Job
Onelittleangel > > Job  >
(14 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


26.1
Respondens autem Job dixit :

Alors Job prit la parole et dit: (⁎)

Job prit la parole et dit: (Ⅰ)

Et Job répondit et dit: (Ⅲ)

‫ 1  ׃26  ויען איוב ויאמר ‬ (Ⅴ)

ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει (Ⅵ)

26.2
Cujus adjutor es ? numquid imbecillis ?/ et sustentas brachium ejus qui non est fortis ?/

Comme tu sais venir en aide à la faiblesse, prêter secours au bras sans force! (⁎)

Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse! Comme tu prêtes secours au bras sans force! (Ⅰ)

Comme tu as aidé celui qui n’avait pas de puissance! Comme tu as délivré le bras qui était sans force! (Ⅲ)

‫ 2  ׃26  מה עזרת ללא כח הושעת זרוע לא עז ‬ (Ⅴ)

τίνι πρόσκεισαι ἢ τίνι μέλλεις βοηθει̃ν πότερον οὐχ ὡ̨̃ πολλὴ ἰσχὺς καὶ ὡ̨̃ βραχίων κραταιός ἐστιν (Ⅵ)

26.3
Cui dedisti consilium ?/ forsitan illi qui non habet sapientiam :/ et prudentiam tuam ostendisti plurimam./

Comme tu conseilles bien l'ignorant! Quelle abondance de sagesse tu fais paraître! (⁎)

Quels bons conseils tu donnes à celui qui manque d'intelligence! Quelle abondance de sagesse tu fais paraître! (Ⅰ)

Quel conseil tu as donné à celui qui n’avait pas de sagesse! et quelle abondance d’intelligence tu as montrée! (Ⅲ)

‫ 3  ׃26  מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת ‬ (Ⅴ)

τίνι συμβεβούλευσαι οὐχ ὡ̨̃ πα̃σα σοφία ἢ τίνι ἐπακολουθήσεις οὐχ ὡ̨̃ μεγίστη δύναμις (Ⅵ)

26.4
Quem docere voluisti ?/ nonne eum qui fecit spiramentum ?/

A qui adresses-tu des paroles? Et de qui est l'esprit qui sort de ta bouche? (⁎)

A qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? (Ⅰ)

Pour qui as-tu prononcé des paroles, et de qui est le souffle qui est sorti de toi? (Ⅲ)

‫ 4  ׃26  את מי הגדת מלין ונשמת מי יצאה ממך ‬ (Ⅴ)

τίνι ἀνήγγειλας ῥήματα πνοὴ δὲ τίνος ἐστὶν ἡ ἐξελθου̃σα ἐκ σου̃ (Ⅵ)

26.5
Ecce gigantes gemunt sub aquis,/ et qui habitant cum eis./

Devant Dieu, les ombres tremblent sous les eaux et leurs habitants. (⁎)

Devant Dieu les ombres tremblent Au-dessous des eaux et de leurs habitants; (Ⅰ)

Les trépassés tremblent au-dessous des eaux et de ceux qui les habitent. (Ⅲ)

‫ 5  ׃26  הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם ‬ (Ⅴ)

μὴ γίγαντες μαιωθήσονται ὑποκάτωθεν ὕδατος καὶ τω̃ν γειτόνων αὐτου̃ (Ⅵ)

26.6
Nudus est infernus coram illo,/ et nullum est operimentum perditioni./

Le schéol est à nu devant lui, et l'abîme n'a point de voile. (⁎)

Devant lui le séjour des morts est nu, L'abîme n'a point de voile. (Ⅰ)

Le shéol est à nu devant lui, et l’abîme n’a pas de voile. (Ⅲ)

‫ 6  ׃26  ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון ‬ (Ⅴ)

γυμνὸς ὁ ἅ̨δης ἐπώπιον αὐτου̃ καὶ οὐκ ἔστιν περιβόλαιον τη̨̃ ἀπωλεία̨ (Ⅵ)

26.7
Qui extendit aquilonem super vacuum,/ et appendit terram super nihilum./

Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. (⁎)

Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la terre sur le néant. (Ⅰ)

Il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. (Ⅲ)

‫ 7  ׃26  נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה ‬ (Ⅴ)

ἐκτείνων βορέαν ἐπ' οὐδέν κρεμάζων γη̃ν ἐπὶ οὐδενός (Ⅵ)

26.8
Qui ligat aquas in nubibus suis,/ ut non erumpant pariter deorsum./

Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nues ne se déchirent pas sous leur poids. (⁎)

Il renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. (Ⅰ)

Il serre les eaux dans ses nuages, et la nuée ne se fend pas sous elles; (Ⅲ)

‫ 8  ׃26  צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם ‬ (Ⅴ)

δεσμεύων ὕδωρ ἐν νεφέλαις αὐτου̃ καὶ οὐκ ἐρράγη νέφος ὑποκάτω αὐτου̃ (Ⅵ)

26.9
Qui tenet vultum solii sui,/ et expandit super illud nebulam suam./

Il voile la face de son trône, il étend sur lui ses nuées. (⁎)

Il couvre la face de son trône, Il répand sur lui sa nuée. (Ⅰ)

Il couvre la face de son trône et étend ses nuées par-dessus. (Ⅲ)

‫ 9  ׃26  מאחז פני כסה פרשז עליו עננו ‬ (Ⅴ)

ὁ κρατω̃ν πρόσωπον θρόνου ἐκπετάζων ἐπ' αὐτὸν νέφος αὐτου̃ (Ⅵ)

26.10
Terminum circumdedit aquis,/ usque dum finiantur lux et tenebræ./

Il a tracé un cercle à la surface des eaux, au point de division de la lumière et des ténèbres. (⁎)

Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres. (Ⅰ)

Il a tracé un cercle fixe sur la face des eaux, jusqu’à la limite extrême où la lumière confine aux ténèbres. (Ⅲ)

‫ 10 ׃26  חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך ‬ (Ⅴ)

πρόσταγμα ἐγύρωσεν ἐπὶ πρόσωπον ὕδατος μέχρι συντελείας φωτὸς μετὰ σκότους (Ⅵ)

26.11
Columnæ cæli contremiscunt,/ et pavent ad nutum ejus./

Les colonnes du ciel s'ébranlent, et s'épouvantent à sa menace. (⁎)

Les colonnes du ciel s'ébranlent, Et s'étonnent à sa menace. (Ⅰ)

Les colonnes des cieux branlent et s’étonnent à sa menace. (Ⅲ)

‫ 11 ׃26  עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו ‬ (Ⅴ)

στυ̃λοι οὐρανου̃ ἐπετάσθησαν καὶ ἐξέστησαν ἀπὸ τη̃ς ἐπιτιμήσεως αὐτου̃ (Ⅵ)

26.12
In fortitudine illius repente maria congregata sunt,/ et prudentia ejus percussit superbum./

Par sa puissance il soulève la mer, par sa sagesse il brise l'orgueil. (⁎)

Par sa force il soulève la mer, Par son intelligence il en brise l'orgueil. (Ⅰ)

Il soulève la mer par sa puissance, et, par son intelligence, il brise Rahab. (Ⅲ)

‫ 12 ׃26  בכחו רגע הים *ובתובנתו **ובתבונתו מחץ רהב ‬ (Ⅴ)

ἰσχύι κατέπαυσεν τὴν θάλασσαν ἐπιστήμη̨ δὲ ἔτρωσε τὸ κη̃τος (Ⅵ)

26.13
Spiritus ejus ornavit cælos,/ et obstetricante manu ejus, eductus est coluber tortuosus./

Par son souffle le ciel devient serein, sa main a formé le serpent fuyard. (⁎)

Son souffle donne au ciel la sérénité, Sa main transperce le serpent fuyard. (Ⅰ)

Par son Esprit le ciel est beau; sa main a formé le serpent fuyard. (Ⅲ)

‫ 13 ׃26  ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח ‬ (Ⅴ)

κλει̃θρα δὲ οὐρανου̃ δεδοίκασιν αὐτόν προστάγματι δὲ ἐθανάτωσεν δράκοντα ἀποστάτην (Ⅵ)

26.14
Ecce hæc ex parte dicta sunt viarum ejus :/ et cum vix parvam stillam sermonis ejus audierimus,/ quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri ?]

Tels sont les bords de ses voies, le léger murmure que nous en percevons; mais le tonnerre de sa puissance, qui pourra l'entendre? (⁎)

Ce sont là les bords de ses voies, C'est le bruit léger qui nous en parvient; Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? (Ⅰ)

Voici, ces choses sont les bords de ses voies, et combien faible est le murmure que nous en avons entendu! Et le tonnerre de sa force, qui peut le comprendre? (Ⅲ)

‫ 14 ׃26  הן אלה קצות *דרכו **דרכיו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם *גבורתו **גבורותיו‪[k]‬ מי יתבונן ס‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ ταυ̃τα μέρη ὁδου̃ αὐτου̃ καὶ ἐπὶ ἰκμάδα λόγου ἀκουσόμεθα ἐν αὐτω̨̃ σθένος δὲ βροντη̃ς αὐτου̃ τίς οἰ̃δεν ὁπότε ποιήσει (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26| | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑