (Ⅳ)

‫ 8  ׃19  ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים ‬ (Ⅴ)

κύκλω̨ περιω̨κοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβω̃ ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο (Ⅵ)

19.9
Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête.

Il m'a dépouillé de ma gloire, Il a enlevé la couronne de ma tête. (Ⅰ)

Il m’a dépouillé de ma gloire et a ôté la couronne de dessus ma tête; (Ⅲ)

Spoliavit me gloria mea,/ et abstulit coronam de capite meo./ (Ⅳ)

‫ 9  ׃19  כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי ‬ (Ⅴ)

τὴν δὲ δόξαν ἀπ' ἐμου̃ ἐξέδυσεν ἀφει̃λεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλη̃ς μου (Ⅵ)

19.10
Il m'a sapé tout à l'entour, et je tombe; il a déraciné, comme un arbre, mon espérance.

Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais; Il a arraché mon espérance comme un arbre. (Ⅰ)

Il m’a détruit de tous côtés, et je m’en vais; il a arraché mon espérance comme un arbre. (Ⅲ)

Destruxit me undique, et pereo :/ et quasi evulsæ arbori abstulit spem meam./ (Ⅳ)

‫ 10 ׃19  יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי ‬ (Ⅴ)

διέσπασέν με κύκλω̨ καὶ ὠ̨χόμην ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου (Ⅵ)

19.11
Sa colère s'est allumée contre moi; il m'a traité comme ses ennemis.

Il s'est enflammé de colère contre moi, Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. (Ⅰ)

Il a allumé contre moi sa colère, et il m’a tenu pour l’un de ses ennemis. (Ⅲ)

Iratus est contra me furor ejus,/ et sic me habuit quasi hostem suum./ (Ⅳ)

‫ 11 ׃19  ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו ‬ (Ⅴ)

δεινω̃ς δέ μοι ὀργη̨̃ ἐχρήσατο ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν (Ⅵ)

19.12
Ses bataillons sont venus ensemble, ils se sont frayés un chemin jusqu'à moi, ils font le siège de ma tente.

Ses troupes se sont de concert mises en marche, Elles se sont frayé leur chemin jusqu'à moi, Elles ont campées autour de ma tente. (Ⅰ)

Ses troupes sont venues ensemble, et elles ont dressé en chaussée leur chemin contre moi et se sont campées autour de ma tente. (Ⅲ)

Simul venerunt latrones ejus,/ et fecerunt sibi viam per me,/ et obsederunt in gyro tabernaculum meum./ (Ⅳ)

‫ 12 ׃19  יחד יבאו גדודיו ויסלו עלי דרכם ויחנו סביב לאהלי ‬ (Ⅴ)

ὁμοθυμαδὸν δὲ ἠ̃λθον τὰ πειρατήρια αὐτου̃ ἐπ' ἐμοὶ ται̃ς ὁδοι̃ς μου ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι (Ⅵ)

19.13
Il a éloigné de moi mes frères; mes amis se sont détournés de moi.

Il a éloigné de moi mes frères, Et mes amis se sont détournés de moi; (Ⅰ)

Il a éloigné de moi mes frères, et ceux de ma connaissance me sont devenus entièrement étrangers; (Ⅲ)

Fratres meos longe fecit a me,/ et noti mei quasi alieni recesserunt a me./ (Ⅳ)

‫ 13 ׃19  אחי מעלי הרחיק וידעי אך זרו ממני ‬ (Ⅴ)

ἀπ' ἐμου̃ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν (Ⅵ)

19.14
Mes proches m'ont abandonné, mes intimes m'ont oublié.

Je suis abandonné de mes proches, Je suis oublié de mes intimes. (Ⅰ)

Mes proches m’ont délaissé, et ceux que je connaissais m’ont oublié. (Ⅲ)

Dereliquerunt me propinqui mei,/ et qui me noverant obliti sunt mei./ (Ⅳ)

‫ 14 ׃19  חדלו קרובי ומידעי שכחוני ‬ (Ⅴ)

οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου (Ⅵ)

19.15
Les hôtes de ma maison et mes servantes me traitent comme un étranger; je suis un inconnu à leurs yeux.

Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. (Ⅰ)

Ceux qui séjournent dans ma maison et mes servantes me tiennent pour un étranger; je suis à leurs yeux comme un homme du dehors. (Ⅲ)

Inquilini domus meæ et ancillæ meæ sicut alienum habuerunt me,/ et quasi peregrinus fui in oculis eorum./ (Ⅳ)

‫ 15 ׃19  גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם ‬ (Ⅴ)

γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτω̃ν (Ⅵ)

19.16
J'appelle mon serviteur, et il ne me répond pas je suis réduit à le supplier de ma bouche.

J'appelle mon serviteur, et il ne répond pas; Je le supplie de ma bouche, et c'est en vain. (Ⅰ)

J’ai appelé mon serviteur, et il n’a pas répondu; de ma bouche je l’ai supplié. (Ⅲ)

Servum meum vocavi, et non respondit :/ ore proprio deprecabar illum./ (Ⅳ)

‫ 16 ׃19  לעבדי קראתי ולא יענה במו פי אתחנן לו ‬ (Ⅴ)

θεράποντά μου ἐκάλεσα καὶ οὐχ ὑπήκουσεν στόμα δέ μου ἐδέετο (Ⅵ)

19.17
Ma femme a horreur de mon haleine, je demande grâce aux fils de mon sein.

Mon humeur est à charge à ma femme, Et ma plainte aux fils de mes entrailles. (Ⅰ)

Mon haleine est étrangère à ma femme, et ma supplication, aux fils du sein de ma mère. (Ⅲ)

Halitum meum exhorruit uxor mea,/ et orabam filios uteri mei./ (Ⅳ)

‫ 17 ׃19  רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני ‬ (Ⅴ)

καὶ ἱκέτευον τὴν γυναι̃κά μου προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου (Ⅵ)

19.18
Les enfants eux-mêmes me méprisent; si je me lève, ils me raillent.

Je suis méprisé même par des enfants; Si je me lève, je reçois leurs insultes. (Ⅰ)

Même les petits enfants me méprisent; je me lève, et ils parlent contre moi. (Ⅲ)

Stulti quoque despiciebant me :/ et cum ab eis recessissem, detrahebant mihi./ (Ⅳ)

‫ 18 ׃19  גם עוילים מאסו בי אקומה וידברו בי ‬ (Ⅴ)

οἱ δὲ εἰς τὸν αἰω̃νά με ἀπεποιήσαντο ὅταν ἀναστω̃ κατ' ἐμου̃ λαλου̃σιν (Ⅵ)

19.19
Tous ceux qui étaient mes confidents m'ont en horreur, ceux que j'aimais se tournent contre moi.

Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur, Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. (Ⅰ)

Tous les hommes de mon intimité m’ont en horreur, et ceux que j’aimais se sont tournés contre moi. (Ⅲ)

Abominati sunt me quondam consiliarii mei,/ et quem maxime diligebam, aversatus est me./ (Ⅳ)

‫ 19 ׃19  תעבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו בי ‬ (Ⅴ)

ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με οὓς δὴ ἠγαπήκειν ἐπανέστησάν μοι (Ⅵ)

19.20
Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, je me suis échappé avec la peau de mes dents.

Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair; Il ne me reste que la peau des dents. (Ⅰ)

Mes os s’attachent à ma peau et à ma chair, et j’ai échappé avec la peau de mes dents! (Ⅲ)

Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum,/ et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos./ (Ⅳ)

‫ 20 ׃19  בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני ‬ (Ⅴ)

ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου τὰ δὲ ὀστα̃ μου ἐν ὀδου̃σιν ἔχεται (Ⅵ)

19.21
Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé!

Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis! Car la main de Dieu m'a frappé. (Ⅰ)

Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous mes amis! car la main de Dieu m’a atteint. (Ⅲ)

Miseremini mei, miseremini mei saltem vos, amici mei,/ quia manus Domini tetigit me./ (Ⅳ)

‫ 21 ׃19  חנני חנני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי ‬ (Ⅴ)

ἐλεήσατέ με ἐλεήσατέ με ὠ̃ φίλοι χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν (Ⅵ)

19.22
Pourquoi me poursuivez-vous, comme Dieu me poursuit? Pourquoi êtes-vous insatiables de ma chair?

Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiables de ma chair? (Ⅰ)

Pourquoi, comme Dieu, me poursuivez-vous et n’êtes-vous pas rassasiés de ma chair? (Ⅲ)

Quare persequimini me sicut Deus,/ et carnibus meis saturamini ?/ (Ⅳ)

‫ 22 ׃19  למה תרדפני כמו אל ומבשרי לא תשבעו ‬ (Ⅴ)

διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος ἀπὸ δὲ σαρκω̃ν μου οὐκ ἐμπίπλασθε (Ⅵ)

19.23
Oh! Qui me donnera que mes paroles soient écrites! Qui me donnera qu'elles soient consignées dans un livre,

Oh! je voudrais que mes paroles fussent écrites, Qu'elles fussent écrites dans un livre; (Ⅰ)

Oh! si seulement mes paroles étaient écrites! si seulement elles étaient inscrites dans un livre, (Ⅲ)

Quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei ?/ quis mihi det ut exarentur in libro/ (Ⅳ)

‫ 23 ׃19  מי יתן אפו ויכתבון מלי מי יתן בספר ויחקו ‬ (Ⅴ)

τίς γὰρ ἂν δώ̨η γραφη̃ναι τὰ ῥήματά μου τεθη̃ναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίω̨ εἰς τὸν αἰω̃να (Ⅵ)

19.24
qu'avec un burin de fer et du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc!

Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb Elles fussent pour toujours gravées dans le roc... (Ⅰ)

Avec un style de fer et du plomb, et gravées dans le roc pour toujours! (Ⅲ)

stylo ferreo et plumbi lamina,/ vel celte sculpantur in silice ?/ (Ⅳ)

‫ 24 ׃19  בעט ברזל ועפרת לעד בצור יחצבון ‬ (Ⅴ)

ἐν γραφείω̨ σιδηρω̨̃ καὶ μολίβω̨ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφη̃ναι (Ⅵ)

19.25
Je sais que mon vengeur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière.

Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. (Ⅰ)

Et moi, je sais que mon rédempteur est vivant, et que, le dernier, il sera debout sur la terre; (Ⅲ)

Scio enim quod redemptor meus vivit,/ et in novissimo die de terra surrecturus sum :/ (Ⅳ)

‫ 25 ׃19  ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על עפר יקום ‬ (Ⅴ)

οἰ̃δα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γη̃ς (Ⅵ)

19.26
Alors de ce squelette, revêtu de sa peau, de ma chair je verrai Dieu.

Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. (Ⅰ)

Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair je verrai Dieu, (Ⅲ)

et rursum circumdabor pelle mea,/ et in carne mea videbo Deum meum :/ (Ⅳ)

‫ 26 ׃19  ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה ‬ (Ⅴ)

ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλω̃ν ταυ̃τα παρὰ γὰρ κυρίου ταυ̃τά μοι συνετελέσθη (Ⅵ)

19.27
Moi-même je le verrai; mes yeux le verront, et non un autre; mes reins se consument d'attente au-dedans de moi.

Je le verrai, et il me sera favorable; Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre; Mon âme languit d'attente au dedans de moi. (Ⅰ)

Que je verrai, moi, pour moi-même; et mes yeux le verront, et non un autre: — mes reins se consument dans mon sein. (Ⅲ)

quem visurus sum ego ipse,/ et oculi mei conspecturi sunt, et non alius :/ reposita est hæc spes mea in sinu meo./ (Ⅳ)

‫ 27 ׃19  אשר אני אחזה לי ועיני ראו ולא זר כלו כליתי בחקי ‬ (Ⅴ)

ἃ ἐγὼ ἐμαυτω̨̃ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπω̨ (Ⅵ)

19.28
Vous direz alors: « Pourquoi le poursuivions-nous? » et la justice de ma cause sera reconnue.

Vous direz alors: Pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. (Ⅰ)

Si vous dites: Comment le poursuivrons-nous? et que la racine de la chose se trouve en moi, (Ⅲ)

Quare ergo nunc dicitis : Persequamur eum,/ et radicem verbi inveniamus contra eum ?/ (Ⅳ)

‫ 28 ׃19  כי תאמרו‪[c]‬ מה נרדף לו ושרש דבר נמצא בי ‬ (Ⅴ)

εἰ δὲ καὶ ἐρει̃τε τί ἐρου̃μεν ἔναντι αὐτου̃ καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτω̨̃ (Ⅵ)

19.29
Ce jour-là, craignez pour vous le glaive: terribles sont les vengeances du glaive! Et vous saurez qu'il y a une justice.

Craignez pour vous le glaive: Les châtiments par le glaive sont terribles! Et sachez qu'il y a un jugement. (Ⅰ)

Tremblez pour vous-mêmes devant l’épée! car l’épée est l’instrument de la fureur contre les iniquités; afin que vous sachiez qu’il y a un jugement! (Ⅲ)

Fugite ergo a facie gladii,/ quoniam ultor iniquitatum gladius est :/ et scitote esse judicium.] (Ⅳ)

‫ 29 ׃19  גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב למען תדעון *שדין **שדון ס‬ (Ⅴ)

εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμει̃ς ἀπὸ ἐπικαλύμματος θυμὸς γὰρ ἐπ' ἀνόμους ἐπελεύσεται καὶ τότε γνώσονται που̃ ἐστιν αὐτω̃ν ἡ ὕλη (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑